Árus Zsolt 2009

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2009

 

1/2009. Privind stabilirea nivelului taxelor speciale aferente serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prestate de Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita, pe anul 2009

2/2009. Privind declararea utilităţii publice a lucrării de interes local: „Reabilitarea reţelei de apă potabilă la Harghita Băi"

3/2009. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Alcsik"

8/2009. Privind aprobarea derulării programului „Zile de studii privind educaţia socială a valorilor creştine" în anul 2009

9/2009. Privind încetarea contractului individual de muncă, ca urmare a acordului părţilor şi eliberarea din funcţia de conducere de şef serviciu – inspector, grad profesional IA, (S.S.D.) al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita, a domnului Vonhaz Gheorghe

10/2009. Privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Harghita

11/2009. Privind aprobarea atribuţiilor funcţiei de administrator public,criteriilor şi procedurilor de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de administrator public, precum şi contractul – cadru de management

12/2009. Privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

17/2009. Privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2008 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

18/2009. Privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009şi utilizării, din fondul de rulment, a sumelor necesare finanţării unor investiţii în trimestrul I. 2009

20/2009. Privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Harghita în Comisia socioeconomică de examinare şi avizare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare

21/2009. Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rulment pe anul 2009

22/2009. Privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 22% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita, pe anul 2009

23/2009. Privind modificarea Hotărârii 54/2007 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Harghita

29/2009. Privind acordarea indemnizaţiei de şedinţă membrilor Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

30/2009. Pentru modificarea Hotărârii nr. 156/2004 al Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului Harghita, cu modificările ulterioare

31/2009. Privind aprobarea cheltuielilor anuale aferente drepturilor de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, mamele protejate în centrele maternale, precum şi copiii daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, pe anul 2009, în judeţul Harghita

32/2009. Privind aprobarea derulării proiectului „Perfecţionarea personalului care lucrează în serviciile de tip rezidenţial de protecţie a copilului din cadrul DGASPC Harghita" şi a asigurării contribuţiei proprii a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita în procent de 10% din bugetul total al proiectului, în cadrul Programului de Interes Naţional PIN 4/2008 al ANPDC

33/2009. Privind privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la selecţia de proiecte din cadrul „Programul de Incluziune Socială" (PIS), Partea III- Programe de asistenţă socială, finanţat din împrumutul acordat Guvernului României de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD)

34/2009. Privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 71/2008 a Consiliului Judeţean Harghita, privind activităţile prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru" finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI. 3.3. – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

35/2009. Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 158/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

36/2009. Privind instituirea de restricţii de circulaţie pe unele sectoare de drumuri judeţene

37/2009. Privind restricţia masei maxime admise pe axă la 7,5 tone pentru autovehicule, pe unele sectoare de drumuri judeţene din judeţul Harghita, în perioada 1 octombrie – 30 aprilie

38/2009. Privind delegarea unui reprezentant al asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

39/2009. Privind numirea în funcţia de şef serviciu - inspector de specialitate, grad profesional IA, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita, a domnului Moldovan Laurenţiu

40/2009. Privind aprobarea „Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Harghita 2008-2013"

42/2009. Privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului Construire secţie boli infecţioase şi pneumologie – aparţinând Spitalului judeţean de urgenţă din Miercurea Ciuc

43/2009. Privind aprobarea proiectelor de modificare şi completare ale Actului constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „HARGITA VIZ"

44/2009. Pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei „Reparaţii drum acces la depozitul de deşeuri regional Ţechend" de la DN13A, km 0+00 la 4+805

45/2009. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2009

56/2009. Privind aprobarea derulării programului Forumul Pedagogilor tineri din judeţul Harghita prin cooperarea Consiliului Judeţean Harghita cu unele organizaţii neguvernamentale din zonele: Ciuc, Gheorgheni şi Odorhei, pe anul 2009

57/2009. Privind aprobarea derulării Programului „Ziua Naţională a Tineretului" pe anul 2009

59/2009. Privind aprobarea derulării Programului de informare, consultanţă şi de dezvoltare a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Harghita pe anul 2009

61/2009. Privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Asociaţia „Erdélyi Háló" în vederea derulării programului „Pregătirea şi formarea voluntarilor în activitatea comunitară" pe anul 2009

64/2009. Privind aprobarea „Programului anual de finanţare a telecentrelor din judeţul Harghita pe perioada 2009" al Consiliului Judeţean Harghita

66/2009. Privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita" pe anul 2009 al Consiliului Judeţean Harghita

68/2009. Privind aprobarea „Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita", pe anul 2009 al Consiliului Judeţean Harghita

70/2009. Cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării

71/2009. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la programul internaţional Eurodyssée de dezvoltare a resurselor umane pe anul 2009

74/2009. Privind aprobarea derulării programului "Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile locale"

78/2009. privind aprobarea modificării statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

79/2009. Privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu oraşul Bălan prin Consiliul local al oraşului Bălan, în vederea extinderii la nivel judeţean a serviciilor sociale furnizate de către Centrul de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei în familie din Bălan

80/2009. Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 113/2000 privind aprobarea modului de rambursare al cheltuielilor efective de transport ocazionate de deplasările consilierilor judeţeni

81/2009. Privind aprobarea Programului de lucrări pe drumurile judeţene pe anul 2009, finanţat din Fondul bugetar local

86/2009. Privind aprobarea încheierii intenţiei de colaborare între Consiliul Judeţean Harghita şi Regiunea Autonomă Valle d'Aosta

87/2009. Privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita pentru derularea "Programului privind prevenirea marginalizării sociale"

88/2009. Privind aprobarea defalcării sumei de 4.792,00 mii lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita

89/2009. Privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia "Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc" a Cererii de finanţare pentru Programul Operaţional Regional şi a alocării contribuţiei locale pentru acest proiect

90/2009. Privind numirea în funcţia de conducere de director, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public de Management Energetic Harghita, al d-lui Bodor Zsolt

120/2009. Privind aprobarea unor tarife în domeniul drumurilor judeţene

122/2009. Privind acordarea premiului PRO HARGHITA pe anul 2009

123/2009. Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 78/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

187/2009. Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Szász Jenő

188/2009. Privind trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Harghita aflate în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, în domeniul privat al acestuia, precum şi scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea imobilelor respective

190/2009. Privind evidenţierea în proprietatea publică a judeţului Harghita a obiectivului de investiţii Sistem de alimentare cu apă pentru satul Sândominic, comuna Sândominic executat conform proiectului ,,Alimentare cu apă a localităţii Sândominic, comuna Sândominic, judeţul Harghita" recepţionat, realizat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 687/1997

191/2009. Privind aprobarea alegerii procedurii delegării gestiunii serviciului de apă şi canalizare şi aprobarea proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi canalizare, pentru proiectul „Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din judeţul Harghita" prin măsura ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03

193/2009. Pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei ,,Reabilitare şi Reparaţii la clădirea Policlinicii Miercurea Ciuc, str. Miko nr. 1 judeţul Harghita"

194/2009. Privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita- Hargita Megyeert Egyesulet în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L.

298/2009. Privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2009

299/2009. Pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei „Realizarea unei rampe pentru acces autonom în sediul Consiliului Judeţean Harghita a persoanelor cu handicap locomotor"

300/2009. Pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei „Amenajare acces în subsolul sediului administrativ al Consiliului Judeţean Harghita"

301/2009. Privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2010 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita

302/2009. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, eliberate în luna decembrie 2009

303/2009. Privind modificarea Hotărârii nr. 25/2oo9 a Consiliului Judeţean Harghita, privind darea în folosință gratuită pe termen de 24 luni a dotărilor achiziționate în cadrul programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă în localităţile judeţului Harghita", pentru unele consilii locale din județul Harghita

304/2009. Privind modificarea Hotărârii nr. 56/2009 prin care s-a aprobat derularea programului Forumul Pedagogilor Tineri din Județul Harghita cu unele organizații neguvernamentale din zonele: Ciuc, Gheorgheni și Odorhei, pe anul 2009

305/2009. Privind aprobarea introducerii plății terapiilor/serviciilor furnizate în Centrele de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu din Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc, pentru beneficiarii care nu sunt încadrați într-un grad de handicap

306/2009. Privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției „Locuințe de serviciu pentru personalul Spitalului Județean de Urgență (proiectare și execuție)"

307/2009. Privind aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János"

308/2009. Privind aprobarea statului de funcţii al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

309/2009. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 75/2003 cu privire la aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Serviciului Public de Management Energetic Harghita

310/2009. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 108/2006, privind aprobarea înfiinţării "Agenţiei de Dezvoltare Judeţeană Harghita" a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acesteia

311/2009. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 81/2009 a Consiliului Judeţean Harghita pentru aprobarea Programului de lucrări pe drumurile judeţene pe anul 2009, finanţat din Fondul bugetar local

312/2009. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita

313/2009. Privind reorganizarea aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

314/2009. Cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 75/2009 privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita" al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare

315/2009. Privind modificarea Hotărârii nr. 74/2009 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea derulării Programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile locale", cu modificările ulterioare

317/2009. Privind aprobarea modificării statului de funcţii a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

317/2009. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 216/2009, cu privire la aprobarea Modelului Acordului de Cooperare privind Furnizare de Produse Alimentare și a cantități de produse alimentare care urmează să fie furnizate către consiliile locale din Județul Harghita din cadrul PEAD 2009

318/2009. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei Producătorilor de Cartofi Burgocomciuc