Árus Zsolt 2010

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2010

 

7/2009. Privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2009 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

13/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita

14/2010. Privind stabilirea nivelului taxelor speciale aferente serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prestate de Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita, pe anul 2010

15/2010. Privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean cu Asociaţia Club Sportiv „ Karpat Tour Orienteering Klub" Harghita în vederea organizării şi derulării programului „Campionatul european şi cupa mondială la orientare pe schiuri", pe anul 2010

16/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, eliberate în luna ianuarie 2010

19/2010. Privind aprobarea preţurilor medii, pentru anul 2010, ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea terenurilor agricole

20/2010. Privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Promovarea apelor minerale" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

21/2010. Privind aprobarea programului de promovare turistică al judeţului Harghita pe anul 2010

22/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare funcţionare, organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita

23/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 108/2006 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea înfiinţării „Agenţiei de Dezvoltare Judeţeană Harghita" a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acesteia

24/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi organigramei ale Serviciului Public de Management Energetic Harghita

25/2010. Privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, al Organigramei şi a statului de funcţii al Serviciul Public Salvamont Harghita

26/2010. Privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare si Funcţionare, al Organigramei şi al Statului de Funcţii, al Serviciului Public de Paza al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita

27/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.139/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA"

28/2010. Privind modificarea componenţei Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului, instituită în vederea emiterii Avizului Unic al Consiliului Judeţean Harghita, aprobată prin Hotărârea nr.36/1999, cu modificările şi completările ulterioare

29/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna februarie 2010

30/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 89/2009 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc", a Cererii de finanţare pentru Programul Operaţional Regional şi a alocării contribuţiei locale pentru acest proiect

31/2010. Privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Centrul Multifuncţional al Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Bene Ibolya

32/2010. Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rulment pe anul 2010

40/2010. Privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita", pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita

43/2010. Pentru aprobarea „Programului de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale" pe anul 2010

45/2010. Privind aprobarea derulării programului „Comunicare eficientă la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Harghita" în anul 2010

46/2010. Privind aprobarea derulării programului "Promovarea colaborării județului Harghita cu județele Covasna si Mureș pe anul 2010"

47/2010. Privind aprobarea derulării programului „Întărirea relaţiilor cu partenerii sociali", pentru anul 2010

48/2010. Cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2010

49/2010. Privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene"

50/2010. Privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita" al Consiliului Județean Harghita, pe anul 2010

51/2010. Privind aprobarea derulării „Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita, în anul 2010"

52/2010. Privind aprobarea derulării programului „Dezbateri tematice la Consiliul Județean Harghita" pe anul 2010

53/2010. Privind aprobarea derulării programului "Dezvoltarea relaţiilor publice în cadrul Consiliului Judeţean Harghita în anul 2010" şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program

55/2010. Privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale „Honline Media", societate cu răspundere limitată

56/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 194/2009 privind asocierea Judeţului Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L

59/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita

60/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2010

61/2010. Privind probarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2010

62/2010. Privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2010

64/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010 către Asociaţia pentru Judeţul Harghita

66/2010. Privind aprobarea Programului de lucrări pe drumurile judeţene pe anul 2010, finanţat din Fondul bugetar local

68/2010. Privind luarea de act al preţului negociat pentru vânzarea cabinetului medical E4, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Patinoarului nr. 3,împreună cu cotele părţi aferente din părţile indivize şi din terenul aferent, care aparține domeniului privat al județului Harghita si se află în administrarea Consiliul Județean Harghita

69/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară, pe anul 2010

71/2010. Privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia „Hagyományőrző Csabafiak" cu Asociaţia Clubul Sportiv „Lobogó" şi cu Asociaţia Clubul Sportiv „ Krigel" în vederea realizării „Programului de sprijinire a valorilor ecvestre" pe anul 2010

73/2010. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la programul internaţional Eurodyssée de dezvoltare a resurselor umane pe anul 2010

74/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Harghita şi a Comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor

76/2010. Privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor, a doamnei Túros Eszter

79/2010. Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 172/2008 privind aprobarea programului „Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2008-2012"

82/2010. Privind aprobarea modificării anexei nr. 3 a Hotărârii nr. 313/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

84/2010. Privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului şi a obiceiurilor populare din judeţul Harghita pe anul 2010

88/2010. Privind aprobarea derulării programului "Familia" pe anul 2010

89/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr. 156/2004 al Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului Harghita cu, modificările ulterioare

90/2010. Privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a culturii şi vieţii sociale a romilor

93/2010. Privind stabilirea unor taxe speciale aferente activităţilor desfăşurate pe linie de evidenţa persoanelor şi stare civilă de către Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Harghita, pe anul 2010

94/2010. Privind aprobarea derulării Programului „Ziua Naţională a Tineretului în judeţul Harghita pe anul 2010"

95/2010. Privind aprobarea Programului de asociere a județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale în anul 2010

97/2010. Privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA" pe anul 2010

100/2010. Privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010 către Asociaţia Domus, Cristuru Secuiesc

101/2010. Privind derularea programului Forumul Pedagogilor Tineri din judeţul Harghita cu unele organizaţii neguvernamentale din zonele: Ciuc, Gheorgheni şi Odorhei, pe anul 2010

103/2010. Privind aprobarea defalcării sumei de 1770,00 mii lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita în anul 2010

109/2010. Privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010

110/2010. Privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2009 asupra execuţiei bugetare al Consiliului Judeţean Harghita

111/2010. Privind aprobarea nivelului taxelor judeţene pentru anul fiscal 2011, a căror stabilire este de competenţa Consiliului Judeţean Harghita

115/2010. Pentru stabilirea unor masuri privind implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene

117/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Judeţene „Kájoni János"

118/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea „Editurii Hargita" al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

119/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii al Judeţului Harghita

120/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural şi de Arte – Lăzarea

121/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

122/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea "Centrului multifuncţional din Şumuleu", a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acestuia

123/2010. Privind aprobarea modificării anexelor nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea nr. 313/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

133/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia „Székelyudvarhelyi Mikróvállalkozók Szövetsége"pe anul 2010

134/2010. privind constituirea Comisiei pentru reconstituirea vechimii în muncă de pe lângă Consiliul Județean Harghita

135/2010. Privind aprobarea studiului de oportunitate pentru stabilirea redevenței minime pentru spaţiile concesionate prin negociere directă cu destinaţie de cabinete medicale aflate în imobilele din domeniul public sau privat al judeţului Harghita

136/2010. Privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al judeţului Harghita şi însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Harghita

137/2010. Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrative judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

138/2010. Privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea bunurilor aflate în patrimonial judeţului Harghita

139/2010. Privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea bunurilor aflate în patrimonial judeţului Harghita

143/2010. Privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „SAVANT HARGHITA- Portal Integrat Educativ - Formarea Reţelei Virtuale de E- Educaţie" finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară III "Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public , Domeniul major de intervenție "Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice", Operațiunea 3 „Susținerea implementării de aplicații de E- Educație" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

144/2010. Privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului "Drumul porților secuiești" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

145/2010. Privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului "Promovarea Festivalului de Muzică Veche" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

147.2010. Privind aprobarea preluării managementului asistenţei medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc

148/2010. Privind aprobarea preluării managementului asistenţei medicale al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

150/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 51/2008 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea Regulamentelor serviciilor de transport public de persoane în trafic judeţean

151/2010. Privind aprobarea finanțării concursurilor și olimpiadelor județene pe anul 2010

154/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr.132/2010 a Consiliului judeţean Harghita privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010 către Asociaţia Culturală „Kőlik"

155/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia pentru dezvoltarea zonelor cu specific de creşterea ovinelor din judeţul Harghita, aferentă anului 2010

158/2010. Privind aprobarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de investiţii pentru lucrări pe drumurile judeţene din judeţul Harghita

159/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna iunie 2010

160/2010. Privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru lucrarea „Reabilitare DJ 132, km 18+220 – 47+085 – Lucrări Suplimentare"

186/2010. Privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

187/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcțiile Centrului Cultural Judeţean Harghita

188/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Cultural şi de Arte – Lăzarea

189/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

190/2010. Privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Editurii Hargita Népe

191/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr.119/2010 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a judeţului Harghita

192/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 307/2009 privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene "Kájoni János" și a Hotărârii nr. 117/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei Bibliotecii Județene "Kájoni János"

193/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 118/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Editurii Harghita

194/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 75/2003 şi cu privire la aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Serviciului Public de Management Energetic Harghita

195/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr.283/2009 privind înființarea instituției publice "Serviciul Public al Consiliului Județean Harghita de Protejare a Monumentelor – Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata"

196/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 22/2010 a Consiliului Judeţean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita

197/2010. Privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public de Management Energetic Harghita, a doamnei Miklóssy Ildikó

198/2010. Privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public Judeţean de Salvamont Harghita, al domnului Fekete Örs

199/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

200/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Salvamont Harghita

201/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 73/2005 înființarea, organizarea și funcționarea, Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de interes Județean Harghita

202/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea "Centrului multifuncţional din Şumuleu", a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acestuia

203/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 3/2005 privind aprobarea înființării Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Harghita

204/2010. Privind desfiinţarea serviciului public „AGENŢIA DE DEZVOLTARE JUDEŢEANĂ HARGHITA- HARGITA MEGYEI FEJELESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG" din subordinea Consiliului Judeţean Harghita şi aprobarea unor măsuri organizatorice în această privinţă

205/2010. Privind stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita

207/2010. Privind aprobarea derulării Programului "Dreptul pentru toți" al Consiliului Județean Harghita, pe anul 2010

208/2010. Privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului "ECOURI în Turism: Echilibru şi Conservare pentru Ocrotirea Unicităţii în Rezervaţii şi Integrare în Turism" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

209/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 21/2010 al Consiliului Județean Harghita privind programul de promovare turistică al județului Harghita pe anul 2010, precum și aprobarea cooperării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Universitatea Babeș-Bolyai, Extensia Universitară Gheorgheni

210/2010. Privind stabilirea numărului de autovehicule și a consumului lunar de carburanți pentru parcul auto al Consiliului Județean Harghita

211/2010. Privind rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 135/2010 privind aprobarea studiului de oportunitate, pentru stabilirea redevenţei minime pentru spaţiile concesionate prin negociere directă cu destinaţie de cabinete medicale aflate în imobilele din domeniul public sau privat al Judeţului Harghita

214/2010. Privind aprobarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru lucrări pe drumurile judeţene din judeţul Harghita

216/2010. Privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Centru inovativ de dezvoltare economică în Judeţul Harghita „Harghita Business Center"- Incubator de afaceri" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4.Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, DMI 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi

217/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010

222/2010. Privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc;

223/2010. Privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

224/2010. Privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

225/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 194/2009 privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L., cu modificările ulterioare

227/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

228/2010. Privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2010

229/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

230/2010. Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economică durabilă, inovativă şi orientată spre atragerea de fonduri monetare naţionale şi europene al judeţului Harghita

231/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „ HARGHITA – COVASNA", „HARGITA – KOVÁSZNA Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás" din judeţul Harghita

232/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete

233/2010. Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 67/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean la proiectul internaţional Robinwood+, finanţat din cadrul programului Interreg IVC şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

236/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 88/2010 al Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului „Familia" pe anul 2010

238/2010. Privind constatarea suspendării de drept a contractului individual de muncă a doamnei Bene Ibolya, şef birou la Centrul Multifuncţional al Consiliului Judeţean Harghita și numirea temporară a d-nei Székely Kinga pentru exercitarea funcției de șef birou al instituției

239/2010. Privind aprobarea programului „Reprezentare, promovare şi desfăşurarea activităţilor internaţionale a judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene" pe anul 2010

240/2010. Privind asigurarea conducerii interimare al Centrului Cultural Judeţean Harghita de d-na Márton Judit ca urmarea a suspendării contractului de muncă al managerului d-na Ferencz Angéla în perioada 1 octombrie–31 decembrie 2010

241/2010. Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita

242/2010. Privind modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna

244/2010. Privind aprobarea majorării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia "Club Sportiv al Consiliului Județean Harghita" pe anul 2010

245/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita Clubului Sportiv Progym pe anul 2010

247/2010. Privind revocarea dreptului de administrare, de la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, asupra a unor spații din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita

249/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 146/2008 privind aprobarea activităţilor prin care a fost implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „TEAM - Training pentru eficientizarea Administrației" finanțat din cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa prioritară 1 "Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice" DMI. 1.3. "Îmbunătățirea eficacității organizaționale" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

250/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010

251/2010. privind validarea Dispoziţiei nr. 1330/2010 emisă de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare şi a celor 20% din sumele aferente cotei 21% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2011 şi estimărilor pentru anii 2012-2014

253/2010. Privind aprobarea participării Consiliul Judeţean Harghita la proiectul internaţional „Pour un réseau européen d'ambassadeurs de la lutte contre l'illettrisme - Atenuarea problematicii analfabetismului în rândul adulţilor romi„ finanţat din cadrul programului Grundtvig şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

255/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

256/2010. Privind aprobarea studiului „Analiza de Impact a Implementării Proiectului TEAM"

257/2010. Cu privire la aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul Judeţului Harghita

258/2010. Privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 127/2009 privind darea în administrare oraşului Bălan a unor spaţii din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situate în oraşul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita

259/2010. Privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean Harghita a unor spaţii din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situate în oraşul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita

260/2010. Privind aprobarea solicitării transmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Harghita a unor bunuri imobile supuse executării silite, situate în Miercurea Ciuc, str. Harghitei nr. 98, identificate prin C.F. nr. 52449, 52442 respectiv 52443, care fac obiectul cererii de trecere în proprietatea publică a statului

261/2010. Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a lucrărilor de "Reparaţii capital bloc alimentar – Etapa II la Spitalul de Psihiatrie Tulgheş" aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

262/2010. Privind trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Harghita în domeniul privat al judeţului Harghita aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita respectiv Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc precum şi scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea imobilelor respective

263/2010. Privind aprobarea modelului Procesului - verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei din domeniul serviciului de transport public local, precum şi al legitimaţiei de control

264/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 22/2010 a Consiliul Judeţean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita

265/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 117/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Judeţene "Kájoni János", cu modificările şi completările ulterioare

266/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

268/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita

269/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea Editurii Hargita al Consiliului Judeţean Harghita

270/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 24/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi statului de funcţii al Serviciului Public de Management Energetic Harghita

271/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

271/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita

273/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 73/2005 privind înființarea, organizarea si funcționarea Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita, cu modificările si completările ulterioare şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 26/2010 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al organigramei şi statului de funcţii al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita şi aprobarea componenţei consiliului de administraţie

274/2010. Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 283/2009 privind înfiinţarea instituției publice "Serviciului Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor – Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata", cu modificările ulterioare

275/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, al Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean Salvamont Harghita, precum şi schimbarea denumirii Serviciului Public Judeţean Salvamont Harghita în serviciul Public Salvamont al Consiliului Judeţean Harghita- Hargita Megye Tanácsának Hegyimentő Közszolgálata

276/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea „Centrului Multifuncţional din Şumuleu", a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acestuia

277/2010. Privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita

278/2010. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

279/2010. Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 114/2010 privind acordarea premiilor ocazionate de desfăşurarea concursului "Cea mai curată şi îngrijită localitate din judeţul Harghita" pentru anul 2010

280/2010. Privind aprobarea lansării concursului "Cea mai curată şi îngrijită localitate din judeţul Harghita" pentru anul 2011

281/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 52/2010 al Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului „Dezbateri tematice la Consiliul Judeţean Harghita" pe anul 2010

282/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna octombrie 2010

283/2010. Privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Asociaţia Palladis Ars în vederea derulării „Programului de sprijinire a culturii ceangăilor" pe anul 2010

284/2010. Pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 207/2009 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la selecţia de proiecte din cadrul „Programului Operaţional Regional 2007-2013; Axa prioritară 3; Domeniul major de intervenţie 3.2. – Reabilitarea/modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare

286/2010. Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

287/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr. 107/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita „Clubului Sportiv Handbal Club Odorheiu Secuiesc" pe anul 2010

288/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr. 60/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2010

289/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 42/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea derulării Programului de informare, consultanţă şi de dezvoltare a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Harghita pe anul 2010

290/2010. Privind aprobarea „ Strategia de sport a judeţului Harghita"

291/2010. Privind aprobarea listei proiectelor finanţate în cadrul programului anual de "Protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita" pea nul 2010

292/2010. Privind aprobarea unor măsuri în vederea contractării de către Consiliul Judeţean Harghita a unei datorii publice locale prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, pentru finanţarea unor investiţii publice de interes judeţean

293/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 5/2010 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Pe urmele legendelor harghitene" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

294/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Şcolii Populară de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

295/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János", respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

296/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului Cultural şi de Arte Lăzarea, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

297/2010. Privind aprobarea cooperării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Asociația Județeană de Handbal Harghita în vederea derulării "Cupei de handbal al Consiliului Județean Harghita" respectiv cu Asociația Fotbal Club Odorheiu Secuiesc în vederea derulării "Fotbal 2010-Consiliul Județean Harghita" în cadrul Programului de sprijinire a diferitelor sporturi alternative specifice judeţului Harghita

298/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

301/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

302/2010. Privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2010 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

309/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2010 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsík"

310/2010. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

312/2010. Privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport și Tineret a Judeţului Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2010

313/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru de onoare în Asociaţia Székely Konyha

314/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 46/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului "Promovarea colaborării judeţului Harghita cu judeţele Covasna si Mureş pe anul 2010"

315/2010. Privind încetarea detaşării în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Camera Agricolă a Judeţului Harghita, şi promovarea temporară a doamnei Máthé Ema pentru exercitarea funcţiei publice de conducere de şef serviciu al Camerei Agricole a Judeţului Harghita

316/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010

317/2010. Privind aprobarea "Strategia de dezvoltare rurală a judeţului Harghita pe perioada 2010-2020 axată pe dezvoltarea sectorului agrar"

318/2010. Privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2011 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita

319/2010. Privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă"- pe imobilele din patrimoniul Consiliului Judeţean Harghita, finanțat din cadrul „Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult" al Ministerului Mediului şi Pădurilor

320/2010. privind aprobarea documentaţiei Studiu de fezabilitate pentru „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă"- pe imobilele din patrimoniul Consiliului Judeţean Harghita

322/2010. Privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

324/2010. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Şcolii Speciale de Arte şi Meserii „Sfânta Ana"

325/2010. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Şcolii Speciale Bilbor

326/2010. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Şcolii Speciale Ocland

330/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 215/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

331/2010. Privind completarea Hotărârii nr. 229/2010 al Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

332/2010. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru de onoare în Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime – Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége

336/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

337/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2010 Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita"- „Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete"