Árus Zsolt 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

1/2011. Privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru proiectul „Amenajarea interioară Centru Multifuncţional"

2/2011. Privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru proiectul „Amenajarea exterioară Centru Multifuncţional"

3/2011. Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2011

4/2011. Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 21 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământ de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pe anul 2011

5/2011. Pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2011

6/2011. Privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita", pe anul 2011 al Consiliului Judeţean Harghita

7/2011. Privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita" pe anul 2011

8/2011. Privind aprobarea Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale pensionarilor şi vârstnicilor din judeţul Harghita, pe anul 2011, al Consiliului Judeţean Harghita

9/2011. Privind aprobarea derulării programului „Promovarea colaborării judeţului Harghita cu judeţele Covasna şi Mureş" pe anul 2011

10/2011. Privind aprobarea derulării Programului de asociere a județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale în anul 2011

11/2011. Privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita" pe anul 2011

12/2011. Privind aprobarea derulării Programului de informare, consultanţă şi de dezvoltare a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Harghita pe anul 2011

13/2011. Cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2011

14/2011. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la programul internaţional Eurodyssée de dezvoltare a resurselor umane pe anul 2011

15/2011. Privind aprobarea derulării programului „Academia" pe anul 2011, al Consiliului Judeţean Harghita

16/2011. Privind aprobarea derulării programului „ Dezvoltarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale" pe anul 2011

17/2011. Privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita" pe anul 2011, al Consiliului Judeţean Harghita

18/2011. Privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita" pe anul 2011

19/2011. Privind "Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localitățile izolate din judeţul Harghita" pe anul 2011, al Consiliului Judeţean Harghita

20/2011. Privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

21/2011. Privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean" a Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2011

22/2011. Privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2011

23/2011. Privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita către Agenția Pentru Dezvoltare Regională Centru, pe anul 2011

24/2011. privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pe anul 2011

25/2011. Privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din calitatea de membru în Clubul Sportiv Hockey Club Felcsík din Cârţa, judeţul Harghita, precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 167/2005, privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita în calitatea de membru în Clubul Sportiv Hockey Club Felcsík din Cârţa, judeţul Harghita

26/2011. Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 232/2008 privind aprobarea înfiinţării Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul Harghita şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare

30/2011. Privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului public al Judeţului Harghita

31/2011. Privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Judeţului Harghita

38/2011. Privind aprobarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru investiţia „Reabilitare DJ 125 şi DJ 125A, între oraşul Bălan şi DN 12C, km 4+000 Gheorgheni"

39/2011. Privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru proiectul „Reamenajarea şi extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc"

40/2011. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 24/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi statului de funcţii ale Serviciului Public de Management Energetic Harghita

41/2011. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 276/2010 privind modificarea Hotărârii nr. nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea „Centrului Multifuncţional din Şumuleu", a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi statului de funcţii ale acestuia

42/2011. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 283/2009 privind înființarea instituției publice "Serviciul Public al Consiliului Județean Harghita de Protejare a Monumentelor – Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata"

45/2011. Privind stabilirea unor taxe speciale aferente activităţilor desfăşurate pe linie de stare civilă de către Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Harghita al Judeţului Harghita pe anul 2011

47/2011. Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

48/2011. Privind aprobarea preţurilor medii, pentru anul 2011, ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea terenurilor agricole

51/2011. Privind darea în folosinţă gratuită, a unui spațiu din imobilul Dispensar medical situat în Miercurea Ciuc B-dul Frăției nr. 16, cu destinaţie de cabinet medical, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita

52/2011. Privind valorificarea locuinţei de serviciu situată în Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 39 ap. 15, aflată în domeniul privat al Judeţului Harghita

53/2011. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 183/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Promovarea apelor minerale" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

54/2011. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 144/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului "Drumul porților secuiești" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

55/2011. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 208/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului "ECOURI în turism: Echilibru şi Conservare pentru Ocrotirea Unicităţii în Rezervaţii şi Integrare în Turism" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

56/2011. privind aprobarea derulării programului „Sikeres Székelyföld" pe anul 2011

57/2011. Privind aprobarea derulării programului "Dezvoltarea relaţiilor publice ale Consiliului Judeţean Harghita, în anul 2011" şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program

58/2011. Privind aprobarea derulării programului „Întărirea relaţiilor cu partenerii sociali", pentru anul 2011

59/2011. Privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene

60/2011. Privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita", pe anul 2011

62/2011. Privind validarea Dispoziţiei nr. 1598/2010, emisă de preşedintele Consiliului Judeţean, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010

66/2011. Privind avizarea tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană Kájoni János pentru anul 2011"

67/2011. Privind aprobarea concesionării bunurilor din domeniul public al Judeţului Harghita aparţinând sistemelor de alimentare cu apă din comunele Zetea, Brădeşti, Satu Mare şi Dealu de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz"

69/2011. Privind modificarea Contractului de comodat nr. 4.140/2005 încheiat între judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Fundaţia Csibész

70/2011. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 210/2009 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Realizarea și implementarea unui sistem complex e-guvernare la Consiliul Județean Harghita" finanțat din cadrul Programului Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", DMI.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect, modificată prin Hotărârea nr.296/2009

72/2011. Privind aprobarea programului de promovare turistică şi cultural turistică al judeţului Harghita pe anul 2011

74/2011. Privind aprobarea finanţării concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2011

76/2011. Pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind programele, proiectele şi acţiunile culturale

78/2011. Privind aprobarea programului „Promovarea produselor tradiționale secuieşti pe anul 2011" al Consiliului Județean Harghita

82/2011. Privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

83/2011. Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului Harghita

84/2011. Privind aprobarea Programului de lucrări pe drumurile judeţene pe anul 2011, finanţat din Fondul bugetar local

85/2011. Privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita cu Comuna Mihăileni prin Consiliul Local al Comunei Mihăileni din judeţul Harghita, pentru finanţarea şi realizarea lucrării de reabilitare a DJ 124, tronson Nădejdea – Livezi

86/2011. Privind modificarea Hotărârii nr. 321/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita"

92/2011. Privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţare activităţilor Clubului Sportiv "Sport Club Miercurea Ciuc" pe anul 2011

147/2011. privind solicitarea transmiterii dreptului de administrare asupra imobilelor care constituie obiective ale proiectului „Drumul apelor minerale – Lot 2, judeţul Harghita", de la autorităţile administrației publice locale titulare la Consiliul Judeţean Harghita

148/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 51/2011 privind darea în folosinţă gratuită, a unui spațiu din imobilul Dispensar medical situat în Miercurea Ciuc B-dul Frăției nr. 16, cu destinaţie de cabinet medical, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita

149/2011. privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri din proprietatea privată a judeţului Harghita şi din administrarea Consiliului Judeţean Harghita, de natura obiectivelor de inventar şi a mijloacelor fixe, instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Harghita, precum şi primirea în folosinţă gratuită de către judeţul Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, a unor bunuri, de natura obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, aflate în proprietatea instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Harghita

150/2011. privind aprobarea Contului de execuție pe anul 2010 al bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita

151/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

157/2011. cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 24/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare și al Serviciului Public de Management Energetic Harghita

160/2011. privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita

161/2011. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

163/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizare a managementului și înființarea Consiliului de Administrație al Spitalului de Urgență Miercurea Ciuc și al Spitalului de psihiatrie Tulgheș, cu modificările ulterioare

165/2011. privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita cu diferite organizații neguvernamentale în vederea organizării de tabere, întâlniri și festivaluri pentru tineret, pe anul 2011

167/2011. privind acordarea premiului PRO HARGHITA pe anul 2011

171/2011. privind aprobarea retragerii Consiliului Județean Harghita din calitatea de membru în Asociația „Csomád –Bálvanyos", precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 71/1999 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la Asociația„Csomád –Bálvanyos"

172/2011. privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din calitatea de membru în Asociația Microregională Kászon precum și abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 104/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociația Microregională Kászon

175/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

176/2011. privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 30/2011 privind însuşirea „Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului public al Judeţului Harghita

178/2011. privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 31/2011 privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al judeţului Harghita

184/2011. privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Lucrări de reabilitare a instalațiilor electrice în sediul Consiliului Județean Harghita

185/2011. privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Lucrări de construcții drum de acces și parcare în jurul locuințelor de serviciu pentru medici

186/2011. privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru proiectul „Reamenajarea şi extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

187/2011. privind aprobarea lucrărilor de reparații capitale a rețelelor de apă rece din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

188/2011. privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii capitale la Pavilionul nr. 11 din Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

189/2011. privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 321/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici şi a co-finanţării pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita

190/2011. privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de apă uzată încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VIZ" şi SC Harviz SA

192/2011. privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Lucrări de consolidare a structurii de rezistență și lucrări de modernizare la Dispensarul medical din str. Petőfi nr. 14

193/2011. privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „PROIECTARE – REABILITARE SECTII SPITALICEȘTI Faza II: Extindere unitate de primire urgență parter + etaj, Extindere neonatologie , Reparații capitale la sec.U.P.U, Obstetrica ginecologie, neonatologie, gastroenterologie si urologie, Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2

195/2011. privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita „Clubului Sportiv Handbal Club Odorheiu Secuiesc

196/2011. privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita către Asociația „Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége" pe anul 2011

199/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.3/2005 privind aprobarea înființării Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Harghita

200/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Harghita nr.112/2011 privind aprobarea aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

204/2011. privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 219/2010 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Situri istorice prin panorame sferice" reprezentat prin formula (SI)PSf + 4 P = VICTORIE finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

205/2011. privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru susţinător în Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime - Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége

206/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Corund a obiectivului de investiţii „Electrificarea Cătunului Vadasmező, comuna Corund" realizat în cadrul programului „Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2010

207/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Leliceni a obiectivului de investiţii „Electrificarea satului Hosasău, comuna Leliceni" realizat în cadrul programului „Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2010

208/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Lupeni, a obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă în localitatea Firtuşu, comuna Lupeni, judeţul Harghita" realizat în cadrul programului "Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2008-2012

209/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Mărtiniş, a obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă în localitatea Chinuşu, comuna Mărtiniş, judeţul Harghita" realizat în cadrul programului "Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2008-2012

210/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Avrămeşti, a obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă în localitatea Firtănuş, comuna Avrămeşti, judeţul Harghita" realizat în cadrul programului "Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2008-2012

212/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 219/2011 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Situri istorice prin panorame sferice" reprezentat prin formula (SI)PSf + 4 P = VICTORIE finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

213/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.138/2009 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional FIDIBE din cadrul Programului Sud Estul Europei

214/2011. privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SÓVIDÉK-HEGYALJA HELYI AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET

215/2011. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea evaluării finale a managementului la Centrul Cultural Judeţean Harghita şi a Comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor

216/2011. privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2011

217/2011. privind darea în folosinţă, cu titlu gratuit, oraşului Cristuru Secuiesc a suprafeţei de 11.935 mp, reprezentând zona de siguranţă a DJ 137, pe sectorul km 19+126 – 22+536, pe partea stângă, cu destinaţie de pistă pentru biciclişti în oraşul Cristuru Secuiesc, din cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti al Ministerului Mediului şi Pădurilor, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita

219/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

223/2011. proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului Acordului de cooperare privind furnizarea de produse alimentare şi a cantităţilor de produse alimentare care urmează să fie furnizate către consiliile locale din judeţul Harghita, în cadrul PEAD 2011

224/2011. privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala interjudeţeană Harghita-Covasna"

225/2011. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 16/2011 privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale" pe anul 2011

226/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 58/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului „Întărirea relaţiilor cu partenerii sociali pentru anul 2011, prin elaborarea şi publicarea „Ghidului investitorului în judeţul Harghita"

228/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 56/2011 privind aprobarea derulării Programului „Sikeres Székelyföld" pe anul 2011

229/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 165/2011 privind Programul de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita cu diferite organizaţii neguvernamentale în vederea organizării de tabere, întâlniri şi festivaluri pentru tineret, pe anul 2011

231/2011. privind aprobarea derulării Programului privind studierea problemelor minorităţilor din România în cadrul judeţului Harghita în anul 2011 şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 10/2011

232/2011. privind aprobarea completării Hotărârii nr. 72/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind programul de promovare turistică şi cultural-turistică al judeţului Harghita pe anul 2011, prin aprobarea Programului de realizare al unui catalog turistic.

233/2011. privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat cu S. R. R. – Studioul Regional de Radio Târgu Mureş

234/2011. cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea Editurii Harghita al Consiliului Judeţean Harghita, cu completările şi modificările ulterioare

236/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statutului de funcţii ale Centrului Cultural şi de Arte – Lăzarea

237/2011. privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din Asociaţia microregională „Harghita Nord-Est", precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 84/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „Harghita Nord-Est"

238/2011. privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din Asociaţia microregională „Bucsin-Délhegy-Libán", precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 132/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „Bucsin-Délhegy-Libán"

239/2011. privind aprobarea participării judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară turistică Ciomad Balvanyos" „Csomád-Bálványos közösségek közti turizmusfejlesztési társulás"

240/2011. privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2011 către Asociaţia Culturală „Kőlik"

242/2011. privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita" pe anul 2011

245/2011. privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

246/2011. privind validarea Dispoziţiei nr. 1034/2011 emisă de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare şi a celor 20% din sumele aferente cotei 21% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2012 şi estimărilor pentru anii 2013-2015

247/2011. privind aprobarea Contractului de finanţare nr. 12310/28.06.2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Consiliul Judeţean Harghita

248/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Siculeni, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii comunale, din localitatea Siculeni", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"

249/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Tomeşti, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii comunale, din localitatea Tomeşti", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"

250/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea oraşului Borsec, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii locale din oraşul Borsec", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"

251/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Ciumani, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii comunale, din localitatea Ciumani", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"

252/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Cozmeni, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii tradiţionale Sószék, din comuna Cozmeni", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"

253/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Cozmeni, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii tradiţionale Nyir, din comuna Cozmeni, sat Lăzăreşti", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"

254/2011. privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru lucrarea „Electrificare Gălăuțaș, comuna Gălăuțaș"

257/2011. privind aprobarea Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie pentru obiectivul „Lucrări de reabilitare a instalaţiilor electrice în sediul Consiliului Judeţean Harghita"

258/2011. privind aprobarea Proiectului tehnic și Detaliile de execuție pentru obiectivul de investiţie „Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc"

259/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 193/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții Proiectare – Reabilitare secții spitalicești faza II: Extindere unitate de primire urgență parter +etaj, extindere neonatologie, reparații capitale la Sec. UPU, Obstetrică Ginecologie, Neonatologie, Gastroentologie și Urologie, Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László nr.2

261/2011. pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind programele, proiectele şi acţiunile culturale, etapa a II-a

262/2011. privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2011 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita

263/2011. privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din Asociaţia microregională „Hegyalja", precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 106/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „Hegyalja"

264/2011. privind aprobarea achitării cotizației pe anul 2011 a Consiliului Județean Harghita, decurgând din calitatea de membru în asociațiile microregionale din județul Harghita.

265/2011. privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita

268/2011. privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

269/2011. privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2011

270/2011. privind stabilirea tarifelor pentru închirierea ocazională a unor corturi, standuri cort și standuri pentru expoziții aflate în proprietatea județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

271/2011. privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările "Alimentarea cu apă a localităților sub 300 de locuitori: Alimentare cu apă în localitatea Obrănești, comuna Ulieș; alimentare cu apă în localitatea Arvățeni, comuna Feliceni; alimentare cu apă în localitatea Inlăceni, comuna Atid; alimentare cu apă în localitatea Firtănuș, comuna Avrămești – etapa a II-a; alimentare cu apă în localitatea Mujna, comuna Dârjiu

272/2011. privind aprobarea transmiterii în comodat Editurii Hargita Népe al unui birou situat în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, județul Harghita, aparținând domeniului privat al județului Harghita și în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

275/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 61/2011 a Consiliului Județean Harghita privind derularea programului "Promovarea valorilor familiale și culturale" pe anul 2011 cu modificările și completările ulterioare

279/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 16/2011 privind aprobarea derulării programului "Dezvoltarea capacitării administrative a autorităților publice locale" pe anul 2011, cu modificările și completările ulterioare

282/2011. cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 9/1999 privind înființarea Editurii Hargita al Consiliului Județean Harghita, cu completările și modificările ulterioare

283/2011. privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 161/2011, cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

286/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 92/2011 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea acordării subvenției pentru cofinanțarea activităților Clubului Sportiv "Sport Club" pe anul 2011

287/2011. privind participarea Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita ca asociat şi cu capital, la societatea comercială ECO-CSIK SRL.

288/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 253/2010 privind proiectul internaţional Grundtvig „Pour un réseau européen d'ambassadeurs de la lutte contre l'illettrisme - Atenuarea problematicii analfabetismului în rândul adulţilor romi"

289/2011. privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu unele consilii locale în vederea întreţinerii de iarnă a drumurilor judeţene în perioada 15 noiembrie 2011 – 31 martie 2012

291/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 114/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Editurii Hargita Népe

292/2011. privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier pe DJ 136 A, km 3+800-11+800, lim. jud. Mureş – Atid centru (DJ 135)".

293/2011. privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor societății SC Harviz SA

294/2011. privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

295/2011. privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2011 ale Centrului de zi nr.2 din Bălan în vederea transferării sumei de 40.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan

296/2011. privind darea în concesiune directă a spațiului nr. E16 aflat în incinta imobilului Spitalul Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr.32, doamnei dr. Bakó Bíró Zsuzsanna și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 127/2009 privind darea în administrare orașului Bălan, prin Consiliul Județean Bălan a unor spații din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan, str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparținând patrimoniului județului Harghita

297/2011. privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 260/2011 privind aprobarea solicitării transmiterii în administrarea Consiliului Județean Harghita a unor bunuri imobile supuse executării silite, situate în Miercurea Ciuc, str. Harghite nr. 98, identificate prin C.F nr. 52449;52442, respectiv 52443, care fac obiectul cererii de trecere în proprietatea publică a statului, împreună cu modificările și completările ulterioare

298/2011. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ județean, cu modificările și completările ulterioare

299/2011. privind asigurarea sumei de 110.00 lei în scopul măririi capitalului social al operatorului regional de apă și canalizare SC Harviz SA

301/2011. privind darea în folosinţă gratuită a echipamentelor și aparatelor din studioul de televiziune al Consiliului Județean Harghita, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita

302/2011. privind numirea domnului Isán István Csongor, pentru conducerea interimară al Editurii Hargita Népe, până la data începerii executării noului contract de management

303/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

204/2011. privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele aferente cotei de 21% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2011

307/2011. privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul fiscal 2012, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

309/2011. privind aprobarea cooperării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul" al Județului Harghita pentru implementarea proiectului „Strategii regionale pentru prevenirea dezastrelor naturale" –CivPro

310/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 51/2008 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Regulamentelor serviciilor de transport public județean de persoane în trafic județean, modificată prin Hotărârea nr. 150/2010

311/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 52/2008 privind înființarea Comisiei paritare pentru atribuirea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

312/2011. privind acordarea unor licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale

316/2011. privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2012 al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, al Direcției Județene de Evidența Persoanelor al județului Harghita, respectiv a Camerei Agricole al județului Harghita

317/2011. privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Județean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, precum și a numărului maxim de posturi pentru instituțiile subordonate Consiliului Județean Harghita

318/2011. privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții, al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Județean al Consiliului Județean Harghita, aprobarea componenței consiliului de administrație, aprobarea siglei instituției și modelului uniformei de serviciu

319/2011. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 195/2010 cu privire la modificarea Hotărârii nr. 283/2009 privind înființarea instituției publice „Serviciul Public al Consiliului Județean Harghita de Protejare a Monumentelor – Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata", cu modificările ulterioare

320/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 22/2010 a Consiliului Județean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Camerei Agricole a Județului Harghita

322/2011. cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 60/2011 privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a județului Harghita", pe anul 2011

323/2011. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 16/2011 privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale" pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare

324/2011. privind aprobarea completării Hotărârii nr. 72 /2011 a Consiliului Județean Harghita privind programul de promovare turistică și cultural-turistică al județului Harghita pe anul 2011 și completării acestei Hotărâri cu nr. 232/2011 a Consiliului Județean Harghita cu privire la programul de realizare a unui catalog turistic, prin aprobarea realizării unor exemplare suplimentare a catalogului turistic

325/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 258/2011 privind aprobarea Proiectului tehnic și Detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiție „Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc"

326/2011. pentru rectificarea Hotărârii nr. 289/2011 privind aprobarea asocierii Județului Harghita cu unele unități administrativ teritoriale prin consilii locale în vederea întreținerii de iarnă a drumurilor județene în perioada 15 noiembrie 2011-31 martie 2012

328/2011. privind aprobarea achitării cotizației pe anul 2011 a Consiliului Județean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microreginală „Alcsík"

331/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 55/2010 privind aprobarea înființării societății comerciale „Honline Media", societate cu răspundere limitată

332/2011. privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la Asocierea Parcurilor de Afaceri Inovative din Regiunea ESE

333/2011. privind aprobarea documentaţiei tehnice nr. 317/23.09.2011 de adaptare la situaţia actuală din teren pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 123 A, Tuşnad – Sâncrăieni, km 0+000-14+600"

334/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2011

335/2011. privind modificarea Anexei nr. 7Lista programelor de investiţii publice al Consiliului Judeţean Harghita, din Hotărârea nr. 3/2011, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare

336/2011. privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2011

337/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

340/2011. privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitarea și modernizarea Policlinicii Stomatologice (proiectare și execuție)"

341/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 104/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la proiectul INSIGHT – informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita

343/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 55/2010 privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată

344/2011. privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Harghita pentru Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna, pe anul 2011

345/2011. privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia "Harghita Sportclub" pe anul 2011

347/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 130/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia ARBOR Gheorgheni judeţul Harghita

348/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 107/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Culturală „Kőlik"

349/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 4/2002 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita ca membru fondator la constituirea Asociaţiei „Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület"

351/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 30/2001 privind aprobarea participării Consiliului Judeţului Harghita la Uniunea Partea Română a Euroregiunii Carpatice

352/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 144/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Domus

353/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 59/2010 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita

354/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 224/2011 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru susţinător în Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudeţeană Harghita-Covasna

355/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 252/2009 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia „Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége"

356/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 332/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţului Harghita în calitate de membru de onoare în Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime - Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége

357/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 146/2007 privind aprobarea participării Judeţului Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei"

358/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 29/2001 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia "MICROREGIUNEA CĂLIMANI"

359/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 71/2000 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „REGIOVEST Szent László"

360/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 81/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia Regiunea Cristur

362/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 102/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „Felső Homorodmente"

363/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 105/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia "Felcsík".

364/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 313/2010 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru de onoare în Asociaţia Székely Konyha

365/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 203/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Patronală a Producătorilor de Produse Tradiționale de Panificație din Județul Harghita

366/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 202/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Patronală a Producătorilor de Produse Tradiționale din Carne din județul Harghita

367/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 70/2006 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru fondator în Asociaţia pentru dezvoltarea zonelor cu specific de creşterea ovinelor din judeţului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

368/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 174/2007 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Crescătorilor de Bovine al Judeţului Harghita

369/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 80/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia "Sóvidék"

370/2011, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 82/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională "Alcsík"

371/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 92/2000 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia "Microregiunea Homorodul Mare-Nagyhomoród Kisrégió"

372/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 103/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia Microregiunea „RIKA" Kisrégió

373/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 80/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia „Harghita Sportclub" judeţul Harghita

374/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 188/2007 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în „Clubul Sportiv Handbal Club Odorheiu-Secuiesc", judeţul Harghita

375/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 209/2008 privind revocarea Hotărârii nr. 190/2008 şi aprobarea participării judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de membru în Clubul Sportiv Progym din Gheorgheni, judeţul Harghita.

377/2011. privind constatarea suspendării de drept a contractului individual de muncă a doamnei Turós Eszter şef serviciu, la Serviciul Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor, şi numirea temporară a doamnei Czikó Éva Emese pentru exercitarea funcţiei de şef serviciu al instituţiei

378/2011. privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Editurii Hargita Népe respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

379/2011. privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de conducere al Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Harghita şi finanţarea unor programe de utilitate publică pentru tineret

380/2011. privind aprobarea participării Spitalului Judeţean de Urgenţă la proiectul „E-Sănătate, Servicii medicale de calitate" – Sistem Informatic Medicalla Nivelul Judeţului Harghita"

381/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 139 /2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Harghita"

383/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 3/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Alcsík".

384/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 96/2008 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Hargita Viz".

385/2011. privind revocarea Hotărârii nr. 335/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind modificarea Anexei nr.7 Lista programelor de investiţii publice al Consiliului Judeţean Harghita, din Hotărârea nr. 3/2011, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare