Csillag Péter 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

3/2011. Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2011

4/2011. Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 21 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământ de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pe anul 2011

20/2011. Privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

23/2011. Privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita către Agenția Pentru Dezvoltare Regională Centru, pe anul 2011

44/2011. Privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János"

52/2011. Privind valorificarea locuinţei de serviciu situată în Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 39 ap. 15, aflată în domeniul privat al Judeţului Harghita

54/2011. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 144/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului "Drumul porților secuiești" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

60/2011. Privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita" , pe anul 2011

82/2011. Privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

92/2011. Privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţare activităţilor Clubului Sportiv "Sport Club Miercurea Ciuc" pe anul 2011

248/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Siculeni, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii comunale, din localitatea Siculeni", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"

252/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Cozmeni, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii tradiţionale Sószék, din comuna Cozmeni", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"

253/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Cozmeni, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii tradiţionale Nyir, din comuna Cozmeni, sat Lăzăreşti", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"

261/2011. pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind programele, proiectele şi acţiunile culturale, etapa a II-a

268/2011. privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

269/2011. privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2011

272/2011. privind aprobarea transmiterii în comodat Editurii Hargita Népe al unui birou situat în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, județul Harghita, aparținând domeniului privat al județului Harghita și în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

273/2011. privind darea în folosinţă gratuită a unui autoturism din proprietatea privată a județului Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Caritas Logistică – filiala Organizației Caritas Alba Iulia pe o perioadă de 5 ani

276/2011. privind însușirea Contractului de co-finanțare nr. 66.065/2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate Națională pentru Programul Operațional de Cooperare Transnațională Sud-Estul Europei și județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea implementării proiectului CLEAR

277/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 11/2011 privind aprobarea "Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita" pe anul 2011, cu completările și modificările ulterioare

282/2011. privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 161/2011, cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

283/2011. privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita pe anul 2011 către Asociația pentru Județul Harghita

283/2011. cu privire la numirea Comisiei și a Secretariatului pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes local: "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare a orașului Bălan, județul Harghita"

287/2011. privind participarea Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita ca asociat şi cu capital, la societatea comercială ECO-CSIK SRL.

288/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 253/2010 privind proiectul internaţional Grundtvig „Pour un réseau européen d'ambassadeurs de la lutte contre l'illettrisme - Atenuarea problematicii analfabetismului în rândul adulţilor romi"

291/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 114/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Editurii Hargita Népe

292/2011. privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier pe DJ 136 A, km 3+800-11+800, lim. jud. Mureş – Atid centru (DJ 135)".

293/2011. privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor societății SC Harviz SA