Glodeanu Cristinel 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

4/2011. Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 21 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământ de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pe anul 2011

5/2011. Pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2011

6/2011. Privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita", pe anul 2011 al Consiliului Judeţean Harghita

9/2011. Privind aprobarea derulării programului „Promovarea colaborării judeţului Harghita cu judeţele Covasna şi Mureş" pe anul 2011

10/2011. Privind aprobarea derulării Programului de asociere a județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale în anul 2011

15/2011. Privind aprobarea derulării programului „Academia" pe anul 2011, al Consiliului Judeţean Harghita

18/2011. Privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita" pe anul 2011

19/2011. Privind "Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localitățile izolate din judeţul Harghita" pe anul 2011, al Consiliului Judeţean Harghita

21/2011. Privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean" a Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2011

54/2011. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 144/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului "Drumul porților secuiești" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

56/2011. privind aprobarea derulării programului „Sikeres Székelyföld" pe anul 2011

70/2011. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 210/2009 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Realizarea și implementarea unui sistem complex e-guvernare la Consiliul Județean Harghita" finanțat din cadrul Programului Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", DMI.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect, modificată prin Hotărârea nr.296/2009

73/2011. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la derularea programului judeţean „Teatru pentru Ţinutul Secuiesc" pe anul 2011

92/2011. Privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţare activităţilor Clubului Sportiv "Sport Club Miercurea Ciuc" pe anul 2011

205/2011. privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru susţinător în Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime - Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége

228/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 56/2011 privind aprobarea derulării Programului „Sikeres Székelyföld" pe anul 2011

230/2011. privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova în vederea derulării „Programului de sprijinire a culturii ceangăilor" pe anul 2011

251/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Ciumani, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii comunale, din localitatea Ciumani", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"

282/2011. privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 161/2011, cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita