Kocs Ilona 2010

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2010

 

7/2010. Privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2009 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

11/2010. Privind unele reglementări ale serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

13/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita

14/2010. Privind stabilirea nivelului taxelor speciale aferente serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prestate de Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita, pe anul 2010

15/2010. Privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean cu Asociaţia Club Sportiv „ Karpat Tour Orienteering Klub" Harghita în vederea organizării şi derulării programului „Campionatul european şi cupa mondială la orientare pe schiuri", pe anul 2010

19/2010. Privind aprobarea preţurilor medii, pentru anul 2010, ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea terenurilor agricole

21/2010. Privind aprobarea programului de promovare turistică al judeţului Harghita pe anul 2010

22/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare funcţionare, organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita

23/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 108/2006 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea înfiinţării „Agenţiei de Dezvoltare Judeţeană Harghita" a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acesteia

32/2010. Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rulment pe anul 2010

33/2010. Privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu oraşul Bălan prin Consiliul local al oraşului Bălan, în vederea extinderii la nivel judeţean a serviciilor sociale furnizate de către Centrul de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei în familie din Bălan

34/2010. Privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita" pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita

35/2010. Privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita" pe anul 2010

36/2010. Privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita" pe anul 2010, al Consiliului Judeţean Harghita

37/2010. Privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a microregiunilor și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din județul Harghita" pe anul 2010

38/2010. Privind "Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localitățile izolate din judeţul Harghita" pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita

39/2010. Privind „Programul anual de colaborare cu structurile asociative ale pensionarilor şi vârstnicilor din judeţul Harghita" pe anul 2010, al Consiliului Judeţean Harghita

40/2010. Privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita", pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita

41/2010. Privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

42/2010. Privind aprobarea derulării Programului de informare, consultanţă şi de dezvoltare a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Harghita pe anul 2010

43/2010. Pentru aprobarea „Programului de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale" pe anul 2010

44/2010. Privind aprobarea programului „Promovarea produselor tradiţionale secuieşti pe anul 2010", al Consiliului Judeţean Harghita

45/2010. Privind aprobarea derulării programului „Comunicare eficientă la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Harghita" în anul 2010

46/2010. Privind aprobarea derulării programului "Promovarea colaborării județului Harghita cu județele Covasna si Mureș pe anul 2010"

47/2010. Privind aprobarea derulării programului „Întărirea relaţiilor cu partenerii sociali", pentru anul 2010

48/2010. Cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2010

49/2010. Privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene"

50/2010. Privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita" al Consiliului Județean Harghita, pe anul 2010

51/2010. Privind aprobarea derulării „Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita, în anul 2010"

52/2010. Privind aprobarea derulării programului „Dezbateri tematice la Consiliul Județean Harghita" pe anul 2010

53/2010. Privind aprobarea derulării programului "Dezvoltarea relaţiilor publice în cadrul Consiliului Judeţean Harghita în anul 2010" şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program

54/2010. Privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita" pe anul 2010

55/2010. Privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale „Honline Media", societate cu răspundere limitată

56/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 194/2009 privind asocierea Judeţului Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L

57/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei „ Pentru Dezvoltarea Munţilor Harghita " –„ Hargita Hegység Fejlesztéséért " Egyesület

58/2010. Privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Federația Organizațiilor de Tineret din Regiunea Ciuc în vederea derulării programului „Pista de bicicletă Lacul Dracului, ca abordare adaptativă civilă a schimbării climatice, a conservării biodiversităţii şi a managementului ariilor degradate în zonele ocrotite de Natura 2000 şi în depresiunea Ciucului de Sus"

59/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita

60/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2010

61/2010. Privind probarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2010

62/2010. Privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2010

63/2010. Privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei" pe anul 2010

64/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010 către Asociaţia pentru Judeţul Harghita

65/2010. Privind aprobarea Programului de parteneriat al instituțiilor și organizațiilor din județul Harghita cu parteneri din județele Timiș, Bistrița Năsăud, Alba și Cluj, responsabile de dezvoltarea comunităților minoritare din aceste județe

66/2010. Privind aprobarea Programului de lucrări pe drumurile judeţene pe anul 2010, finanţat din Fondul bugetar local

67/2010. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la proiectul internaţional „Robinwood+", finanţat din cadrul programului Interreg IV C şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

68/2010. Privind luarea de act al preţului negociat pentru vânzarea cabinetului medical E4, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Patinoarului nr. 3,împreună cu cotele părţi aferente din părţile indivize şi din terenul aferent, care aparține domeniului privat al județului Harghita si se află în administrarea Consiliul Județean Harghita

69/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară, pe anul 2010

70/2010. Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, în vederea finanţării programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2009/2010

71/2010. Privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia „Hagyományőrző Csabafiak" cu Asociaţia Clubul Sportiv „Lobogó" şi cu Asociaţia Clubul Sportiv „ Krigel" în vederea realizării „Programului de sprijinire a valorilor ecvestre" pe anul 2010

72/2010. Privind aprobarea programului „Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în perioada 2010-2012"

73/2010. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la programul internaţional Eurodyssée de dezvoltare a resurselor umane pe anul 2010

74/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Harghita şi a Comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor

75/2010. Privind constatarea încetării de drept a Contractului de management nr. 21083/10.11.2009 al domnului Ferencz S. István, ca urmare pensionării pentru limită de vârstă şi delegarea dl-ui Lövétei Lázár László, din cadrul Editurii Harghita, pentru conducerea interimară, până la organizarea concursului de proiecte de management, conform legii

76/2010. Privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor, a doamnei Túros Eszter

77/2010. Privind transmiterea obiectivului de investiţii „Alimentarea cu apă a localităţilor Avrămeşti şi Cecheşti, comuna Avrămeşti, judeţul Harghita" din domeniul public al judeţului Harghita în domeniul public al comunei Avrămeşti şi în administrarea Consiliului Local al comunei Avrămeşti, judeţul Harghita

78/2010. Pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2010 din cadrul programului privind „Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2008-2012" conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 172/2008

79/2010. Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 172/2008 privind aprobarea programului „Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2008-2012"

80/2010. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia "Harghita Sportclub"judeţul Harghita

81/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia "Harghita Sportclub" pe anul 2010

82/2010. Privind aprobarea modificării anexei nr. 3 a Hotărârii nr. 313/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

83/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, eliberate în luna aprilie 2010

84/2010. Privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului şi a obiceiurilor populare din judeţul Harghita pe anul 2010

85/2010. Privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pentru un termen de 5 ani a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, dobândite în cadrul Programului PHARE 2001 Coeziune Economică şi Socială, schemă de grant: Investiţii în servicii sociale, proiectul "Extinderea reţelei judeţene de servicii de asistenţă socio-medicală la domiciliu, prin organizarea de servicii sociale comunitare", în favoarea Caritas Îngrijire la Domiciliu Filiala Miercurea Ciuc

86/2010. Privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pentru un termen de 5 ani a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, dobândite în cadrul Subprogramului Investiţii în servicii sociale, finanţat de Ministerul Integrării Europene, proiectul „Extinderea reţelei judeţene de servicii de asistenţă socio-medicală la domiciliu, prin organizarea de servicii sociale comunitare", în favoarea Caritas Îngrijire la Domiciliu Filiala Miercurea Ciuc

87/2010. Privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la proiectul internaţional „CivPro", finanţat din cadrul programului interreg IV C şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

88/2010. Privind aprobarea derulării programului "Familia" pe anul 2010

89/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr. 156/2004 al Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului Harghita cu, modificările ulterioare

90/2010. Privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a culturii şi vieţii sociale a rromilor

91/2010. Privind aprobarea cooperării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita în vederea derulării Programului „Dezvoltarea cunoştinţelor elevilor din clasele I-VIII din judeţul Harghita, privind monumentele culturale şi istorice din judeţele Harghita, Mureş şi Covasna" pe anul 2010

92/2010. Privind aprobarea derulării programului "Zilele Ţinutului Secuiesc în judeţul Harghita" al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

93/2010. Privind stabilirea unor taxe speciale aferente activităţilor desfăşurate pe linie de evidenţa persoanelor şi stare civilă de către Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Harghita, pe anul 2010

94/2010. Privind aprobarea derulării Programului „Ziua Naţională a Tineretului în judeţul Harghita pe anul 2010"

95/2010. Privind aprobarea Programului de asociere a județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale în anul 2010

96/2010. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la derularea programului judeţean „Spectacole folclorice pentru judeţul Harghita" pe anul 2010

97/2010. Privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA" pe anul 2010

98/2010. Privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita pentru derularea Programului de sănătate privind prevenirea marginalizării sociale pe anul 2010

99/2010. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la derularea programului judeţean „Teatru pentru Ţinutul Secuiesc" pe anul 2010

100/2010. Privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010 către Asociaţia Domus, Cristuru Secuiesc

101/2010. Privind derularea programului Forumul Pedagogilor Tineri din judeţul Harghita cu unele organizaţii neguvernamentale din zonele: Ciuc, Gheorgheni şi Odorhei, pe anul 2010

102/2010. Pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare ale contestaţiilor privind programele, proiectele şi acţiunile culturale

103/2010. Privind aprobarea defalcării sumei de 1770,00 mii lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita în anul 2010

104/2010. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la proiectul INSIGHT-informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita

105/2010. Privind aprobarea majorării aportului judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la capitalul social al societăţii comerciale "Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav"S.A. şi modificarea şi completarea Hotărârii nr. 16/2006 al Consiliului Judeţean Harghita

106/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Clubul Sportiv „Hockey Club Felcsík" pe anul 2010

107/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita „Clubului Sportiv Handbal Club Odorheiu Secuiesc" pe anul 2010

108/2010. Privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita în vederea achitării unor obligaţii de plată stabilite în sarcina Consiliului Judeţean Harghita în mod irevocabil de către instanţele judecătoreşti

109/2010. Privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010

110/2010. Privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2009 asupra execuţiei bugetare al Consiliului Judeţean Harghita

111/2010. Privind aprobarea nivelului taxelor judeţene pentru anul fiscal 2011, a căror stabilire este de competenţa Consiliului Judeţean Harghita

115/2010. Pentru stabilirea unor masuri privind implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene

116/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita

117/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Judeţene „Kájoni János"

118/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea „Editurii Hargita" al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

119/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii al Judeţului Harghita

120/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural şi de Arte – Lăzarea

152/2010. Privind participarea Consiliului Judeţean Harghita la organizarea competiţiei Campionatul naţional de enduro pe traseul situat în localitatea Lăzarea

153/2010. Privind aprobarea cooperării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Clubul Sportiv Extreme Băile Tușnad, în vederea organizării și derulării programului "Competiția Saint Lake Exterra Triathlon 2010" în cadrul programului de sprijinire alternative specifice judeţului Harghita

154/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr.132/2010 a Consiliului judeţean Harghita privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010 către Asociaţia Culturală „Kőlik"

155/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia pentru dezvoltarea zonelor cu specific de creşterea ovinelor din judeţul Harghita, aferentă anului 2010

158/2010. Privind aprobarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de investiţii pentru lucrări pe drumurile judeţene din judeţul Harghita

159/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna iunie 2010

160/2010. Privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru lucrarea „Reabilitare DJ 132, km 18+220 – 47+085 – Lucrări Suplimentare"

163/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 55/2010 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale „Honline Media", societate cu răspundere limitată

167/2010. Privind aprobarea Programului de colaborare al Consiliului Județean Harghita cu organizații neguvernamentale în vederea organizării de tabere, întâlniri și festivaluri pentru tineret, pe anul 2010

169/2010. Privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu unităţile administrativ teritoriale interesate în vederea derulării Programului „Zâmbet de Copil" pe anul 2010

170/2010. Privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean cu Direcţia pentru Sport Harghita în vederea organizării şi derulării programului „Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc", pe anul 2010

172/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară turistică „CIOMAD BALVANYOS", „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás"

186/2010. Privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

187/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţiiale Centrului Cultural Judeţean Harghita

188/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Cultural şi de Arte – Lăzarea

189/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

190/2010. Privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Editurii Hargita Népe

191/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr.119/2010 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a judeţului Harghita

192/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 307/2009 privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene "Kájoni János" și a Hotărârii nr. 117/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei Bibliotecii Județene "Kájoni János"

193/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 118/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Editurii Harghita

194/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 75/2003 şi cu privire la aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Serviciului Public de Management Energetic Harghita

195/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr.283/2009 privind înființarea instituției publice "Serviciul Public al Consiliului Județean Harghita de Protejare a Monumentelor – Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata"

196/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 22/2010 a Consiliului Judeţean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita

197/2010. Privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public de Management Energetic Harghita, a doamnei Miklóssy Ildikó

198/2010. Privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public Judeţean de Salvamont Harghita, al domnului Fekete Örs

199/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

200/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Salvamont Harghita

201/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 73/2005 înființarea, organizarea și funcționarea, Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de interes Județean Harghita

202/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea "Centrului multifuncţional din Şumuleu", a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acestuia

203/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 3/2005 privind aprobarea înființării Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Harghita

204/2010. Privind desfiinţarea serviciului public „AGENŢIA DE DEZVOLTARE JUDEŢEANĂ HARGHITA- HARGITA MEGYEI FEJELESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG" din subordinea Consiliului Judeţean Harghita şi aprobarea unor măsuri organizatorice în această privinţă

205/2010. Privind stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita

206/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna iulie 2010

207/2010. Privind aprobarea derulării Programului "Dreptul pentru toți" al Consiliului Județean Harghita, pe anul 2010

208/2010. Privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului "ECOURI în Turism: Echilibru şi Conservare pentru Ocrotirea Unicităţii în Rezervaţii şi Integrare în Turism" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

209/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 21/2010 al Consiliului Județean Harghita privind programul de promovare turistică al județului Harghita pe anul 2010, precum și aprobarea cooperării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Universitatea Babeș-Bolyai, Extensia Universitară Gheorgheni

210/2010. Privind stabilirea numărului de autovehicule și a consumului lunar de carburanți pentru parcul auto al Consiliului Județean Harghita

211/2010. Privind rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 135/2010 privind aprobarea studiului de oportunitate, pentru stabilirea redevenţei minime pentru spaţiile concesionate prin negociere directă cu destinaţie de cabinete medicale aflate în imobilele din domeniul public sau privat al Judeţului Harghita

212/2010. Privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Comuna Mihăileni prin Consiliul Local al Comunei Mihăileni din judeţul Harghita, pentru finanţarea şi realizarea lucrării de reabilitare a DJ 124, tronson Nădejdea – Livezi

213/2010. Privind aprobarea documentaţiilor tehnico – economice pentru lucrările „Alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate: Electrificarea satului Hosasău, comuna Leliceni; Electrificarea cătunului Vadasmező, comuna Corund şi Extindere de reţele electrice pârâul Diacului, comuna Tulgheş"

214/2010. Privind aprobarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru lucrări pe drumurile judeţene din judeţul Harghita

215/2010. Privind aprobarea documentaţiei „Studiu de fezabilitate pentru realizarea Centrului inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita „Harghita Business Center"- Incubator de afaceri"

216/2010. Privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Centru inovativ de dezvoltare economică în Judeţul Harghita „Harghita Business Center"- Incubator de afaceri" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4.Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, DMI 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi

217/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010

218/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 4/2010 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Promovarea valorilor și tradițiilor ca produs turistic al județelor Harghita și Covasna" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

219/2010. Privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „SITURI ISTORICE PRIN PANORAME SFERICE" reprezentat prin formula (SI)PSf + 4P= Victorie finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

220/2010. Privind completarea art. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 138/2009, privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la realizarea proiectului internaţional FIDIBE din cadrul Programului Sud Estul Europei

221/2010. Cu privire la aprobarea modelului acordului de cooperare privind furnizarea de produse alimentare și a cantității de produse alimentare care urmează să fie furnizate către consiliile locale din Județul Harghita din cadrul PEAD 2010

222/2010. Privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc;

223/2010. Privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

224/2010. Privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

225/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 194/2009 privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L., cu modificările ulterioare

227/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

229/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

239/2010. Privind aprobarea programului „Reprezentare, promovare şi desfăşurarea activităţilor internaţionale a judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene" pe anul 2010

249/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 146/2008 privind aprobarea activităţilor prin care a fost implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „TEAM - Training pentru eficientizarea Administrației" finanțat din cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa prioritară 1 "Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice" DMI. 1.3. "Îmbunătățirea eficacității organizaționale" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

256/2010. Privind aprobarea studiului „Analiza de Impact a Implementării Proiectului TEAM"

265/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 117/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Judeţene "Kájoni János", cu modificările şi completările ulterioare

266/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

267/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 119/2010 al Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a judeţului Harghita, cu modificările ulterioare

268/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita

269/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea Editurii Harghita al Consiliului Judeţean Harghita

271/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

278/2010. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

299/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 119/2008, privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare, prin completarea Consiliului Judeţean Harghita cu dl. Csillag Petru, consilier judeţean

300/2010. Cu privire la luarea de act de încetare de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Vajna Emeric

301/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

323/2010. Privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Editura Harghita

329/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 al Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Salvamont al Consiliului Judeţean Harghita