Kovács Árpád András 2010

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2010

 

13/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita

19/2010. Privind aprobarea preţurilor medii, pentru anul 2010, ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea terenurilor agricole

20/2010. Privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Promovarea apelor minerale" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

21/2010. Privind aprobarea programului de promovare turistică al judeţului Harghita pe anul 2010

22/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare funcţionare, organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita

23/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 108/2006 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea înfiinţării „Agenţiei de Dezvoltare Judeţeană Harghita" a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acesteia

24/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi organigramei ale Serviciului Public de Management Energetic Harghita

25/2010. Privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, al Organigramei şi a statului de funcţii al Serviciul Public Salvamont Harghita

26/2010. Privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare si Funcţionare, al Organigramei şi al Statului de Funcţii, al Serviciului Public de Paza al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita

27/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.139/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA"

28/2010. Privind modificarea componenţei Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului, instituită în vederea emiterii Avizului Unic al Consiliului Judeţean Harghita, aprobată prin Hotărârea nr.36/1999, cu modificările şi completările ulterioare

29/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna februarie 2010

31/2010. Privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Centrul Multifuncţional al Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Bene Ibolya

32/2010. Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rulment pe anul 2010

35/2010. Privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita" pe anul 2010

37/2010. Privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a microregiunilor și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din județul Harghita" pe anul 2010

42/2010. Privind aprobarea derulării Programului de informare, consultanţă şi de dezvoltare a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Harghita pe anul 2010

45/2010. Privind aprobarea derulării programului „Comunicare eficientă la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Harghita" în anul 2010

49/2010. Privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene"

50/2010. Privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita" al Consiliului Județean Harghita, pe anul 2010

52/2010. Privind aprobarea derulării programului „Dezbateri tematice la Consiliul Județean Harghita" pe anul 2010

55/2010. Privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale „Honline Media", societate cu răspundere limitată

56/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 194/2009 privind asocierea Judeţului Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L

62/2010. Privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2010

64/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010 către Asociaţia pentru Judeţul Harghita

103/2010. Privind aprobarea defalcării sumei de 1770,00 mii lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita în anul 2010

104/2010. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la proiectul INSIGHT- informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita

154/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr.132/2010 a Consiliului judeţean Harghita privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010 către Asociaţia Culturală „Kőlik"

163/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 55/2010 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale „Honline Media", societate cu răspundere limitată

179/2010. Privind aprobarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru lucrări pe drumurile judeţene din judeţul Harghita

183/2010. privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 20/2010 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Promovarea apelor minerale" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltareadurabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

185/2010. Privind repartizarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita pentru oraşul Cristuru Secuiesc

186/2010. Privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

187/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcțiile Centrului Cultural Judeţean Harghita

188/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Cultural şi de Arte – Lăzarea

189/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

190/2010. Privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Editurii Hargita Népe

191/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr.119/2010 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a judeţului Harghita

192/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 307/2009 privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene "Kájoni János" și a Hotărârii nr. 117/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei Bibliotecii Județene "Kájoni János"

193/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 118/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Editurii Harghita

194/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 75/2003 şi cu privire la aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Serviciului Public de Management Energetic Harghita

195/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr.283/2009 privind înființarea instituției publice "Serviciul Public al Consiliului Județean Harghita de Protejare a Monumentelor – Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata"

196/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 22/2010 a Consiliului Judeţean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita

197/2010. Privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public de Management Energetic Harghita, a doamnei Miklóssy Ildikó

199/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

200/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Salvamont Harghita

201/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 73/2005 înființarea, organizarea și funcționarea, Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de interes Județean Harghita

202/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea "Centrului multifuncţional din Şumuleu", a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acestuia

203/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 3/2005 privind aprobarea înființării Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Harghita

204/2010. Privind desfiinţarea serviciului public „AGENŢIA DE DEZVOLTARE JUDEŢEANĂ HARGHITA- HARGITA MEGYEI FEJELESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG" din subordinea Consiliului Judeţean Harghita şi aprobarea unor măsuri organizatorice în această privinţă

212/2010. Privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Comuna Mihăileni prin Consiliul Local al Comunei Mihăileni din judeţul Harghita, pentru finanţarea şi realizarea lucrării de reabilitare a DJ 124, tronson Nădejdea – Livezi

227/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

228/2010. Privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ- teritoriale a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2010

230/2010. Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economică durabilă, inovativă şi orientată spre atragerea de fonduri monetare naţionale şi europene al judeţului Harghita

233/2010. Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 67/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean la proiectul internaţional Robinwood+, finanţat din cadrul programului Interreg IVC şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

238/2010. Privind constatarea suspendării de drept a contractului individual de muncă a doamnei Bene Ibolya, şef birou la Centrul Multifuncţional al Consiliului Judeţean Harghita și numirea temporară a d-nei Székely Kinga pentru exercitarea funcției de șef birou al instituției

239/2010. Privind aprobarea programului „Reprezentare, promovare şi desfăşurarea activităţilor internaţionale a judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene" pe anul 2010

240/2010. Privind asigurarea conducerii interimare al Centrului Cultural Judeţean Harghita de d-na Márton Judit ca urmarea a suspendării contractului de muncă al managerului d-na Ferencz Angéla în perioada 1 octombrie–31 decembrie 2010

241/2010. Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita

242/2010. Privind modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna

247/2010. Privind revocarea dreptului de administrare, de la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, asupra a unor spații din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita

255/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

256/2010. Privind aprobarea studiului „Analiza de Impact a Implementării Proiectului TEAM"

269/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea Editurii Hargita al Consiliului Judeţean Harghita

273/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 73/2005 privind înființarea, organizarea si funcționarea Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita, cu modificările si completările ulterioare şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 26/2010 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al organigramei şi statului de funcţii al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita şi aprobarea componenţei consiliului de administraţie

274/2010. Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 283/2009 privind înfiinţarea instituției publice "Serviciului Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor – Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata", cu modificările ulterioare

275/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, al Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean Salvamont Harghita, precum şi schimbarea denumirii Serviciului Public Judeţean Salvamont Harghita în serviciul Public Salvamont al Consiliului Judeţean Harghita- Hargita Megye Tanácsának Hegyimentő Közszolgálata

276/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea „Centrului Multifuncţional din Şumuleu", a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acestuia

277/2010. Privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita

278/2010. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

279/2010. Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 114/2010 privind acordarea premiilor ocazionate de desfăşurarea concursului "Cea mai curată şi îngrijită localitate din judeţul Harghita" pentru anul 2010

280/2010. Privind aprobarea lansării concursului "Cea mai curată şi îngrijită localitate din judeţul Harghita" pentru anul 2011

281/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 52/2010 al Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului „Dezbateri tematice la Consiliul Judeţean Harghita" pe anul 2010

282/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna octombrie 2010

283/2010. Privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Asociaţia Palladis Ars în vederea derulării „Programului de sprijinire a culturii ceangăilor" pe anul 2010

287/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr. 107/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita „Clubului Sportiv Handbal Club Odorheiu Secuiesc" pe anul 2010

288/2010. Pentru modificarea Hotărârii nr. 60/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2010

292/2010. Privind aprobarea unor măsuri în vederea contractării de către Consiliul Judeţean Harghita a unei datorii publice locale prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, pentru finanţarea unor investiţii publice de interes judeţean

296/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului Cultural şi de Arte Lăzarea, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

302/2010. Privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2010 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

312/2010. Privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport și Tineret a Judeţului Harghita în vederea organizării GALEI SPORTULUI HARGHITEAN pe anul 2010

314/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 46/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului "Promovarea colaborării judeţului Harghita cu judeţele Covasna si Mureş pe anul 2010"

315/2010. Privind încetarea detaşării în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Camera Agricolă a Judeţului Harghita, şi promovarea temporară a doamnei Máthé Ema pentru exercitarea funcţiei publice de conducere de şef serviciu al Camerei Agricole a Judeţului Harghita

316/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010

317/2010. Privind aprobarea "Strategia de dezvoltare rurală a judeţului Harghita pe perioada 2010-2020 axată pe dezvoltarea sectorului agrar"

322/2010. Privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

323/2010. Privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Editura Harghita

337/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2010 Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita"- „Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete"

338/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.302, privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2010 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita