Kovács Árpád András 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

82/2011. Privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

92/2011. Privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţare activităţilor Clubului Sportiv "Sport Club Miercurea Ciuc" pe anul 2011

161/2011. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

162/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 222/2010 privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de administrație al Spitalului de Urgență Miercurea Ciuc

163/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizare a managementului și înființarea Consiliului de Administrație al Spitalului de Urgență Miercurea Ciuc și al Spitalului de psihiatrie Tulgheș, cu modificările ulterioare

165/2011. privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita cu diferite organizații neguvernamentale în vederea organizării de tabere, întâlniri și festivaluri pentru tineret, pe anul 2011

171/2011. privind aprobarea retragerii Consiliului Județean Harghita din calitatea de membru în Asociația „Csomád –Bálvanyos", precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 71/1999 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la Asociația„Csomád –Bálvanyos"

172/2011. privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din calitatea de membru în Asociația Microregională Kászon precum și abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 104/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociația Microregională Kászon

175/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

179/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 175/2005, privind unele măsuri de actualizare a statutului juridic al Editurii „Hargita Népe

190/2011. privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de apă uzată încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VIZ" şi SC Harviz SA

205/2010. privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru susţinător în Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime - Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége

219/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

226/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 58/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului „Întărirea relaţiilor cu partenerii sociali pentru anul 2011, prin elaborarea şi publicarea „Ghidului investitorului în judeţul Harghita"

233/2011. privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat cu S. R. R. – Studioul Regional de Radio Târgu Mureş

234/2010. cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea Editurii Hargita al Consiliului Judeţean Harghita, cu completările şi modificările ulterioare

245/2011. privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

246/2011. privind validarea Dispoziţiei nr. 1034/2011 emisă de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare şi a celor 20% din sumele aferente cotei 21% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2012 şi estimărilor pentru anii 2013-2015

254/2011. privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru lucrarea „Electrificare Gălăuțaș, comuna Gălăuțaș"

261/2011. pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind programele, proiectele şi acţiunile culturale, etapa a II-a

262/2011. privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2011 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita

263/2011. privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din Asociaţia microregională „Hegyalja", precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 106/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „Hegyalja"

264/2011. privind aprobarea achitării cotizației pe anul 2011 a Consiliului Județean Harghita, decurgând din calitatea de membru în asociațiile microregionale din județul Harghita.

266/2011. privind numirea în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Camera Agricolă a Judeţului Harghita, a doamnei Máthé Emma

267/2011. privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Centrul Cultural Judeţean Harghita şi a caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management

269/2011. privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2011

272/2011. privind aprobarea transmiterii în comodat Editurii Hargita Népe al unui birou situat în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, județul Harghita, aparținând domeniului privat al județului Harghita și în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

275/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 61/2011 a Consiliului Județean Harghita privind derularea programului "Promovarea valorilor familiale și culturale" pe anul 2011 cu modificările și completările ulterioare

276/2011. privind însușirea Contractului de co-finanțare nr. 66.065/2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate Națională pentru Programul Operațional de Cooperare Transnațională Sud-Estul Europei și județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea implementării proiectului CLEAR

277/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 11/2011 privind aprobarea "Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita" pe anul 2011, cu completările și modificările ulterioare

279/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 16/2011 privind aprobarea derulării programului "Dezvoltarea capacitării administrative a autorităților publice locale" pe anul 2011, cu modificările și completările ulterioare

281/2011. cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 9/1999 privind înființarea Editurii Hargita al Consiliului Județean Harghita, cu completările și modificările ulterioare

282/2011. privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 161/2011, cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

283/2011. privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita pe anul 2011 către Asociația pentru Județul Harghita

287/2011. privind participarea Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita ca asociat şi cu capital, la societatea comercială ECO-CSIK SRL.

288/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 253/2010 privind proiectul internaţional Grundtvig „Pour un réseau européen d'ambassadeurs de la lutte contre l'illettrisme - Atenuarea problematicii analfabetismului în rândul adulţilor romi"

291/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 114/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Editurii Hargita Népe

292/2011. privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier pe DJ 136 A, km 3+800-11+800, lim. jud. Mureş – Atid centru (DJ 135)".

293/2011. privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor societății SC Harviz SA

294/2011. privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

336/2011. privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2011

337/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

340/2011. privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitarea și modernizarea Policlinicii Stomatologice (proiectare și execuție)"

341/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 104/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la proiectul INSIGHT – informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita

343/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 55/2010 privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată

344/2011. privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Harghita pentru Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna, pe anul 2011

345/2011. privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia "Harghita Sportclub" pe anul 2011

346/2011. aprobarea plății cotizației Consiliului Județean Harghita pe anul 2011 către Asociația Întreprinzătorilor Arbor

347/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 130/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia ARBOR Gheorgheni judeţul Harghita

348/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 107/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Culturală „Kőlik"

349/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 4/2002 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita ca membru fondator la constituirea Asociaţiei „Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület"

351/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 30/2001 privind aprobarea participării Consiliului Judeţului Harghita la Uniunea Partea Română a Euroregiunii Carpatice

352/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 144/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Domus

353/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 59/2010 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita

354/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 224/2011 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru susţinător în Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudeţeană Harghita-Covasna

355/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 252/2009 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia „Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége"

356/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 332/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţului Harghita în calitate de membru de onoare în Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime - Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége

357/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 146/2007 privind aprobarea participării Judeţului Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei"

358/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 29/2001 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia "MICROREGIUNEA CĂLIMANI"

359/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 71/2000 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „REGIOVEST Szent László"

360/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 81/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia Regiunea Cristur

361/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 83/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională "Pogány-havas"

362/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 102/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „Felső Homorodmente"

363/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 105/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia "Felcsík".

364/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 313/2010 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru de onoare în Asociaţia Székely Konyha

365/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 203/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Patronală a Producătorilor de Produse Tradiționale de Panificație din Județul Harghita

366/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 202/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Patronală a Producătorilor de Produse Tradiționale din Carne din județul Harghita

367/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 70/2006 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru fondator în Asociaţia pentru dezvoltarea zonelor cu specific de creşterea ovinelor din judeţului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

368/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 174/2007 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Crescătorilor de Bovine al Judeţului Harghita

369/3011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 80/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia "Sóvidék"

371/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 92/2000 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia "Microregiunea Homorodul Mare-Nagyhomoród Kisrégió"

372/1011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 103/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia Microregiunea „RIKA" Kisrégió

373/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 80/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia „Harghita Sportclub" judeţul Harghita

374/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 188/2007 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în „Clubul Sportiv Handbal Club Odorheiu-Secuiesc", judeţul Harghita

375/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 209/2008 privind revocarea Hotărârii nr. 190/2008 şi aprobarea participării judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de membru în Clubul Sportiv Progym din Gheorgheni, judeţul Harghita.

376/2011. privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita

379/2011. privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de conducere al Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Harghita şi finanţarea unor programe de utilitate publică pentru tineret

382/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 232/2010 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete

384/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 96/2008 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Hargita Viz".