Papp Kincses Emese 2010

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2010

 

13/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita

19/2010. Privind aprobarea preţurilor medii, pentru anul 2010, ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea terenurilor agricole

20/2010. Privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Promovarea apelor minerale" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

21/2010. Privind aprobarea programului de promovare turistică al judeţului Harghita pe anul 2010

22/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare funcţionare, organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Harghita

23/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 108/2006 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea înfiinţării „Agenţiei de Dezvoltare Judeţeană Harghita" a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acesteia

24/2010. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi organigramei ale Serviciului Public de Management Energetic Harghita

25/2010. Privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, al Organigramei şi a statului de funcţii al Serviciul Public Salvamont Harghita

26/2010. Privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare si Funcţionare, al Organigramei şi al Statului de Funcţii, al Serviciului Public de Paza al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita

27/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.139/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA"

28/2010. Privind modificarea componenţei Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului, instituită în vederea emiterii Avizului Unic al Consiliului Judeţean Harghita, aprobată prin Hotărârea nr.36/1999, cu modificările şi completările ulterioare

29/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna februarie 2010

31/2010. Privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Centrul Multifuncţional al Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Bene Ibolya

34/2010. Privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita" pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita

38/2010. Privind "Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localitățile izolate din judeţul Harghita" pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita

39/2010. Privind „Programul anual de colaborare cu structurile asociative ale pensionarilor şi vârstnicilor din judeţul Harghita" pe anul 2010, al Consiliului Judeţean Harghita

40/2009. Privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita", pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita

49/2010. Privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene"

50/2010. Privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita" al Consiliului Județean Harghita, pe anul 2010

55/2010. Privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale „Honline Media", societate cu răspundere limitată

56/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 194/2009 privind asocierea Judeţului Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L

57/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei „ Pentru Dezvoltarea Munţilor Harghita " –„ Hargita Hegység Fejlesztéséért " Egyesület

58/2010. Privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Federația Organizațiilor de Tineret din Regiunea Ciuc în vederea derulării programului „Pista de bicicletă Lacul Dracului, ca abordare adaptativă civilă a schimbării climatice, a conservării biodiversităţii şi a managementului ariilor degradate în zonele ocrotite de Natura 2000 şi în depresiunea Ciucului de Sus"

64/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010 către Asociaţia pentru Judeţul Harghita

68/2010. Privind luarea de act al preţului negociat pentru vânzarea cabinetului medical E4, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Patinoarului nr. 3,împreună cu cotele părţi aferente din părţile indivize şi din terenul aferent, care aparține domeniului privat al județului Harghita si se află în administrarea Consiliul Județean Harghita

103/2010. Privind aprobarea defalcării sumei de 1770,00 mii lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita în anul 2010

159/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna iunie 2010

163/2010. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 55/2010 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale „Honline Media", societate cu răspundere limitată

167/2010. Privind aprobarea Programului de colaborare al Consiliului Județean Harghita cu organizații neguvernamentale în vederea organizării de tabere, întâlniri și festivaluri pentru tineret, pe anul 2010

168/2010. Privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor activităţi ai cultelor religioase, pe anul 2010

169/2010. Privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu unităţile administrativ teritoriale interesate în vederea derulării Programului „Zâmbet de Copil" pe anul 2010

227/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

228/2010. Privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ- teritoriale a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2010

231/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „ HARGHITA – COVASNA", „HARGITA – KOVÁSZNA Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás" din judeţul Harghita

232/2010. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete

233/2010. Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 67/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean la proiectul internaţional Robinwood+, finanţat din cadrul programului Interreg IVC şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

234/2010. Privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 65/2010 a Consiliului Județean Harghita cu privire la aprobarea Programului de parteneriat al instituțiilor și organizațiilor din județul Harghita cu parteneri din județele Timiș, Bistrița Năsăud, Alba și Cluj, responsabile de dezvoltarea comunităților minoritare din aceste județe

235/2010. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna septembrie 2010

236/2010. Privind modificarea Hotărârii nr. 88/2010 al Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului „Familia" pe anul 2010

237/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Editurii Harghita, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

239/2010. Privind aprobarea programului „Reprezentare, promovare şi desfăşurarea activităţilor internaţionale a judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene" pe anul 2010

240/2010. Privind asigurarea conducerii interimare al Centrului Cultural Judeţean Harghita de d-na Márton Judit ca urmarea a suspendării contractului de muncă al managerului d-na Ferencz Angéla în perioada 1 octombrie–31 decembrie 2010

241/2010. Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita

242/2010. Privind modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna

243/2010. Privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2010 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în asociaţiile microregionale din judeţul Harghita

255/2010. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010

256/2010. Privind aprobarea studiului „Analiza de Impact a Implementării Proiectului TEAM"

258/2010. Privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 127/2009 privind darea în administrare oraşului Bălan a unor spaţii din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situate în oraşul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita

278/2010. Privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, ca membrii ai Consiliului de administraţie din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

280/2010. Privind aprobarea lansării concursului "Cea mai curată şi îngrijită localitate din judeţul Harghita" pentru anul 2011

281/2010. Cu privire la modificarea Hotărârii nr. 52/2010 al Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului „Dezbateri tematice la Consiliul Judeţean Harghita" pe anul 2010

284/2010. Pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 207/2009 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la selecţia de proiecte din cadrul „Programului Operaţional Regional 2007-2013; Axa prioritară 3; Domeniul major de intervenţie 3.2. – Reabilitarea/modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare

285/2010. Privind aprobarea cofinanțării achiziției aparaturii de radiodiagnostic mobil cu amplificator de imagine pentru Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

292/2010. Privind aprobarea unor măsuri în vederea contractării de către Consiliul Judeţean Harghita a unei datorii publice locale prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, pentru finanţarea unor investiţii publice de interes judeţean

293/2010. Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 5/2010 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Pe urmele legendelor harghitene" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

294/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Şcolii Populară de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

295/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János", respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

296/2010. Privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului Cultural şi de Arte Lăzarea, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

315/2010. Privind încetarea detaşării în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Camera Agricolă a Judeţului Harghita, şi promovarea temporară a doamnei Máthé Ema pentru exercitarea funcţiei publice de conducere de şef serviciu al Camerei Agricole a Judeţului Harghita