Simon Csaba 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

4/2011. Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 21 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământ de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pe anul 2011

5/2011. Pentru aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2011

9/2011. Privind aprobarea derulării programului „Promovarea colaborării judeţului Harghita cu judeţele Covasna şi Mureş" pe anul 2011

10/2011. Privind aprobarea derulării Programului de asociere a județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale în anul 2011

14/2011. Privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la programul internaţional Eurodyssée de dezvoltare a resurselor umane pe anul 2011

16/2011. Privind aprobarea derulării programului „ Dezvoltarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale" pe anul 2011

20/2011. Privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

22/2011. Privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2011

23/2011. Privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita către Agenția Pentru Dezvoltare Regională Centru, pe anul 2011

24/2011. privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pe anul 2011

30/2011. Privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului public al Judeţului Harghita

38/2011. Privind aprobarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru investiţia „Reabilitare DJ 125 şi DJ 125A, între oraşul Bălan şi DN 12C, km 4+000 Gheorgheni"

41/2011. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 276/2010 privind modificarea Hotărârii nr. nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea „Centrului Multifuncţional din Şumuleu", a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi statului de funcţii ale acestuia

48/2011. Privind aprobarea preţurilor medii, pentru anul 2011, ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea terenurilor agricole

49/2011. privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu oraşul Bălan prin Consiliul local al oraşului Bălan, în vederea extinderii la nivel judeţean a serviciilor sociale furnizate de către Centrul de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei în familie din Bălan

52/2011. Privind valorificarea locuinţei de serviciu situată în Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 39 ap. 15, aflată în domeniul privat al Judeţului Harghita

53/2011. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 183/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Promovarea apelor minerale" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

62/2011. Privind validarea Dispoziţiei nr. 1598/2010, emisă de preşedintele Consiliului Judeţean, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010

82/2011. Privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

92/2011. Privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţare activităţilor Clubului Sportiv "Sport Club Miercurea Ciuc" pe anul 2011

93/2011. Privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management al Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita.

151/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

162/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 222/2010 privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de administrație al Spitalului de Urgență Miercurea Ciuc

163/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizare a managementului și înființarea Consiliului de Administrație al Spitalului de Urgență Miercurea Ciuc și al Spitalului de psihiatrie Tulgheș, cu modificările ulterioare

164/2011. privind rectificarea Hotărârii nr. 61/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea derulării programului „Promovarea valorilor familiale şi culturale" pe anul 2011, cu modificările ulterioare

165/2011. privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita cu diferite organizații neguvernamentale în vederea organizării de tabere, întâlniri și festivaluri pentru tineret, pe anul 2011

205/2011. privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru susţinător în Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime - Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége

219/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

233/2011. privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat cu S. R. R. – Studioul Regional de Radio Târgu Mureş

234/2011. cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea Editurii Hargita al Consiliului Judeţean Harghita, cu completările şi modificările ulterioare

238/2011. privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din Asociaţia microregională „Bucsin-Délhegy-Libán", precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 132/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „Bucsin-Délhegy-Libán"

239/2011. privind aprobarea participării judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară turistică Ciomad Balvanyos" „Csomád-Bálványos közösségek közti turizmusfejlesztési társulás"

245/2011. privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

246/2011. privind validarea Dispoziţiei nr. 1034/2011 emisă de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare şi a celor 20% din sumele aferente cotei 21% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2012 şi estimărilor pentru anii 2013-2015

254/2011. privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru lucrarea „Electrificare Gălăuțaș, comuna Gălăuțaș"

268/2011. privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

269/2011. privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2011

270/2011. privind stabilirea tarifelor pentru închirierea ocazională a unor corturi, standuri cort și standuri pentru expoziții aflate în proprietatea județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

272/2011. privind aprobarea transmiterii în comodat Editurii Hargita Népe al unui birou situat în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, județul Harghita, aparținând domeniului privat al județului Harghita și în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

279/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 16/2011 privind aprobarea derulării programului "Dezvoltarea capacitării administrative a autorităților publice locale" pe anul 2011, cu modificările și completările ulterioare

281/2011. cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 9/1999 privind înființarea Editurii Hargita al Consiliului Județean Harghita, cu completările și modificările ulterioare

282/2011. privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 161/2011, cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

283/2011. privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita pe anul 2011 către Asociația pentru Județul Harghita

287/2011. privind participarea Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita ca asociat şi cu capital, la societatea comercială ECO-CSIK SRL.

288/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 253/2010 privind proiectul internaţional Grundtvig „Pour un réseau européen d'ambassadeurs de la lutte contre l'illettrisme - Atenuarea problematicii analfabetismului în rândul adulţilor romi"

290/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii nr.72/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind programul de promovare turistică şi cultural- turistică a judeţului Harghita, pe anul 2011

291/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 114/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Editurii Hargita Népe

293/2011. privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor societății SC Harviz SA

296/2011. privind darea în concesiune directă a spațiului nr. E16 aflat în incinta imobilului Spitalul Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr.32, doamnei dr. Bakó Bíró Zsuzsanna și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 127/2009 privind darea în administrare orașului Bălan, prin Consiliul Județean Bălan a unor spații din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan, str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparținând patrimoniului județului Harghita

297/2011. privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 260/2011 privind aprobarea solicitării transmiterii în administrarea Consiliului Județean Harghita a unor bunuri imobile supuse executării silite, situate în Miercurea Ciuc, str. Harghite nr. 98, identificate prin C.F nr. 52449;52442, respectiv 52443, care fac obiectul cererii de trecere în proprietatea publică a statului, împreună cu modificările și completările ulterioare

298/2011. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ județean, cu modificările și completările ulterioare

299/2011. privind asigurarea sumei de 110.00 lei în scopul măririi capitalului social al operatorului regional de apă și canalizare SC Harviz SA

300/2011. pentru modificarea anexei Hotărârii nr. 248/2010 privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în domeniul public al Judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările ulterioare

301/2011. privind darea în folosinţă gratuită a echipamentelor și aparatelor din studioul de televiziune al Consiliului Județean Harghita, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita

302/2011. privind numirea domnului Isán István Csongor, pentru conducerea interimară al Editurii Hargita Népe, până la data începerii executării noului contract de management

303/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

304/2011. privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele aferente cotei de 21% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2011

305/2011. privind aprobarea Contractului de finanțare nr. 2140/10.10.2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Consiliul Județean Harghita

306/2011. privind aprobarea contractului de finanțare nr. 1333/09.06.2011 și a Actului adițional nr. 1/2012/20.09.2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Consiliul Județean Harghita

313/2011. pentru modificarea Hotărârii nr. 271/2011 al Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările „Alimentarea cu apă a localităţilor sub 300 de locuitori: Alimentare cu apă în localitatea Obrăneşti, comuna Ulieş, Alimentare cu apă în localitatea Arvăţeni, comuna Feliceni, Alimentare cu apă în localitatea Mătişeni, comuna Mugeni, Alimentare cu apă în localitatea Inlăceni, comuna Atid, Alimentare cu apă în localitatea Firtănuş, comuna Avrămeşti-etapa II şi Alimentare cu apă în localitatea Mujna, comuna Dârjiu"

320/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 22/2010 a Consiliului Județean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Camerei Agricole a Județului Harghita

321/2011. privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Județean Harghita cu Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România în vederea organizării evenimentului „20 de ani în slujba învățământului de calitate" pe anul 2011

322/2011. cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 60/2011 privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a județului Harghita", pe anul 2011

323/2011. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 16/2011 privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale" pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare

324/2011. privind aprobarea completării Hotărârii nr. 72 /2011 a Consiliului Județean Harghita privind programul de promovare turistică și cultural-turistică al județului Harghita pe anul 2011 și completării acestei Hotărâri cu nr. 232/2011 a Consiliului Județean Harghita cu privire la programul de realizare a unui catalog turistic, prin aprobarea realizării unor exemplare suplimentare a catalogului turistic

328/2011. privind aprobarea achitării cotizației pe anul 2011 a Consiliului Județean Harghita, decurgând din calitatea de membru în Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microreginală „Alcsík"

331/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 55/2010 privind aprobarea înființării societății comerciale „Honline Media", societate cu răspundere limitată

332/2011. privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la Asocierea Parcurilor de Afaceri Inovative din Regiunea ESE

336/2011. privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2011

337/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

340/2011. privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitarea și modernizarea Policlinicii Stomatologice (proiectare și execuție)"

343/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 55/2010 privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată

344/2011. privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Harghita pentru Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna, pe anul 2011

345/2011. privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia "Harghita Sportclub" pe anul 2011

346/2011. privind aprobarea plății cotizației Consiliului Județean Harghita pe anul 2011 către Asociația Întreprinzătorilor Arbor

347/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 130/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia ARBOR Gheorgheni judeţul Harghita

348/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 107/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Culturală „Kőlik"

349/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 4/2002 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita ca membru fondator la constituirea Asociaţiei „Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület"

351/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 30/2001 privind aprobarea participării Consiliului Judeţului Harghita la Uniunea Partea Română a Euroregiunii Carpatice

352/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 144/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Domus

353/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 59/2010 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita

354/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 224/2011 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru susţinător în Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudeţeană Harghita-Covasna

355/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 252/2009 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia „Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége"

356/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 332/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţului Harghita în calitate de membru de onoare în Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime - Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége

357/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 146/2007 privind aprobarea participării Judeţului Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei"

358/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 29/2001 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia "MICROREGIUNEA CĂLIMANI"

359/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 71/2000 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „REGIOVEST Szent László"

360/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 81/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia Regiunea Cristur

361/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 83/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională "Pogány-havas"

362/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 102/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „Felső Homorodmente"

363/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 105/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia "Felcsík".

364/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 313/2010 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru de onoare în Asociaţia Székely Konyha

365/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 203/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Patronală a Producătorilor de Produse Tradiționale de Panificație din Județul Harghita

366/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 202/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Patronală a Producătorilor de Produse Tradiționale din Carne din județul Harghita

367/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 70/2006 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru fondator în Asociaţia pentru dezvoltarea zonelor cu specific de creşterea ovinelor din judeţului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

368/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 174/2007 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Crescătorilor de Bovine al Judeţului Harghita

369/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 80/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia "Sóvidék"

370/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 82/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională "Alcsík"

371/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 92/2000 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia "Microregiunea Homorodul Mare-Nagyhomoród Kisrégió"

372/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 103/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia Microregiunea „RIKA" Kisrégió

373/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 80/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia „Harghita Sportclub" judeţul Harghita

374/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 188/2007 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în „Clubul Sportiv Handbal Club Odorheiu-Secuiesc", judeţul Harghita

375/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 209/2008 privind revocarea Hotărârii nr. 190/2008 şi aprobarea participării judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de membru în Clubul Sportiv Progym din Gheorgheni, judeţul Harghita.

378/2011. privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Editurii Hargita Népe respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

379/2011. privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de conducere al Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Harghita şi finanţarea unor programe de utilitate publică pentru tineret

382/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 232/2010 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete

384/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 96/2008 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Hargita Viz".

385/2011. privind revocarea Hotărârii nr. 335/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind modificarea Anexei nr.7 Lista programelor de investiţii publice al Consiliului Judeţean Harghita, din Hotărârea nr. 3/2011, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare

386/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

387/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.