Tamás Zoltán 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

4/2011. Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 21 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământ de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pe anul 2011

24/2011. privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pe anul 2011

25/2011. Privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din calitatea de membru în Clubul Sportiv Hockey Club Felcsík din Cârţa, judeţul Harghita, precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 167/2005, privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitatea de membru în Clubul Sportiv Hockey Club Felcsík din Cârţa, judeţul Harghita

52/2011. Privind valorificarea locuinţei de serviciu situată în Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 39 ap. 15, aflată în domeniul privat al Judeţului Harghita

54/2011. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 144/2010 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului "Drumul porților secuiești" finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică", Operațiunea "Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect

60/2011. Privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita" , pe anul 2011

82/2011. Privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

179/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 175/2005, privind unele măsuri de actualizare a statutului juridic al Editurii „Hargita Népe

205/2011. privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru susţinător în Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime - Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége

248/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Siculeni, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii comunale, din localitatea Siculeni", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"

259/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 193/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții Proiectare – Reabilitare secții spitalicești faza II: Extindere unitate de primire urgență parter +etaj, extindere neonatologie, reparații capitale la Sec. UPU, Obstetrică Ginecologie, Neonatologie, Gastroentologie și Urologie, Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László nr.2

268/2011. privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

269/2011. privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2011

272/2011. privind aprobarea transmiterii în comodat Editurii Hargita Népe al unui birou situat în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, județul Harghita, aparținând domeniului privat al județului Harghita și în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

279/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 16/2011 privind aprobarea derulării programului "Dezvoltarea capacitării administrative a autorităților publice locale" pe anul 2011, cu modificările și completările ulterioare

287/2011. privind participarea Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita ca asociat şi cu capital, la societatea comercială ECO-CSIK SRL.

291/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 114/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Editurii Hargita Népe

299/2011. privind asigurarea sumei de 110.00 lei în scopul măririi capitalului social al operatorului regional de apă și canalizare SC Harviz SA

302/2011. privind numirea domnului Isán István Csongor, pentru conducerea interimară al Editurii Hargita Népe, până la data începerii executării noului contract de management

311/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 52/2008 privind înființarea Comisiei paritare pentru atribuirea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

331/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 55/2010 privind aprobarea înființării societății comerciale „Honline Media", societate cu răspundere limitată

336/2011. privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2011

341/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 104/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la proiectul INSIGHT – informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita

343/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 55/2010 privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată

378/2011. privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Editurii Hargita Népe

respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

381/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 139 /2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Harghita"