Thamó Csaba Zsolt Béla 2009

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2009

 

2/2009. Privind declararea utilităţii publice a lucrării de interes local: „Reabilitarea reţelei de apă potabilă la Harghita Băi"

3/2009. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Alcsik"

8/2009. Privind aprobarea derulării programului „Zile de studii privind educaţia socială a valorilor creştine" în anul 2009

10/2009. Privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Harghita

11/2009. Privind aprobarea atribuţiilor funcţiei de administrator public,criteriilor şi procedurilor de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de administrator public, precum şi contractul – cadru de management

12/2009. Privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

17/2009. Privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2008 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

21/2009. Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, şi utilizarea fondului de rulment pe anul 2009

22/2009. Privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 22% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita, pe anul 2009

24/2009. privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean şi stabilirea valorii chiriei lunare pentru spaţiile închiriate în Palatul Administrativ al judeţului Harghita

25/2009. Privind darea în folosinţă gratuită pe termen de 24 luni a dotărilor achiziţionate în cadrul programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă în localităţile judeţului Harghita", pentru unele consilii locale din judeţul Harghita

30/2009. Pentru modificarea Hotărârii nr. 156/2004 al Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului Harghita, cu modificările ulterioare

35/2009. Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 158/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

36/2009. Privind instituirea de restricţii de circulaţie pe unele sectoare de drumuri judeţene

39/2009. Privind restricţia masei maxime admise pe axă la 7,5 tone pentru autovehicule, pe unele sectoare de drumuri judeţene din judeţul Harghita, în perioada 1 octombrie – 30 aprilie

43/2009. Privind aprobarea proiectelor de modificare şi completare ale Actului constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „HARGITA VIZ"

45/2009. Privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2009

56/2009. Privind aprobarea derulării programului Forumul Pedagogilor tineri din judeţul Harghita prin cooperarea Consiliului Judeţean Harghita cu unele organizaţii neguvernamentale din zonele: Ciuc, Gheorgheni şi Odorhei, pe anul 2009

75/2009. Privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita pe anul 2009"

76/2009. Privind avizarea tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană Kájoni János pentru anul 2009

78/2009. privind aprobarea modificării statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

80/2009. Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 113/2000 privind aprobarea modului de rambursare al cheltuielilor efective de transport ocazionate de deplasările consilierilor judeţeni

85/2009. Privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 108/2006 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea înfiinţării „Agenţiei de Dezvoltare Judeţeană Harghita" a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acesteia, cu modificările şi completările ulterioare

88/2009. Privind aprobarea defalcării sumei de 4.792,00 mii lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita

122/2009. Privind acordarea premiului PRO HARGHITA pe anul 2009

187/2009. Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Szász Jenő

188/2009. Privind trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Harghita aflate în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, în domeniul privat al acestuia, precum şi scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea imobilelor respective

191/2009. Privind aprobarea alegerii procedurii delegării gestiunii serviciului de apă şi canalizare şi aprobarea proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi canalizare, pentru proiectul „Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din judeţul Harghita" prin măsura ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03

298/2009. Privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2009

300/2009. Pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei „Amenajare acces în subsolul sediului administrativ al Consiliului Judeţean Harghita"

301/2009. Privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2010 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita

302/2009. Privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, eliberate în luna decembrie 2009

303/2009. Privind modificarea Hotărârii nr. 25/2oo9 a Consiliului Judeţean Harghita, privind darea în folosință gratuită pe termen de 24 luni a dotărilor achiziționate în cadrul programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă în localităţile judeţului Harghita", pentru unele consilii locale din județul Harghita

304/2009. Privind modificarea Hotărârii nr. 56/2009 prin care s-a aprobat derularea programului Forumul Pedagogilor Tineri din Județul Harghita cu unele organizații neguvernamentale din zonele: Ciuc, Gheorgheni și Odorhei, pe anul 2009

305/2009. Privind aprobarea introducerii plății terapiilor/serviciilor furnizate în Centrele de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu din Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc, pentru beneficiarii care nu sunt încadrați într-un grad de handicap

307/2009. Privind aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János"

308/2009. Privind aprobarea statului de funcţii al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

309/2009. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 75/2003 cu privire la aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Serviciului Public de Management Energetic Harghita

310/2009. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 108/2006, privind aprobarea înfiinţării "Agenţiei de Dezvoltare Judeţeană Harghita" a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acesteia

311/2009. Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 81/2009 a Consiliului Judeţean Harghita pentru aprobarea Programului de lucrări pe drumurile judeţene pe anul 2009, finanţat din Fondul bugetar local

312/2009. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita

313/2009. Privind reorganizarea aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

314/2009. Cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 75/2009 privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita" al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare

315/2009. Privind modificarea Hotărârii nr. 74/2009 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea derulării Programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile locale", cu modificările ulterioare

316/2009. Privind aprobarea modificării statului de funcţii a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

318/2009. Privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei Producătorilor de Cartofi Burgocomciuc