Thamó Csaba Zsolt Béla 2011

Nu a sprijinit aprobarea hotărârilor: 2011

 

1/2011. Privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru proiectul „Amenajarea interioară Centru Multifuncţional"

3/2011. Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2011

4/2011. Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 21 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământ de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pe anul 2011

15/2011. Privind aprobarea derulării programului „Academia" pe anul 2011, al Consiliului Judeţean Harghita

33/2011. Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 43/2009 privind aprobarea proiectelor de modificare şi completare ale Actului constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „HARGITA VIZ"

34/2011. Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 321/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din judeţul Harghita"

35/2011. Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 96/2008 privind asocierea Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita cu unităţile administrativ teritoriale, situate în bazinul hidrografic al râului Olt din judeţul Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „HARGITA VIZ"

36/2011. Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 191/2009 privind aprobarea alegerii procedurii delegării gestiunii serviciului de apă şi canalizare şi aprobarea proiectului contractului de delegare, a gestiunii serviciului de apă şi canalizare, pentru proiectul „Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din judeţul Harghita" prin măsura ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03

38/2011. Privind aprobarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru investiţia „Reabilitare DJ 125 şi DJ 125A, între oraşul Bălan şi DN 12C, km 4+000 Gheorgheni"

40/2011. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 24/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi statului de funcţii ale Serviciului Public de Management Energetic Harghita

41/2011. Cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 276/2010 privind modificarea Hotărârii nr. nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea „Centrului Multifuncţional din Şumuleu", a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi statului de funcţii ale acestuia

52/2011. Privind valorificarea locuinţei de serviciu situată în Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 39 ap. 15, aflată în domeniul privat al Judeţului Harghita

59/2011. Privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene

60/2011. Privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita", pe anul 2011

62/2011. Privind validarea Dispoziţiei nr. 1598/2010, emisă de preşedintele Consiliului Judeţean, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010

82/2011. Privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş

83/2011. Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului Harghita

85/2011. Privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita cu Comuna Mihăileni prin Consiliul Local al Comunei Mihăileni din judeţul Harghita, pentru finanţarea şi realizarea lucrării de reabilitare a DJ 124, tronson Nădejdea – Livezi

92/2011. Privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţare activităţilor Clubului Sportiv "Sport Club Miercurea Ciuc" pe anul 2011

93/2011. Privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management al Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita.

150/2011. privind aprobarea Contului de execuție pe anul 2010 al bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita

151/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

161/2011. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

163/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizare a managementului și înființarea Consiliului de Administrație al Spitalului de Urgență Miercurea Ciuc și al Spitalului de psihiatrie Tulgheș, cu modificările ulterioare

165/2011. privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita cu diferite organizații neguvernamentale în vederea organizării de tabere, întâlniri și festivaluri pentru tineret, pe anul 2011

171/2011. privind aprobarea retragerii Consiliului Județean Harghita din calitatea de memebru în Asociația „Csomád –Bálvanyos", precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 71/1999 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la Asociația„Csomád –Bálvanyos"

172/2011. privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din calitatea de membru în Asociația Microregională Kászon precum și abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 104/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociația Microregională Kászon

175/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

176/2011. privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 30/2011 privind însuşirea „Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului public al Judeţului Harghita

177/2011. privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 31/2011 privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al judeţului Harghita

179/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 175/2005, privind unele măsuri de actualizare a statutului juridic al Editurii „Hargita Népe

190/2011. privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de apă uzată încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VIZ" şi SC Harviz SA

205/2011. privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru susţinător în Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime - Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége

219/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

226/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 58/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului „Întărirea relaţiilor cu partenerii sociali pentru anul 2011, prin elaborarea şi publicarea „Ghidului investitorului în judeţul Harghita"

228/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 56/2011 privind aprobarea derulării Programului „Sikeres Székelyföld" pe anul 2011

229/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 165/2011 privind Programul de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita cu diferite organizaţii neguvernamentale în vederea organizării de tabere, întâlniri şi festivaluri pentru tineret, pe anul 2011

231/2011. privind aprobarea derulării Programului privind studierea problemelor minorităţilor din România în cadrul judeţului Harghita în anul 2011 şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 10/2011

233/2011. privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat cu S. R. R. – Studioul Regional de Radio Târgu Mureş

234/2011. cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea Editurii Hargita al Consiliului Judeţean Harghita, cu completările şi modificările ulterioare

237/2011. privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din Asociaţia microregională „Harghita Nord-Est", precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 84/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „Harghita Nord-Est"

238/2011. privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din Asociaţia microregională „Bucsin-Délhegy-Libán", precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 132/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „Bucsin-Délhegy-Libán"

239/2011. privind aprobarea participării judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară turistică Ciomad Balvanyos" „Csomád-Bálványos közösségek közti turizmusfejlesztési társulás"

245/2011. privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

248/2011. privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita şi darea în administrarea comunei Siculeni, a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea băii comunale, din localitatea Siculeni", realizat în cadrul programului „Reabilitarea băi tradiţionale"

259/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 193/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții Proiectare – Reabilitare secții spitalicești faza II: Extindere unitate de primire urgență parter +etaj, extindere neonatologie, reparații capitale la Sec. UPU, Obstetrică Ginecologie, Neonatologie, Gastroentologie și Urologie, Spitaluj Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László nr.2

263/2011. privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din Asociaţia microregională „Hegyalja", precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 106/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia microregională „Hegyalja"

265/2011. privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita

266/2011. privind numirea în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Camera Agricolă a Judeţului Harghita, a doamnei Máthé Emma

268/2011. privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

269/2011. privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2011

272/2011. privind aprobarea transmiterii în comodat Editurii Hargita Népe al unui birou situat în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, județul Harghita, aparținând domeniului privat al județului Harghita și în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

275/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 61/2011 a Consiliului Județean Harghita privind derularea programului "Promovarea valorilor familiale și culturale" pe anul 2011 cu modificările și completările ulterioare

279.2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 16/2011 privind aprobarea derulării programului "Dezvoltarea capacitării administrative a autorităților publice locale" pe anul 2011, cu modificările și completările ulterioare

282/2011. privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 161/2011, cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

283/2011. privind aprobarea achitării cotizației Consiliului Județean Harghita pe anul 2011 către Asociația pentru Județul Harghita

287/2011. privind participarea Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita ca asociat şi cu capital, la societatea comercială ECO-CSIK SRL.

288/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 253/2010 privind proiectul internaţional Grundtvig „Pour un réseau européen d'ambassadeurs de la lutte contre l'illettrisme - Atenuarea problematicii analfabetismului în rândul adulţilor romi"

291/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 114/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Editurii Hargita Népe

297/2011. privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 260/2011 privind aprobarea solicitării transmiterii în administrarea Consiliului Județean Harghita a unor bunuri imobile supuse executării silite, situate în Miercurea Ciuc, str. Harghite nr. 98, identificate prin C.F nr. 52449;52442, respectiv 52443, care fac obiectul cererii de trecere în proprietatea publică a statului, împreună cu modificările și completările ulterioare

298/2011. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ județean, cu modificările și completările ulterioare

299/2011. privind asigurarea sumei de 110.00 lei în scopul măririi capitalului social al operatorului regional de apă și canalizare SC Harviz SA

301/2011. privind darea în folosinţă gratuită a echipamentelor și aparatelor din studioul de televiziune al Consiliului Județean Harghita, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita

302/2011. privind numirea domnului Isán István Csongor, pentru conducerea interimară al Editurii Hargita Népe, până la data începerii executării noului contract de management

303/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011

304/2011. privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele aferente cotei de 21% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2011

312/2011. privind acordarea unor licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale

318/2011. privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții, al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Județean al Consiliului Județean Harghita, aprobarea componenței consiliului de administrație, aprobarea siglei instituției și modelului uniformei de serviciu

320/2011. privind modificarea Hotărârii nr. 22/2010 a Consiliului Județean Harghita cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Camerei Agricole a Județului Harghita

322/2011. cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 60/2011 privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a județului Harghita", pe anul 2011

323/2011. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 16/2011 privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale" pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare

326/2011. pentru rectificarea Hotărârii nr. 289/2011 privind aprobarea asocierii Județului Harghita cu unele unități administrativ teritoriale prin consilii locale în vederea întreținerii de iarnă a drumurilor județene în perioada 15 noiembrie 2011-31 martie 2012

331/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 55/2010 privind aprobarea înființării societății comerciale „Honline Media", societate cu răspundere limitată

336/2011. privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2011

337/2011. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011.

340/2011. privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitarea și modernizarea Policlinicii Stomatologice (proiectare și execuție)"

341/2011. privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 104/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la proiectul INSIGHT – informaţii pentru dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea agriculturii judeţului Harghita

343/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 55/2010 privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată

344/2011. privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Harghita pentru Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna, pe anul 2011

345/2011. privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia "Harghita Sportclub" pe anul 2011

346/2011. privind aprobarea plății cotizației Consiliului Județean Harghita pe anul 2011 către Asociația Întreprinzătorilor Arbor

347/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 130/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia ARBOR Gheorgheni judeţul Harghita

348/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 107/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Culturală „Kőlik"

349/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 4/2002 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita ca membru fondator la constituirea Asociaţiei „Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület"

351/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 30/2001 privind aprobarea participării Consiliului Judeţului Harghita la Uniunea Partea Română a Euroregiunii Carpatice

355/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 252/2009 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia „Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége"

356/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 332/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţului Harghita în calitate de membru de onoare în Asociaţia Întreprinzătorilor din Secuime - Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetsége

357/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 146/2007 privind aprobarea participării Judeţului Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei"

373/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 80/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia „Harghita Sportclub" judeţul Harghita

374/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 188/2007 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în „Clubul Sportiv Handbal Club Odorheiu-Secuiesc", judeţul Harghita

375/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 209/2008 privind revocarea Hotărârii nr. 190/2008 şi aprobarea participării judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de membru în Clubul Sportiv Progym din Gheorgheni, judeţul Harghita.

376/2011. privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita

377/2011. privind constatarea suspendării de drept a contractului individual de muncă a doamnei Turós Eszter şef serviciu, la Serviciul Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor, şi numirea temporară a doamnei Czikó Éva Emese pentru exercitarea funcţiei de şef serviciu al instituţiei

378/2011. privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Editurii Hargita Népe respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

379/2011. privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de conducere al Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Harghita şi finanţarea unor programe de utilitate publică pentru tineret

381/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 139 /2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Harghita"

382/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 232/2010 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete.

384/2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 96/2008 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Hargita Viz".