CJH - Post contractual temporar vacant - 01.08.2019.

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5,

organizează un concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant la: 

 

1. Numărul şi  denumirea posturilor:

- 1 post de Manager de proiect – nivelul studiilor superior (S);

2. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae;
h. o scrisoare de recomandare de la unul dintre ultimele trei locuri de muncă sau de la un cadru didactic în cazul posturilor de debutant, comform modelului care se regăsește pe pagina de web al Consiliului Județean Harghita;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Actele prevăzute la lit. b și lit. d vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

3. Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului contractual temporar vacant:

1 post de Manager de proiect - nivelul studiilor superior (S) – în cadrul proiectului internațional E - COOL - “Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People trough the  Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem” din cadrul programului Interreg Europe:

Condiţii de participare:

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– cunoștințe de limba engleză  la nivel mediu;
– cunoștințe la nivel de utilizator al pachetului MS Office;
– constituie avantaj: experiență dobândită în derularea contractelor cu firmele executante;
– nu necesită vechime.

Competențe și abilități:

– abilități de comunicare și inițiativă;
– precizie, minuțiozitate în îndeplinirea atribuțiilor;
– îndeplinirea sarcinilor multiple, disponibilitate pentru munca individuală și cea de echipă;
– abilități de organizare și soluționare a problemelor;
– personalitate responsabilă, hotărâtă;
– flexibilitate în ceea ce privește programul de lucru, disponibilitate de a lucra sub presiunea timpului.

Reprezintă avantaj:

– experiență dobândită în instituții publice;
– experiență într-un post similar;
– experiență  în ceea ce privește programele de finanțare ale Uniunii Europene;
– participarea la cursuri de formare specifice domeniului de activitate.

Printre atribuții se află:

  • va îndruma activitățile proiectului pentru atingerea obiectivelor propuse;
  •  asigură managementul proiectului, coordonează activitatea echipelor de implementare pentru atingerea rezultatelor planificate;
  • răspunde pentru elaborarea rapoartelor de activitate;
  • răspunde pentru implementarea planului de activitate al proiectului, urmărirea termenelor și a bunei execuții a activităților și  a calității rezultatelor obținute;
  • răspunde pentru inițierea plăților ce urmează a fi efectuate în cadrul proiectului;
  • asigură rezolvarea problemelor ivite în realizarea proiectului;
  • răspunde de rezolvarea prompta a problemelor de comunicare ce apar în cadrul activităților proiectului.

4.  Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății  nr. 5.), după cum urmează:

– Proba scrisă va avea loc în data de 01 august 2019, ora 12,00;

– Proba de interviu va avea loc în data de 06 august 2019, ora 10,00;

Dosarul de concurs se poate depune la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății  nr. 5) Direcția generală management, Compartiment resurse umane, camera 132 în perioada 18.07.2019 – 24.07.2019luni până joi între orele 8,00 - 16,00 și vineri între orele 8,00 - 14,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0266–207700 interior 1408 sau 1406.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita   http://judetulharghita.ro/recrutare.html.

5. CALENDARUL de desfăşurare a concursurilor:

Nr.crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfășurare

1

Înscrierea candidaţilor

18.06.2019–24.07.2019

2

Selectarea dosarelor de concurs

25.07.2019

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

25.07.2019

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

26.07.2019

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

29.07.2019

6

Prima probă a concursului – proba scrisă

01.08.2019

7

Afişarea rezultatelor la proba scrisă

02.08.2019

8

Contestarea rezultatelor probei scrise

05.08.2019

9

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

05.08.2019

10

A doua probă a concursului – interviu

06.08.2019

11

Afişarea rezultatelor la interviu/practică

07.08.2019

12

Contestarea rezultatelor interviului/practică

08.08.2019

13

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

09.08.2019


6. Bibliografia pentru concurs și rezultatul concursului poate fi descărcat de pe linkurile de mai jos:

Borboly Csaba, preşedinte

POSTURI VACANTE
Pagini tematice
Calendar evenimente
«iunie, 2024»
lmmjvsd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774