CJH - Posturi contractuale vacante - 09.04.2020

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5,

 

Având în vedere situația dată de răspândirea pe teritoriul României a noului coronavirus Covid-19, recomandările art. 3 alin. (1) din Ordonanța Militară nr. 2  din 21.03.2020 emisă de Ministerul afacerilor interne, precum și necesitatea luării măsurilor de prevenție și combatere a răspândirii infectării în rândul salariaților Consiliului Județean Harghita prin aplicarea recomandărilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Consiliul Județean Harghita anunță că depunerea documentelor necesare participării la concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de Inspector de specialitate, grad profesional debutant - nivelul studiilor superior (S) – la Compartimentul urmărire organizații finanțate în cadrul Direcției generale economice și Inspector de specialitate, grad profesional debutant - nivelul studiilor superior (S) – la Compartimentul urbanism în cadrul Arhitect șef, se va face online, în format scanat individual fiecare document, la adresa de e-mail hr@județulharghita.ro cu specificația clară la care concurs se dorește participarea.

Relații suplimentare privind depunerea online a dosarului de concurs se pot obține de la secretarul comisiei de concurs, respectiv doamna Pop Mihaela, pe adresa de e-mail popmihaela@județulharghita.ro

 


CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5,

organizează un concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante la: 

 

1. Numărul şi  denumirea posturilor:

– 1 post –  Inspector de specialitate, grad profesional debutant la Compartimentul urmărire organizații finanțate în cadrul Direcției generale economice - nivelul studiilor superior (S);

– 1 post – Inspector de specialitate, grad profesional debutant la Compartimentul urbanism în cadrul Arhitect șef - nivelul studiilor superior (S);

2. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae;
h. o scrisoare de recomandare de la unul dintre ultimele trei locuri de muncă sau de la un cadru didactic în cazul posturilor de debutant, comform modelului care se regăsește pe pagina de web al Consiliului Județean Harghita;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Actele prevăzute la lit. b și lit. d vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

3. Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului contractual temporar vacant:

1 post de Inspector de specialitate, grad profesional debutant - nivelul studiilor superior (S) – la Compartimentul urmărire organizații finanțate în cadrul Direcției generale economice:

Condiţii de participare:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- cunoştinţe de utilizare a calculatorului la nivel mediu;
- nu necesită vechime;

1 post de Inspector de specialitate, grad profesional debutant - nivelul studiilor superior (S) – la Compartimentul urbanism în cadrul Arhitect șef:

Condiţii de participare:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- cunoştinţe de utilizare a calculatorului la nivel mediu;
- nu necesită vechime;

4.  Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății  nr. 5.), după cum urmează:

– Proba scrisă va avea loc în data de 09 aprilie 2020, ora 12,00;

– Proba de interviu va avea loc în data de 16 aprilie 2020, ora 10,00;

Dosarul de concurs se poate depune la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății  nr. 5) Direcția generală management, Compartiment resurse umane, camera 126 în perioada 18.03.2020 – 01.04.2020luni până joi între orele 8,00 - 16,00 și vineri între orele 8,00 - 14,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0266–207700 interior 1408 sau 1406.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita   http://judetulharghita.ro/recrutare.html.

5. CALENDARUL de desfăşurare a concursurilor:

Nr.crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfășurare

1

Înscrierea candidaţilor

18.03.2020–01.04.2020

2

Selectarea dosarelor de concurs

02-03.04.2020

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

04.04.2020

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

06.04.2020

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

07.04.2020

6

Prima probă a concursului – proba scrisă

09.04.2020

7

Afişarea rezultatelor la proba scrisă

10.04.2020

8

Contestarea rezultatelor probei scrise

13.04.2020

9

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

14.04.2020

10

A doua probă a concursului – interviu

16.04.2020

11

Afişarea rezultatelor la interviu

16.04.2020

12

Contestarea rezultatelor interviului

21.04.2020

13

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

22.04.2020


6. Bibliografia pentru concurs și rezultatul concursului poate fi descărcat de pe linkurile de mai jos:

PREȘEDINTE                                                                                DIRECTOR GENERAL

BORBOLY CSABA                                                                      SZŐCS-MÁTYÁS ISTVÁN

POSTURI VACANTE
Pagini tematice
Calendar evenimente
«mai, 2024»
lmmjvsd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774