Consiliul Judeţean Harghita
joi, 23 mai 2024 22:51:52
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CHJ din 15 octombrie 2009

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

Proces verbal
Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 15 octombrie 2009
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :


1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR


Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 539, din 14 octombrie 2009, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Din 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, lipsesc domnii consilieri Kovács Árpád András, Magyari Vencel, Rácz Árpád, Tordai Árpád, Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil cu 26 de membri prezenţi.
Şedinţa este publică.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate a consiliului judeţean.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă motivul pentru care a fost convocată şedinţa extraordinară. În data de 16 octombrie expiră termenul pentru depunerea cererii de finanţare a proiectului investiţiei „Reabilitarea Şcolilor Speciale din Ocland şi Bilbor”. Contribuţia locală asigurată de Consiliul Judeţean Harghita reprezintă 2% din costurile eligibile şi 100% din costurile neeligibile ale proiectului.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei.
Domnul consilier Árus Zsolt a semnalat faptul că în materialul primit, pe proiectul ordinii de zi erau trecute 4 puncte, domnul preşedinte prezentând acum doar 3. Întrebarea dumnealui a fost dacă proiectul de hotărâre a fost retras de iniţiator.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da şi 1 Abţinere

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 7 octombrie 2009.
Domnul consilier Árus Zsolt nu este mulţumit de modul cum a fost întocmit procesul verbal al şedinţei din data de 7 octombrie 2009.
Domnul consilier Árus Zsolt nu a participat la şedinţa amintită mai sus.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data 7 octombrie 2009 care a fost adoptat cu 21 de voturi Da, 1 Nu şi 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiei „Reabilitarea Şcolilor Speciale din Ocland şi Bilbor” şi a documentaţiei tehnico-economice aferente acesteia.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 25 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei bunurilor cu titlu gratuit din partea Spitalului Judeţean Pest „ Flór Ferenc” situat în oraşul Kistarcsa, din Ungaria, aprobarea contractului de donaţie care urmează a fi încheiat între cele două instituţii .
Domnul consilier Árus Zsolt are rugămintea ca în viitor şedinţele să se ţină la o oră mai timpurie decât seara, şi să nu mai primească ordine de zi care se modifică înainte de şedinţă. Menţionează că din proiectul de hotărâre trebuie scos alineatul care se referă la avizele comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Vajna Imre propune ca paturile eliberate după primirea donaţiei să fie oferite familiilor nevoiaşe.
Domnul preşedinte consideră că este o idee foarte bună şi aşteaptă propunerile cu privire la realizarea acestuia.
Această donaţie este gratuită şi fără sarcină, motive pentru care domnul Egyed Árpád,secretarul judeţului propune, ca în conformitate cu prevederile Legii 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, să fie inclus în contract valoarea donaţiei, şi donatarii să asume cheltuielile cu transportul. Conform dreptului civil din Ungaria, dacă părţile nu stabilesc altfel donatarul este însărcinat cu cheltuielile aferente. De asemenea trebuie specificate în contract clauzele propuse prin Raportul de specialitate al Direcţiei juridică, autoritate tutelară şi informaţii.
Domnul consilier Györgypál László subliniează faptul că în legislaţia maghiară nu există donaţie fără valoare. După această valoare donatorii plătesc anumite taxe, rugămintea dumnealui fiind, ca suma stabilită pentru donaţie să nu fie prea mare.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László nu este de acord cu modificarea valorii donaţiei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre în conformitate cu exigenţele din Raportul de specialitate al Direcţiei juridică, autoritate tutelară şi informaţii acceptate de iniţiator mai puţin precizarea valorii donaţiei care potrivit donatorului maghiar este zero.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 de voturi Da.

Mulţumind pentru participare domnul preşedinte Borboly Csaba declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 15 octombrie 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária