Consiliul Judeţean Harghita
joi, 23 mai 2024 22:50:19
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 21 decembrie 2009

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 21. decembrie 2009
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse
Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 642, din 14 decembrie 2009, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Din 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, lipsesc consilierii judeţeni Györgypál László şi Stoia Sabina.
Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil cu 28 de membri prezenţi.
Şedinţa este publică.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută presa şi alţi invitaţi la această şedinţă.
Domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului este înlocuit de directorul Direcţiei juridice, autoritate tutelară şi informaţii publice doamna Romfeld Mária Magdolna.
La şedinţă participă directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză, urmând ca în şedinţă să se prezinte numai rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean, pe domenii de activitate.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum 20 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abtineri.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 noiembrie 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 26 noiembrie 2009 care a fost adoptat cu 19 de voturi Da, 1 Nu, 7 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 4 decembrie 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 4 decembrie 2009 care a fost adoptat cu 18 de voturi Da, 9 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2009.
Nu sunt observaţii.
Proiectul de hotărâre se supune de domnul preşedinte Borboly Csaba pentru a fi votat pe articole şi în final în întregime.
Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da,1 Nu, 8 Abţineri
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da,1 Nu, 8 Abţineri
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da,1 Nu, 7 Abţineri
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, care a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Rezultatul votului: 19 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri.
Acest proiect de hotărâre nu este adoptat fiind necesară o majoritate de 2/3, respectiv 20 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei „Realizarea unei rampe pentru acces autonom în sediul Consiliului Judeţean Harghita a persoanelor cu handicap locomotor”.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 22 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei „Amenajare acces în subsolul sediului administrativ al Consiliului Judeţean Harghita”.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 20 de voturi Da, 1 Nu, 7 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2010 pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita la instituţiile publice finanţate de Consiliul Judeţean Harghita.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 19 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice ale Comisie Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, eliberate în luna noiembrie 2009.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 19 de voturi Da, 1 Nu, 7 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2009, privind darea în folosinţă gratuită pe termen de 24 luni a dotărilor achiziţionate în cadrul programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă în localităţile judeţului Harghita”, pentru unele consilii locale din judeţul Harghita.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 20 de voturi Da, 2 Nu, 5 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 56/2009 prin care s-a aprobat derularea programului Forumul Pedagogilor Tineri din Judeţul Harghita cu unele organizaţii neguvernamentale din zonele: Ciuc, Gheorgheni şi Odorhei, pe anul 2009.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 22 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii plăţii terapiilor/serviciilor furnizate în Centrele de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu din Miercurea Ciuc şi Odorheiu Secuiesc, pentru beneficiarii care nu sunt încadraţi într-un grad de handicap.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 20 de voturi Da, 1 Nu, 7 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei „Locuinţe de serviciu pentru personalul Spitalului Judeţean de Urgenţă (proiectare şi execuţie)”.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 22 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János”.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 19 de voturi Da, 1 Nu, 7 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 19 de voturi Da, 1 Nu, 7 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Serviciului Public de Management Energetic Harghita.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 19 de voturi Da, 1 Nu, 7 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 108/2006, privind aprobarea înfiinţării ”Agenţiei de Dezvoltare Judeţeană Harghita” a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 19 de voturi Da, 1 Nu, 7 Abţineri.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 81/2009 a Consiliului Judeţean Harghita pentru aprobarea Programului de lucrări pe drumurile judeţene pe anul 2009, finanţat din Fondul bugetar local.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 20 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 19 de voturi Da, 1 Nu, 7 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 19 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 74/2009 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea derulării Programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile locale”, cu modificările ulterioare.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 19 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 75/2009 privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita” al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare. Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 19 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 19 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 216/2009, cu privire la aprobarea Modelului Acordului de Cooperare privind Furnizare de Produse Alimentare şi a cantităţi de produse alimentare care urmează să fie furnizate către consiliile locale din Judeţul Harghita din cadrul PEAD 2009.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 21 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei Producătorilor de Cartofi Burgocomciuc.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 19 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri.

Mulţumind pentru participare domnul preşedinte Borboly Csaba declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 21. decembrie 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária