Consiliul Judeţean Harghita
joi, 23 mai 2024 21:44:41
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 25 septembrie 2009

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 25 septembrie 2009
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse


Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA -PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 510, din 17 septembrie 2009, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
La şedinţă sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni şi preşedintele consiliului judeţean, absentând domnii consilieri judeţeni Csiki Csongor şi Simon Csaba.
Şedinţa este publică.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
Secretarul judeţului domnul Egyed Árpád este în concediu de odihnă, fiind înlocuit de doamna directoare Romfeld Mária Magdolna.
La şedinţă participă primarul oraşului Băile Tuşnad domnul Albert Tibor şi managerul Asociaţiei Microregionale Csomád-Bálványos dl. Pál Szilárd, dl. Butyka Zsolt consilier local, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul primar Albert Tibor salută participanţii şedinţei, prezintă pe scurt oraşul şi problemele care preocupă conducerea oraşului.
Dl. Pál Szilárd prezintă pe scurt activitatea Asociaţiei Microregională Csomád-Bálványos.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei, care va fi completat cu proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 94/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 40.000.000 lei.

Domnul consilier Árus Zsolt precizează că materialul primit conform regulamentului cu 5 zile înaintea şedinţei nu corespunde cu proiectul ordinii de zi prezentat azi. Nici un proiect de hotărâre nu a fost complet. Rugămintea domnului consilier către Cancelarie a fost să respecte legea şi să evite situaţia când consilierii trebuie să decide asupra unor proiecte de hotărâri necunoscute.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea Procesului verbal al şedinţei de îndată al Consiliului Judeţean Harghita din data de 10 septembrie 2009.
În cazul şedinţelor delegate există dezavantajul că lipseşte aparatul de vot, rugămintea domnului consilier Árus Zsolt a fost, ca fiecare vot să fie înregistrat de secretariat.
Domnul consilier Hajdu Gábor subliniează faptul că nu trebuie incluse în procesul verbal toate voturile nominal.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează faptul că la solicitarea consilierilor voturile împotrivă şi abţineri vor fi trecute nominal.
Domnul consilier Árus Zsolt specifică că rugămintea dumnealui nu se referea la întocmirea nominală a voturilor ci la notarea exactă a numărului voturilor pentru, împotrivă şi abţineri. Domnul consilier nu a fost mulţumit de modul cum a fost întocmit procesul verbal al şedinţei din 10 septembrie 2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Procesului verbal al şedinţei de îndată al Consiliului Judeţean Harghita din data de 10 septembrie 2009, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Nu ( Árus Zsolt), din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2009, şi aprobarea unor virări de credite bugetare.
Proiectul de hotărâre se supune de domnul preşedinte Borboly Csaba pentru a fi votat pe articole şi în final în întregime.
Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, din 28 de voturi, nu au votat doamna consilier Kocs Ilona şi domnul consilier ÁrusZsolt.
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 7 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 8 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 9 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 10 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 11 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 12 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 13 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 14 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 15 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 16 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 17 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 18 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 19 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 20 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 21 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Articolul 22 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi.
Domnul consilier Árus Zsolt nu a votat la nici un articol.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot, cu propunerile formulate, proiectul de hotărâre în întregime, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu (Árus Zsolt), 1 Abţinere (Thamó Csaba) din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 484/2009 emisă de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare şi a celor 20% din sumele aferente cotei 22% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita, pe anul 2010 şi estimările pe anii 2011-2013.
Domnul consilier Árus Zsolt menţionează că această validare nu intră în atribuţiile Consiliului Judeţean.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 4 Abţineri (Kovács András, Tamás Zoltán, Thamó Csaba, Vajna Imre), din 28 de voturi, nu a votat dl. consilier Árus Zsolt.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a 20% din sumele aferente cotei 22% din impozitul pe venit împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita, pe anul 2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 3 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 54/2009 privind aprobarea “ Programului de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul Judeţului Harghita” pe anul 2009, respectiv privind aprobarea listei proiectelor finanţate în cadrul programului anual de “Protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita” pe anul 2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere (Árus Zsolt) din 28 de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 94/2009 al Consiliului Judeţean Harghita privind alocarea sumelor de la bugetul de stat pentru elaborarea/reactualizrea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, pentru lucrări aferente anului 2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27de voturi Da, din 28 de voturi. Domnul consilier Árus Zsolt nu a votat.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei spaţiilor aferente imobilului situat în municipiul Miercurea Ciuc, B-dul Timişoarei nr. 33 ap. 5 , judeţul Harghita. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi. Domnul consilier Árus Zsolt nu a votat.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei Patronale a Producătorilor de Produse Tradiţionale din Carne din judeţul Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei Patronale a Producătorilor de Produse Tradiţionale de Panificaţie din Judeţul Harghita. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la realizarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară”. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 157/2009, privind aprobarea „Programului privind sprijinirea activităţilor sociale din judeţul Harghita pe anul 2009”. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Asociaţia Agora – Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabilă privind Programul Realizare a traseului pentru biciclişti pe Valea Homoroadelor. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita la selecţia de proiecte din cadrul “Programul Operaţional Regional 2007 – 2013; Axa prioritară 3; Domeniul major de intervenţie 3.2- Reabilitarea/modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 87/2009 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita pentru derularea „Programului privind prevenirea marginalizării sociale”. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind participarea la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, program finanţat din Fondul pentru mediu şi încheierea acordului de asociere cu solicitanţii aflaţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Realizarea şi implementarea unui sistem complex e-guvernare la Consiliul Judeţean Harghita” finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, DMI.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Domnul consilier Györgypál László prezintă obiectivele specifice ale proiectului de hotărâre:
Punerea la dispoziţie a serviciilor administrative prin mijloace electronice, atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică. Beneficiile utilizatorilor pot fi exprimate succint prin oferirea unui acces facil la serviciile administraţiei publice. Pentru autorităţile care utilizează tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în scopul furnizării de servicii electronice, aceasta înseamnă noi oportunităţi, dar şi schimbări interne la nivel organizaţional.
Trebuie să conducă la furnizarea a cel puţin unui serviciu public către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică, la un nivel de sofisticare de minimum 3. adică: postarea informaţiilor online, interacţiune unidirecţională: existenţa formularelor online pentru a fi descărcate, interacţiune bidirecţională: posibilitatea de a transmite online formulare completate.
Acest proiect are două obiective principale care trebuiesc îndeplinite simultan: furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică şi eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu, utilizând mijloace specifice TIC.
Domnul consilier Árus Zsolt a semnalat faptul că s-ar bucura foarte tare dacă acest proiect ar câştiga, pentru că nici până în ziua de azi nu sunt puse pe site-ul instituţiei toate hotărârile şi procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului „Refugiilor montane în judeţul Harghita” pentru anul 2009. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Harghita cu parteneri din judeţele Timiş şi Bistriţa-Năsăud, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din cele două judeţe. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 141/2009 prin care s-a aprobat cooperarea judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia Clubul Sportiv „Kriegel” din Gheorgheni şi Asociaţia Microreginală de Dezvoltare „Alcsik” în vederea realizării programelor „Zilele ecvestre” pe anul 2009. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.
Domnul consilier Kovács Árpád a semnalat faptul că sumele nu sunt trecute corect, dar vicepreşedintele Petres Sándor a clarificat situaţia prezentând pe puncte sumele incluse în proiectul de hotărâre.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 73/2009 a Consiliului Judeţean Harghita la derularea programului judeţean „Teatru pentru mediul rural”, pe anul 2009.
Părerea domnului consilier Árus Zsolt este că ar fi bine dacă Consiliul Judeţean nu ar fi un critic de artă şi nu ar decide ce piese şi în ce localităţi trebuie văzute ci ar însărcina un specialist care să decidă. Consiliul Judeţean s-ar îngriji doar ca banii să ajungă la acele sate care altfel nu ar beneficia de aceste spectacole.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Nu, 3 Abţineri din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului „Proiectarea şi achiziţionarea standului pentru expoziţii turistice şi cultural-turistice, precum şi participarea cu aceasta la Târgul Naţional de Turism Romexpo Bucureşti pe anul 2009”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Modelului Acordului de Cooperare privind Furnizare de Produse Alimentare şi a cantităţi de produse alimentare care urmează să fie furnizate către consiliile locale din Judeţul Harghita din cadrul PEAD 2009. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind evidenţierea în proprietatea publică a judeţului Harghita a obiectivelor de investiţii din comunele Mugeni, Ditrău şi Remetea recepţionate, realizate în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 687/1997. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de încadrare a unor drumuri neclasate în categoria funcţională a drumurilor comunale. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita cu SC AVE Harghita Salubritate SRL, pentru finalizarea în comun a lucrărilor de consolidare a structurii rutiere a drumului de acces la depozitul de deşeuri regional, situat pe platoul Ţechend de la DN13A km 0+000 – km 4+805.
Propunerea de modificare a domnului consilier Vajna Imre se referă la faptul ca timp de cinci ani această investiţie să nu poată să atragă creştere de preţuri.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor, ca iniţiator, nu este de acord cu aceşti 5 ani, după propunerea dumnealui această investiţie să nu poată să atragă creştere de preţ niciodată.
Părerea domnului consilier Árus Zsolt este, că această porţiune de drum trebuia restituit comunei Satu Mare după ce nu a fost realizat acolo depozitul de deşeuri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Nu (Árus Zsolt) din 28 de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi. Nu a votat domnul consilier Árus Zsolt.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 156/2004 al Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului Harghita, cu modificările ulterioare. Domnul preşedinte Borboly Csaba propune retragerea de pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre, fiind aprobat de consiliu cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 144/2009 şi aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Domus. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, nu au votat domnii consilieri Benyovszki Lajos şi ÁrusZsolt.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.149/2009 privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţare pe anul 2009 a activităţilor Clubului Sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc”.
Domnul consilier Kovács Árpád are o nedumerire asupra sumei subvenţiei, domnul vicepreşedinte Petres Sándor precizează că este vorba despre suma de 73.200 lei din care 50.000 au fost aprobate cu o hotărâre anterioară respectiv 23.200 au fost propuse ulterior spre aprobare.
Domnul consilier Árus Zsolt este de acord cu acest sprijin, dar consideră necesară pregătirea unei strategii cu privire la modul de sprijinire a sportivilor.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 179/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la modificarea Hotărârii nr. 162/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea “Centrului Multifuncţional din Şumuleu”, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acestuia. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da , din 28 de voturi.
Rezultatul votului secret: D-na Bene Ibolya 26 de voturi Da, 1 vot anulat.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, din 28 de voturi. Domnul consilier Árus Zsolt nu a votat.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului individual de muncă, ca urmare a acordului părţilor şi eliberarea din funcţia de conducere de director executiv - inspector de specialitate, grad profesional IA (S) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, a domnului dr. Hermann Gustav Mihail.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi.
Rezultatul votului secret: Dl. Szocs Endre 24 de voturi Da, 1 vot anulat.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind împuternicirea preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita pentru organizarea exercitării atribuţiilor şi îndeplinirea sarcinilor, care le revin structurilor aprobate prin Organigrama şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, din 28 de voturi. Domnii consilieri Kovács Árpád András şi Árus Zsolt nu au votat.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind modificareaşi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 94/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 40.000.000 lei. Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, din 28 de voturi.
Domnii consilieri Kovács Árpád András şi Árus Zsolt nu au votat.

La punctul Diverse domnul preşedinte Borboly Csaba şi domnii consilieri Becze Istvan, Hajdu Gábor, Szentes Antal, Tordai Árpád, Tamás Zoltán au prezentat pe scurt scopul vizitei efectuate în străinătate în cursul lunii august.
Conducerea şedinţei este preluată de domnul vicepreşedinte Sófalvi László.
Domnul consilier Árus Zsolt spune că domnul preşedinte Borboly Csaba înţelege greşit regulamentul Consiliului Judeţean, şi la şedinţa din august a restras cuvântul dumnealui neregulamentar. Cere publicarea hotărârilor şi proceselor verbale ale Consiliului Judeţean Harghita pe siteul instituţiei. Face cunoscut faptul că în anul 2009 nu a primit decontarea cuvenită consilierilor judeţeni. S-a mai interesat de soarta acelor 15 milioane de lei care nu au fost cheltuiţi şi care trebuiau retrimişi pentru guvern.
Domnul consilier Thamó Csaba are rugămintea să primească un sprijin mai mare din partea Cancelariei, cererile şi propunerile înaintate de fracţiunea MPP să fie duse la înregistrare de către Cancelarie.
Domnul consilier Tamás Zoltán face cunoscut problema locuitorilor, nu există mijloace de transport în comun.
Răspunsul domnului vicepreşedinte Sófalvi László a fost că Consiliul Judeţean Harghita nu poate interveni în mod autoritar, dar vor propune să fie scoase la licitaţie aceste trasee.

Mulţumind pentru participare domnul vicepreşedinte Sófalvi László declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Băile Tuşnad, 25 septembrie 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária