Consiliul Judeţean Harghita
joi, 23 mai 2024 22:20:56
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 30 octombrie 2009

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 30 octombrie 2009
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 564, din 22 octombrie 2009, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Toţi membrii în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita sunt prezenţi.
Şedinţa este publică.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, domnul Bodó Dávid primarul comunei Cozmeni, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate a consiliului judeţean.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, din 20 de voturi.

Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză, urmând ca în şedinţă să se prezinte numai rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean, pe domenii de activitate.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 15 octombrie 2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data 15 octombrie 2009, a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, din 26 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2009, şi aprobarea unor virări de credite bugetare.
Proiectul de hotărâre este prezentat de domnul preşedinte Borboly Csaba pentru a fi votat pe articole.

Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi, nu a votat dl.Árus Zsolt.
Articolul 7 a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 8 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 9 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 10 a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 11 a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi, nu a votat dl.Árus Zsolt.
Articolul 12 a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 13 a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 14 a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 15 a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 16 a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 17 a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 18 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 19 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 20 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 21 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 22 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 23 a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Articolul 24 a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 4 Abţineri din 28 de voturi, nu a votat dl. Árus Zsolt.
Domnul consilier Kovács Árpád András cere validarea mandatului domnului Csillag Péter, pentru că în caz contrar membrii partidului PCM nu vor participa la lucrările şedinţei părăsind sala.
Domnul preşedinte Borboly Csaba a spus că nu va ceda nici unui şantaj. După ce va fi clarificat problema incompatibilităţii domnului Csillag Péter se poate valida mandatul dumnealui. În şedinţa din prima parte a lunii noiembrie proiectul de hotărâre va fi pus pe ordinea de zi.
Domnul consilier Kovács Árpád András a făcut obiecţie la formularea domnului preşedinte, precizând că a fost o cerere şi nu şantaj. Totodată a precizat că legea nu interzice validarea mandatului în cazul în care are şi mandat de consilier local. Domnul Csillag Péter nu mai este consilier local şi dacă la următoarea şedinţă se va valida mandatul atunci membrii partidului PCM vor rămâne la lucrările şedinţei.
Domnul consilier Árus Zsolt a pus întrebarea dacă poate fi validat mandatul de consilier judeţean în cazul în care persoana amintită este şi consilier local în acelaşi timp.
Domnul consilier Árus Zsolt a părăsit sala de şedinţe şi a fost declarat - conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Harghita - absent nemotivat de către preşedintele Consiliului Judeţean Harghita dl. Borboly Csaba.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor judeţene pentru anul fiscal 2010, a căror stabilire este de competenţa Consiliului Judeţean Harghita.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, din 23 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 97/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea vânzării spaţiilor, cu destinaţia de cabinete medicale, aflate în imobilul Dispensarul medical Patinoar din str. Patinoar, nr. 3, Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, făcând parte din proprietatea privată a judeţului Harghita şi aflat în administrarea Consiliului Judeţean Harghita.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 3 Abţineri din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului chiriei pentru locuinţa de serviciu situată în Miercurea Ciuc, Aleea Fortuna Parc nr.1, sc. A, ap 502, judeţul Harghita.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 3 Abţineri din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 124/2009 şi aprobarea luării în administrarea judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita a imobilului – teren, în suprafaţă de 20 ha aparţinând domeniului public al comunei Remetea, judeţul Harghita, necesar pentru realizarea obiectivului de investiţii Centru de management al deşeurilor şi depozit ecologic regional.
Acest proiect de hotărâre necesită 2/3 din voturile consilierilor.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 6 Abţineri din 27 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.157/2009, privind aprobarea „Programului privind sprijinirea activităţilor sociale din judeţul Harghita pe anul 2009”, cu completările şi modificările ulterioare.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 4 Abţineri din 27 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea şi republicarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 171/2009 al Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea Programului de promovare a produselor secuieşti pe anul 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Abţinere din 27 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.59/2009, privind aprobarea derulării Programului de informare, consultanţă şi de dezvoltare a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Harghita pe anul 2009.
Nu a participat nici un reprezentant al unui ONG la această întâlnire şi rugămintea este să putem să primim şi noi, deci mi se părea normal şi firesc ca măcar consilierii să primească această invitaţie la o astfel de acţiune. Am discutat cu doamna directoare, mi-a promis că va transmite şi sperăm să fie rectificat această problemă. Rugămintea mea este să prevenim aceste lucruri pentru că este mult mai uşor să prevenim decât să combatem după aceea – a spus domnul consilier Glodeanu Cristinel.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 8 Abţineri din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului privind ”Istoria heraldicii, sigilografiei şi a vexilologiei secuieşti” pe anul 2009.
Doamna consilier Kocs Ilona menţionează că de fiecare dată se schimbă ordinea de zi faţă de cel primit prin e-mail. Rugămintea dumneaiei este, că dacă intră între timp un nou punct de pe ordinea de zi acesta să fie ultimul trecut pe ordinea de zi.
Domnul preşedinte a acceptat propunerea doamnei consilier.
Propunerea domnului consilier Glodeanu Cristinel a fost ca grupările care studiează aceste lucruri să aibă o recunoaştere, dacă nu o recunoaştere a Academiei o recunoaştere ştiinţifică.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel precizează în legătură cu partea financiară a proiectului că, Consiliul Judeţean Harghita poate cheltui banii numai pentru judeţul Harghita. În cazul unei colaborări şi celelalte judeţe să vină cu cotă parte.
Domnul preşedinte Borboly Csaba l-a asigurat pe domnul Glodeanu că vor ţine cont de acest lucru, de fapt aşa a fost şi până acum.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Abţineri, 2 Nu din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.209/2009 a Consiliului Judeţean Harghita privind participarea la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, program finanţat din Fondul pentru mediu şi încheierea acordului de asociere cu solicitanţii aflaţi pe raza administrativ teritorială a judeţului Harghita.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, 1 Abţinere din 27 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova în vederea derulării „Programului de sprijinire a culturii ceangăilor” pe anul 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 161/2009 privind sprijinirea concursurilor profesionale a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în anul 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, 1 Abţinere din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea republicării şi renumerotării articolelor, punctelor şi capitolelor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, a republicării organigramei şi a statului de funcţii.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea “Centrului multifuncţional din Şumuleu” , a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii ale acestuia.
Domnul preşedinte face precizarea că şi în cazul acestei instituţii va fi înfiinţat un consiliu de administraţie alcătuit din 3 persoane ca şi în cazul altor instituţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, în luna octombrie 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Studiul de fezabilitate), aferentă înfiinţării unui centru social cu destinaţie multifuncţională, în localitatea Sânmartin, judeţul Harghita, prin proiectul din cadrul „Programul de Incluziune Socială” (PIS), Partea III- Programe de asistenţă socială, finanţat din împrumutul acordat Guvernului României de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD).
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia „Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége”.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în elaborarea şi implementarea proiectului “Planificare strategică inovativă prin cooperare interjudeţeană” finanţat în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA), Axa prioritară 1, Domeniul Major de Intervenţie 1.1. „Imbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 223/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la modificarea Hotărârii nr. 179/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da,3 Abţineri din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita Nr.9/1999 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi statului de funcţii al aparatului propriu al Editurii Harghita a Consiliului Judeţean Harghita.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 5 Abţineri din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii şi instituirea obligaţiei de raportare a cheltuielilor lunare pentru Şcoala specială Bilbor.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii şi instituirea obligaţiei de raportare a cheltuielilor lunare pentru Şcoala specială Ocland.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii şi instituirea obligaţiei de raportare a cheltuielilor lunare pentru Şcoala specială de arte şi meserii ”Sfânta Ana”.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Studiul de fezabilitate), aferentă proiectului "Extindere si modernizare Centrului pentru Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Tulgheş" finanţat în cadrul „Programului Operational Regional 2007-2013; Axa prioritară 3; Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Studiul de fezabilitate), aferentă proiectului "Extinderea şi reamenajarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Gheorgheni" finanţat în cadrul „Programul Operational Regional 2007-2013; Axa prioritară 3; Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru lucrările „Reabilitare sistem rutier pe DJ 127, km 3+300 – km 33+820, Ditrău (sfârşitul covorului asfaltic executat) – Tulgheş (DN 15), Reabilitare sistem rutier pe DJ 153D, km 0+000 – km 2+000, ramificaţie DJ 153C – ieşire din comuna Remetea, şi km 8+325 – km 14+625, intrare în comuna Subcetate – DN 12, Reparaţii pod pe DJ 138, km 25+130, localitatea Şicasău, Covor asfaltic pe DJ 127A, km 53+071-51+171, Valea Rece“.
Domnul consilier Benyovszki Lajos are rugămintea ca la investiţiile din anul viitor să fie tratate cu prioritate absolută drumurile 135, 136A, deoarece comuna Atid este una dintre zonele cele mai rămase în urmă.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării documentaţiei tehnico-economice a investiţiei ,,Reabilitare şi reparaţii la clădirea Policlinicii Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1 judeţul Harghita” aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 193/2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 179/2007 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la proiectul internaţional AQUANET din cadrul programului Leonardo Da Vinci.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.111/2009, cu privire la realizarea programului „Întărirea relaţiilor cu partenerii sociali”.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării dării în administrare către Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita a bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, situate în judeţul Harghita.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei „Reamenajarea sălilor de şedinţe şi a unor birouri aflate în sediul administrativ al Consiliului Judeţean Harghita”.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 3 Abţineri din 29 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării deplasării doamnei Lukács Éva, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita, în vederea desfăşurării activităţilor internaţionale în cadrul Biroului European al Uniunii Consiliilor Judeţene din România de la Bruxelles, Belgia, precum şi aprobarea cheltuielilor suplimentare ocazionate de participarea Consiliului Judeţean Harghita la activităţile Biroului European al Uniunii Consiliilor Judeţene din România de la Bruxelles.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, din 29 de voturi.

La punctul Diverse, doamna Kocs Ilona subliniază cu nu are nimic împotriva stemelor. Problema dânsei este că vadimiştii şi funarioţii o să se folosească de referinţa Academia Maghiară împotriva minorităţii maghiare.
Doamna consilier l-a atenţionat pe consilieri că pe data de 6 august a semnalat existenţa unor probleme de domeniul de sănătate. A propus organizarea unei şedinţe cu conducătorii Casei de Asigurări de Sănătate.
Domnul preşedinte Borboly Csaba îl roagă pe domnul Vajna să ţină o şedinţă de comisie la Casa de Asigurări de Sănătate.
Domnii consilieri Rácz Árpád şi Tordai Árpád au prezentat motivul vizitei efectuate în Ungaria.
Mulţumind pentru participare domnul preşedinte Borboly Csaba declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Cozmeni, 30. octombrie 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária