Consiliul Judeţean Harghita
joi, 23 mai 2024 21:14:35
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 4 decembrie 2009

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 04 decembrie 2009
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse
Catalogul membrilor :

Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 631, din 2 decembrie 2009, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu completările şi modificările ulterioare.

La şedinţă sunt prezenţi 19 de consilieri judeţeni şi preşedintele consiliului judeţean, absentând consilierii Árus Zsolt, Beder Tibor, Kocs Ilona, Kovács Árpád, Papp Kincses Emese, Simon Csaba, Stoia Sabina, Tamás Zoltán, Thamó Csaba, Vajna Imre.
Şedinţa este publică.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului este înlocuit de directorul Direcţiei juridică, autoritate tutelară şi informaţii publice doamna Romfeld Mária Magdolna.
La şedinţă participă directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, delagaţia din judeţul Hajdú-Bihar, Ungaria.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză, urmând ca în şedinţă să se prezinte numai rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean, pe domenii de activitate.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, din 20 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 210/2009 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Realizarea şi implementarea unui sistem complex e-guvernare la Consiliul Judeţean Harghita” finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, DMI.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, din 20 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 203/2008 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Modernizarea salvării montane în judeţul Harghita” finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional, axa 5 – Dezvoltarea Durabilă şi Promovarea Turismului, domeniul major de intervenţie 5.2. – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Domnul Péli Levente, consilier la Direcţia de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Harghita prezintă proiectul.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, din 20 de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnul preşedinte Borboly Csaba şi omologul lui din judeţul Hajdú-Bihar domnul Rácz Róbert în cuvântul lor de deschidere au apreciat importanţa relaţiei bilaterale de conlucrare în domeniile: economie, cultură, turism.
Urmează semnarea unui memoriu ca întărire a contractului de colaborare între judeţele Hajdú-Bihar şi Harghita, contract semnat în luna noiembrie la Debrecen, Ungaria.
Mulţumind pentru participare domnul preşedinte Borboly Csaba declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 4. decembrie 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária