Consiliul Judeţean Harghita
joi, 23 mai 2024 21:25:26
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 7 octombrie 2009

 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 07 octombrie 2009
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse

 

Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR


Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 536, din 06 octombrie 2009, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
La şedinţă sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni şi preşedintele consiliului judeţean, absentând doamna Kocs Ilona şi domnul Árus Zsolt.
Şedinţa este publică.

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate a consiliului judeţean.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă motivul pentru care a fost convocat şedinţa extraordinară şi îl roagă pe consilieri să-şi dea aprobarea pentru a începe lucrările de asfaltare pe drumurile amintite în proiectul de hotărâre.
La propunerea doamnei consilier dr. Papp Kincses Emese se ţine un moment de reculegere în amintirea domnului Várdai György, fost director în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 25 septembrie 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 25 septembrie 2009 care a fost adoptat cu 26 de voturi Da şi 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru lucrările „Covor asfaltic pe DJ 113A, Reabilitare sistem rutier pe DJ 123, Consolidare sistem rutier pe DJ 123C, Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, Reabilitare sistem rutier pe DJ 128 şi Pod nou pe drumul judeţean DJ 131 km 54+069 (53+595) la Sânpaul“.
Domnul consilier Vajna Imre s-a interesat dacă au început lucrările pe drumul către Liban şi a atras atenţia asupra pericolului cauzate de buruienii crescute mari de pe marginea drumului.
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează pe cei prezenţi că la drumul 138 au fost făcute procedurile de achiziţie publică, azi s-au deschis plicurile, urmează ca în săptămânile care urmează firmele să ne trimite documentele care mai lipsesc. În ceea ce priveşte buruienile situaţia este mai specială. Consiliul Judeţean Harghita s-a angajat în cadrul întreţinerii de vară a drumurilor pentru tăierea buruienilor pe 1 metru pe marginea drumului. Rugămintea domnului preşedinte către consilieri a fost să înştiinţeze consiliul dacă se întâlnesc cazuri în care această distanţă de măcar 1 metru nu este respectat.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel s-a interesat de drumul de la Livezi.
Răspusul domnului preşedinte Borboly Csaba este, că sunt bani alocaţi pentru acest drum, dar din păcate în cazul a două tronsoane de drumuri din judeţ licitaţia a fost contestată.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 27 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia de „Extindere corp B pentru ambulatoriu la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc”.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 27 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita a unor spaţii din incinta clădirii Poliţiei Municipiului Miercurea Ciuc, situat în Miercurea Ciuc str. Tudor Vladimirescu nr. 34, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 28 de voturi Da.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 8 Lista programelor de investiţii publice al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2009 din Hotărârea nr.21 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rulment pe anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 28 de voturi Da.

La punctul Diverse, domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt scopul vizitei efectuate săptămâna trecută în Ungaria. Informează pe consilieri că există posibilitatea de a primi bani de la Ministerul Turismului, şi prezintă pe scurt rezulatatul consfătuirii care a avut loc la sediu ministerului în această după-amiază.
Mulţumind pentru participare domnul preşedinte Borboly Csaba declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 07 octombrie 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária