Consiliul Judeţean Harghita
joi, 25 aprilie 2024 11:49:26
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 11 iunie 2010

 

PROCES VERBAL


Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 11. iunie 2010
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 776, din 9 iunie 2010, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

Din 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, lipsesc: consilierii Beder Tibor, Györgypál László, Kovács Árpád András, Kocs Ilona, Pálffy Domokos, Rácz Árpád, Simon Csaba, Szentes Antal,Tamás Zoltán, Thamó Csaba, Vajna Imre, urmând ca Biroul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita să solicite actele doveditoare conform reglementărilor proprii Consiliului Judeţean Harghita.
Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil cu 18 de membri prezenţi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 17 voturi Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 mai 2010.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 19 mai 2010 care a fost adoptat cu 17 voturi Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „SAVANT HARGHITA- Portal Integrat Educativ - Formarea Reţelei Virtuale de E- Educaţie” finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară III ”Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public , Domeniul major de intervenţie ”Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3 „Susţinerea implementării de aplicaţii de E- Educaţie” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Domnul consilier judeţean Arus Zsolt consideră că atunci când sunt depuse cererile de finanţare trebuie gândit foarte bine la ce sunt folosite banii, timpul şi munca depusă.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului ”Drumul porţilor secuieşti” finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Doamna consilier judeţean Papp Kincses Emese subliniază importanţa realizării unui program pentru salvarea caselor vechi destinate pentru demolare.
Domnul consilier judeţean Arus Zsolt prezintă îndoielile cu privire la reuşita acestui program, critică conţinutul expunerii de motive, după părerea dumnealui, cu astfel de proiecte consilierii judeţeni se fac de râs, şi îi este ruşine şi în numele colegilor.
Domnul preşedinte Borboly Csaba a răspuns că aşteaptă din partea domnului consilier judeţean Arus Zsolt prima propunere care poate fi valorificată şi din care se pot obţine bani pentru judeţ.
Domnul vicepreşedinte Petres Sandor îl roagă pe domnul consilier judeţean Arus Zsolt să nu vorbească în numele consilierilor judeţeni, pentru că de foarte multe ori s-a adeverit că nu toţi sunt de acord cu dumnealui.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului ”Promovarea Festivalului de Muzică Veche” finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Domnul consilier judeţean Arus Zsolt critică din nou conţinutul expunerii de motive, este de părere că acest proiect de hotărâre s-a depus foarte târziu pentru că în câteva săptămâni începe Festivalul de Muzică Veche.
Domnul preşedinte Borboly Csaba – cu privire la faptul că domnul consilier judeţean Arus Zsolt nu are experienţă în obţinerea fondurilor de la UE - îi oferă ajutorul colegilor din cadrul instituţiei pentru a înţelege cum funcţionează, care sunt etapele unei cereri de finanţare. Domnul preşedinte precizează că acest proiect de hotărâre se referă la finanţarea festivalului pentru anul 2011.
Doamna consilier judeţean Papp Kincses Emese propune o reformulare în expunerea de motive şi anume în loc de „muzica veche româneşti” să fie trecut „muzica veche din România”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba îi adresează consilierilor judeţeni rugămintea ca în viitor când se întâlnesc cu greşeli în materialul primit să facă propuneri pentru remedierea lor în loc de critică făcută cu rea credinţă. Cererile de finanţare sunt făcute de angajaţii Consiliului Judeţean Harghita într-un timp foarte scurt şi nu de firme specializate care pentru o astfel de muncă cer 10-20 de mii de Euro. Sunt cazuri în care nici seara nu se duc acasă din cauza termenului de predare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 8 Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la buget pe anul 2010, din Hotărârea nr. 32/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rulment pe anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot articolul 1 care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da.

Mulţumind pentru participare domnul preşedinte Borboly Csaba declară închise lucrările şedinţei.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 iunie 2010 cu număr de înregistrare 11107/2010 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 11 iunie 2010.

 

 

Borboly Csaba 
Preşedinte 

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef Birou 
Tankó Éva

Întocmit,

Inspector de specialitate
 Barcsay Anna-Mária