Consiliul Judeţean Harghita
duminică, 21 iulie 2024 00:05:52
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 14 octombrie 2010

 

PROCES VERBAL


Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 14 octombrie 2010
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse
Catalogul membrilor :

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
13. LUKÁCS VILMOS UDMR
14. KOCS ILONA PCM
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. VAJNA EMERIC PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 1388/2010, din 12 octombrie 2010, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează consilierii judeţeni: Györgypál Laszló József, Hajdú Gábor, Magyari Vencel, Papp Kincses Emese, Simon Csaba, Tamás Zoltán, Thamó Csaba şi Vajna Imre, urmând ca Biroul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita să solicite actele doveditoare conform reglementărilor proprii Consiliului Judeţean Harghita.
Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil în plen cu 21 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinta extraordinară, salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei. Având în vedere faptul că proiectul ordinii de zi cuprinde la punctul 4 un proiect de hotărâre al cărui adoptare necesită o majoritate de voturi de 2/3, s-a cerut negocierea între fracţiunea UDMR şi PCM.
Domnul consilier judeţean Kovács Árpád cere expunerea mai detaliată a proiectelor de hotărări, cuprinse ordinea de zi, în cadrul şedinţei şi precizează că în ceea ce priveşte negocierea între cele două fracţiuni răspunsul fracţiunii PCM este pozitivă în legătură cu proiectul de hotărâre respectiv.
Domnul preşedinte Borboly Csaba propune introducerea pe ordinea de zi a unui punct nou la nr. 8 Diverse
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona consideră că nu a fost anunţată din timp convocarea şedinţei extraordinare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că şedinţele extraordinare se convoacă cu cel mult trei zile înainte.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere includerea pe ordinea de zi al aprobării procesului verbal al şedinţei din data de 21 septembrie 2010.
Astfel punctul 8 de pe ordinea de zi va fi aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 21 septembrie 2010, iar la punctul 9 vor fi Diverse.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 22 voturi Da

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 02 septembrie 2010.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că procesul verbal ar trebui să reflecte mai bine evenimentele din cadrul şedinţei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 02 septembrie 2010 care a fost adoptat cu un cvorum de 18 Da, 1 Nu şi 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că adoptarea acestui proiect de hotărâre a stat la baza convocării şedinţei extraordinare, deoarece cele două spitale ar fi rămas fără activitate şi fără finanţare dacă nu se convoacă prezenta şedinţă.
Domnul director Gábor László din cadrul Direcţiei Econmice al Consiliului Judeţean Harghita prezintă proiectul de hotărâre pe articole.
Domnul consilier judeţean Kovács Árpád cere clarificări în legătură cu art. 5 al proiectului, respectiv studiul de fezabilitate pentru un proiect de finanţare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că în scurt timp va apărea un apel pentru propuneri de proiecte pentru finanţarea construirii traseelor de ciclism. Pentru accesarea respectivului program, este necesară întocmirea unor studii de fezabilitate.
Proiectul de hotărâre este supus la vot de către domnul preşedinte Borboly Csaba pe articole:
Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 19 Da, 1 Nu
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 20 Da, 1 Nu
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da, 1 Nu
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 20 Da, 1 Nu
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da, 1 Nu
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 20 Da, 1 Nu
Articolul 7 a fost adoptat cu un cvorum de 21 Da, 1 Nu
Articolul 8 a fost adoptat cu un cvorum de 20 Da, 1 Nu
Proiectul de hotărâre este supus la vot de către domnul preşedinte Borboly Csaba în întregime şi votat cu un cvorum de 20 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 1330/2010 emisă de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare şi a celor 20% din sumele aferente cotei 21% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2011 şi estimărilor pentru anii 2012-2014;
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că solicitarea Ministerului Finanţelor Publice ar fi trebuit dezbătută în plen şi că preşedintele nu are competenţa de a emite dispoziţii în acest sens.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că competenţa legală a preşedintelui consiliului judeţean permite emiterea dispoziţiilor în acest sens.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel precizează că fiecare dată când sunt probleme urgente care nu pot fi rezolvate prin convocarea unei şedinte, acestea se rezolvă prin dispoziţie dată de către preşedinte care de abia apoi se aduc în faţa plenului şi se validează de către consiliu.
Proiectul de hotărâre este supus la vot de către domnul preşedinte Borboly Csaba în întregime şi este adoptat cu 21 de voturi Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării de acţiuni a societăţii comerciale HARVIZ SA membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Hargita Viz”
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că este necesară vânzarea a câte unei părţi sociale în valoare de 1000 de lei din pachetul de acţiuni de 10% în Harviz SA, către consiliile locale din zona Ciuc pentru accesarea unei finanţări de 92 de milioane de euro.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre şi este adoptat cu 22 voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliul Judeţean Harghita la proiectul internaţional „Pour un réseau européen d'ambassadeurs de la lutte contre l’illettrisme - Atenuarea problematicii analfabetismului în rândul adulţilor romi„ finanţat din cadrul programului Grundtvig şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că este vorba de un nou proiect câştigat de Consiliul Judeţean Harghita în valoare de 30000 de Euro, care sprijină comunitatea rromilor din judeţul Harghita prin formarea de specialişti rromi în mai multe domenii.
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona salută această iniţiativă, şi vorbeşte despre câteva aspecte legate de situaţia actuală a rromilor la nivel naţional.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că majoritaea din aceşti bani ar trebui cheltuiţi într-un alt mod şi nu doar pentru schimb de experienţă.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că sumele primite în cadrul acestui proiect provine de la Uniunea Europeană prin programul Grundtvig şi se poate învăţa foarte mult prin schimburi de experienţă, iar cheltuielile nu sunt suportate de către Consiliul Judeţean Harghita.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor precizează importanţa proiectului, deoarece prin astfel de proiecte se poate colabora cu state mai puternice din Uniunea Europeană şi este posibilă atragerea lor în procesul de căutare de soluţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 21 voturi Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr 3/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Harghita
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează că se transformă un post de referent într-un post de consilier juridic pentru îndeplinirea activităţilor instituţiei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 215/2008 a Consiliului Judeţean Harghita
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt prezintă proiectul de hotărâre în calitate de iniţiator şi ridică obiecţii cu privire la raportul juridic care însoţeşte proiectul de hotărâre.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel precizează că fracţiunea PSD se abtine de la vot.
Domnul secretar al Judeţului Harghita Egyed Árpád clarifică aspectele privind raportul juridic precizând că plenul a votat deja odată despre prezentul proiect de hotărâre în anul 2009. Deasemenea partea referitoare la achiziţia publică nu poate fi întreprinsă.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László precizează că şedinţele Consiliului Judeţean Harghita sunt publice. Deasemenea la şedinţă participă şi reprezentanţii presei de fiecare dată.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că cercul instrumentelor prin care se fac publice sedinţele Consiliului Judeţean Harghita se va restrânge cu adoptarea prezentului proiect.
Domnul consilier judeţean Kovács Árpád precizează că în proiectul de hotărâre nu sunt incluse date concrete până la care trebuie întreprinse achiziţiile şi că adoptarea hotărârii nu ar trebui să depindă de persoana iniţiatorului ci de conţinut, ca urmare cerea adoptarea proiectului hotărâre.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere aprobarea proiectului pentru ca toţi care nu participă la şedinţele Consiliului Judeţean Harghita să poată accesa înregistrările audio.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este refuzat cu 4 voturi Da, 13 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 21 septembrie 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 21 septembrie 2010, care este votat cu 21 voturi Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează că în perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2010 a vizitat 5 judeţe înfrăţite din Ungaria, având loc discuţii cu conducătorii acestor judeţe.
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează că trebuie să se deplaseze la o nouă întâlnire cu conducătorii unui judeţ înfrăţit din Ungaria şi predă conducerea şedinţei domnului vicepreşedinte Sófalvi László.
Domnul consilier judeţean Demény Gábor prezintă conferinţa din cadrul Programului de parteneriat de la Turda la care a participat între 08 şi 09 octombrie 2010.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel prezintă problema şcolilor din oraşul Bălan referitor la lipsa încălzirii şi suspendarea cursurilor.
Deasemenea informează că între 28 septembrie şi 03 octombrie a participat la Forumul Eurodyssee 2010 în Murcia, Spania.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László precizează că prin dispoziţia preşedintelui, Consiliului Judeţean Harghita a contribuit la remedierea situaţiei din oraşul Bălan cu 15 mii lei.
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona atrage atenţia asupra stării drumului către Târgu Secuiesc.
Mulţumind pentru participare domnul vicepreşedinte Sófalvi László declară închise lucrările şedinţei.
Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 14 octombrie 2010 cu număr de înregistrare 21669/2010 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 19 octombrie 2010.

 

Borboly Csaba

Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef Birou

Tankó Éva

Întocmit,

Balla Péter

Consilier juridic

 

Ultima actualizare în Miercuri, 28 Septembrie 2011 14:23