Consiliul Judeţean Harghita
joi, 25 aprilie 2024 10:09:44
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 2 iulie 2010

 

PROCES VERBAL


Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 2 iulie 2010.
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 817, din 24 iunie 2010, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, lipsesc consilierii judeţeni Árus Zsolt, Györgypál László József şi Simon Csaba, urmând ca Biroul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita să solicite actele doveditoare conform reglementărilor proprii Consiliului Judeţean Harghita.
Consiliul este legal întrunit şi poate lucra valabil cu 27 de membri prezenţi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea completării prin punerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind repartizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita oraşului Cristuru Secuiesc care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea completării prin punerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 144/2010 al Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului ”Drumul porţilor secuieşti” finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da.

Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András este de părere că trebuie gândit foarte bine la ce se cheltuiesc banii pentru că fondul pentru situaţii de urgenţă a fost golit şi acum trebuie acordat prioritate problemelor cauzate de inundaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba îi linişteşte pe domnul consilier şi pe locuitorii judeţului, Consiliul Judeţean Harghita va aloca toate resursele pentru diminuarea pagubelor şi va obţine şi alte resurse.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 194/2009 privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület, în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L., cu modificările ulterioare.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 55/2010 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale „Honline Media”, societate cu răspundere limitată;
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 3 Nu, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, a unor terenuri aflate în domeniul public al localităţilor Borsec, Tuşnad, Tomeşti, Ciumani, Cozmeni- sat Lăzăreşti, Cozmeni, Siculeni, Sâncrăieni, Sântimbru în vederea implementării proiectului - reabilitarea/modernizarea băilor locale din judeţul Harghita.
Acest proiect de hotărâre necesită o majoritate de 2/3 din numărul consilierilor judeţeni.
Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András atrage atenţia consilierilor asupra unei probleme cu care se confruntă composesoratul din Borsec. Ei au solicitat fără succes toate terenurile pe care le-au avut pe teritoriul oraşului. Actualmente, au 8 sentinţe definitive şi irevocabile pe care trebuie să le primească dar în tot cursul proceselor oraşul Borsec susţine că acestea sunt în domeniul public, cu toate că nu au putut dovedi. Din lipsa unor date din proiectul de hotărâre, domnul consilier judeţean propune să nu decidă azi în acest caz.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel propune ca şi Topliţa să fie inclusă.
Domnul consilier judeţean Rafain Zoltán spune că şi cei de la composesoratul din Tuşnad au probleme asemănătoare Borsecului, dar dacă există posibilitatea realizării unei investiţii acesta trebuie făcut.
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează pe consilieri că anexa 1 a fost completat, din punct de vedere judridic este în regulă. Dacă consiliul nu ia o decizie azi, banii s-ar putea pierde şi ar fi păcat pentru este vorba de o sumă importantă.
Solicitarea domnului primar din Topliţa a sosit târziu de aceea nu este pe listă.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Abţinere.

Aflând în vizită de lucru în judeţul Harghita, domnul ministru Borbély László îi onorează cu prezenţa lucrările şedinţei consiliului judeţean.
Domnul Zólya Zoltán, şef serviciu la Serviciul de Administraţie Publică prezintă situaţia calamităţilor datorate inundaţiilor din judeţul Harghita.
Domnul ministru Borbély László mulţumeşte invitaţia pentru a participa la lucrările şedinţei şi a prezentat pe scurt evenimentele petrecute în ultimele săptămâni.
Domnul ministru a solicitat de la consiliul judeţean, consiliile locale, Institut a Prefectului ca lucrările operative ce nu depind de alţii să se realizeze pe plan local.

Conducerea şedinţei este preluată de domnul vicepreşedinte Sófalvi László.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţare pe anul 2010 a activităţilor Clubului Sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc”.
Nu au fost observaţii.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László citeşte textul modificat al Art. 6: Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară prin diminuarea subcapitolului 54.02.05 fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, titlul 50 fond de rezervă cu suma de 350 mii lei şi majorarea titlului 51 - Transfer între unităţi ale administraţiei publice cu această sumă, conform anexelor nr.1, 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolele de la punctul 6 vor fi renumerotate.
Titlul proiectului de hotărâre se modifică în felul următor: Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010.
Proiectul de hotărâre este supus de către domnul vicepreşedinte Sófalvi László pentru a fi dezbătut şi votat pe articole şi în final în întregime.
Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da.
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da.
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da.
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.
Articolul 7 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.
Articolul 8 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.
Articolul 9 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.
Articolul 10 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.
Articolul 11 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.
Articolul 12 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da.
Articolul 13 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.
Articolul 14 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.
Articolul 15 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.
Articolul 16 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da.
Articolul 17 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da.
Articolul 18 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.
Articolul 19 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da.
Articolul 20 a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da.
Articolul 21 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Nu.
Articolul 22 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.
Articolul 23 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.
Articolul 24 a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita cu organizaţii neguvernamentale în vederea organizării de tabere, întâlniri şi festivaluri pentru tineret, pe anul 2010.
Domnul consilier judeţean Becze István propune majorarea cu 2 mii de lei suma cu care va fi sprijinit „Întâlnirea de tineret de la Şumuleu Ciuc”.
Doamna consilier judeţean Papp Kincses Emese consideră că ar fi corect dacă Consiliul Judeţean Harghita ar sprijini în mod egal programele. Tabăra de la Tuşnad ar trebui sprijinit mai mult fiindcă este singura tabără care în ultimii 20 de ani a făcut posibil dialogul româno-maghiar.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2010.
Proiectul de hotărâre a fost corectat conform cerinţelor comisiei juridice.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel se interesează dacă s-a ţinut cont de procentele privind cultele religioase din judeţul Harghita?
Doamna directoare Zonda Erika răspunde că proiectul de hotărâre a fost întocmit în funcţie de cererile care au fost primite de către Direcţia de programe.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor precizează că calculele au fost făcute pe baza datelor statistice de la recensământul din 2002.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu unităţile administrativ teritoriale interesate în vederea derulării Programului „Zâmbet de Copil” pe anul 2010.
Secretarul judeţului, domnul Egyed Arpad, precizează că proiectul de hotărâre a fost corectat conform raportului de specialitate al Direcţiei juridice, autoritate tutelară şi informaţii publice.
Doamna consilier judeţean Papp Kincses Emese a criticat ideea de a picta instituţiile de învăţământ cu personajele din desenele animate Disney acestea fiind la graniţa chiciului. Părerea dumneaei este, că dacă tot vor să picteze pe perete măcar să picteze personaje din poveştile populare maghiare.
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona nu crede că ar fi momentul oportun pentru a picta peretele sălilor atunci când nu au destui bani nici pentru vopsea albă.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia pentru Sport Harghita în vederea organizării şi derulării programului „Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc”, pe anul 2010.
Nu au fost observaţii.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 140/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean la Constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”MUNTII NOSTRI”.
Nu au fost observaţii.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás”.
Nu au fost observaţii.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului Centrului Cultural şi de Arte Lăzarea din subordinea Consiliului Judeţean Harghita;
Nu au fost observaţii.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului Centrului Cultural Judeţean Harghita din subordinea Consiliului Judeţean Harghita.
Nu au fost observaţii.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului Bibliotecii Judeţene ,,Kájoni János" din subordinea Consiliului Judeţean Harghita.
Nu au fost observaţii.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului Editurii ,,Harghita" din subordinea Consiliului Judeţean Harghita.
Nu au fost observaţii.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru închirierea spaţiilor aflate în administrarea Centrului Multifuncţional al Consiliului Judeţean Harghita.
Secretarul judeţului, domnul Egyed Arpad, precizează că proiectul de hotărâre a fost corectat conform raportului de specialitate al Direcţiei juridice, autoritate tutelară şi informaţii publice.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei „Lucrări de racordare la reţeaua de canalizare a Centrului de sănătate Sânmartin (proiectare)”.
Proiectul de hotărâre a fost reformulat conform propunerilor domnului consilier judeţean Lukács Vilmos.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru lucrări pe drumurile judeţene din judeţul Harghita.
Nu au fost observaţii.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru lucrările de reabilitare şi modernizare a băilor locale din judeţul Harghita.
Nu au fost observaţii.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a modalităţii de achiziţie a terenurilor.
Nu au fost observaţii.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 144/2010 al Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului ”Drumul porţilor secuieşti” finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Nu au fost observaţii.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 20/2010 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Promovarea apelor minerale” finanat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Nu au fost observaţii.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a Contractului individual de muncă nr. 3/2003 al domnului Chivu Marian, ca urmare pensionării pentru limită de vârstă şi delegarea domnului Fekete Örs pentru exercitarea temporară a funcţiei de conducere şef serviciu al Serviciului Public Judeţean de Salvamont Harghita.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da.
Rezultatul votului secret: Fekete Örs 26 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare si festive al Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 mai 2010.
Nu au fost observaţii.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare şi festive al Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 mai 2010 care a fost adoptat cu 21 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita oraşului Cristuru Secuiesc.
Nu au fost observaţii.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da.

Se trece la punctul Diverse:
Domnul Péterfi Attila, reprezentant al fundaţiei Caritas a ţinut o scurtă prezentare despre proiectul „Drumul Maria”.
Domnii consilieri judeţeni Rácz Árpád şi Rafain Zoltán prezintă motivul pentru care nu au participat la şedinţa anterioară cu rugămintea ca absenţa lor să fie motivată. Domnii consiieri au participat la vizita de studii organizat în cadrul programului LEADER în Ungaria şi Austria între 21-26 iunie.
Domnul consilier Szentes Antal prezintă rezultatul vizitei efectuat în Santander, Spania în perioada 6-10 iunie şi vizita efectuată împreună cu domnul consilier judeţean Becze Istvan şi domnul preşedinte Borboly Csaba la Gödöllő, Ungaria în perioada 26-29 iunie.
In cadrul programului de parteneriat al institiuţiilor şi organizaţiilor din judeţul Harghita cu parteneri din judeţul Timiş, Bistriţa-Năsăud, Alba şi Cluj, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din aceste judeţe domnul consilier judeţean Beder Tibor a participat la schimbul de experienţă ,,Lármafa” între ţările europene: România, Ukraina, Slovacia si Ungaria, între 24-28 iunie.
Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 2 iulie 2010 cu număr de înregistrare 12326/2010 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Miercurea Ciuc, 2 iulie 2010

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit,
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária