Consiliul Judeţean Harghita
duminică, 21 iulie 2024 01:33:02
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 2 septembrie 2010

 PROCES VERBALDenumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 02 septembrie 2010
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZÁSZ JENŐ - PCM
25. SZENTES ANTAL - UDMR
26. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
27. THAMÓ CSABA - PCM
28. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
29. VAJNA EMERIC - PCM
30. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 1254/2010, din 31 august 2010, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

Din 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, lipsesc: consilierii judeţeni Beder Tibor, Györgypál László, Hajdu Gábor, Kovács Árpád András, Lukács Vilmos, Papp Kincses Emese, Simon Csaba, Vajna Imre, urmând ca Biroul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita să solicite actele doveditoare conform reglementărilor proprii Consiliului Judeţean Harghita.
Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil cu 22 de membri prezenţi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Birtalan József administratorul public al judeţului Harghita, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, consilieri locali ai municipiului Odorheiu Secuiesc.
Domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului este înlocuit de directorul executiv adjunct al Direcţiei de administraţie publică locală, domnul Dósa Szilárd.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei. Având în vedere că începând cu ora 12 consiliul local din Odorheiu Secuiesc are şendinţă extraordinară şi consilierii locali trebuie să ajungă la această şedinţă, domnul preşedinte propune ca primul punct de pe ordinea de zi, şi anume „Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 2 iulie 2010” să fie trecut ca punctul 3.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 19 voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Studiu de fezabilitate pentru realizarea Centrului inovativ de dezvoltare economică în judeţul Harghita „Harghita Business Center”- Incubator de afaceri”.
Scopul principal al proiectului este reabilitarea terenului poluat în vederea reducerii poluării mediului, precum şi valorificarea sitului prin metode inovative în vederea dezvoltării economice cu scopul facilitării restructurării economice a judeţului.
Domnul preşedinte Borboly Csaba îi mulţumeşte domnului primar Bunta Levente pentru emiterea certificatului de urbanism.
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează pe cei prezenţi că au existat discuţii ca municipiul Odorheiu Secuiesc să preia acest imobil dar nu există posibilitate legală.
Studiul de fezabilitate al proiectului este prezentat de domnul Macalik Andor.
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona consideră că este un lucru îmbucurător faptul că în sfârşit omul încearcă să vindece rănile cauzate naturii şi că acest lucru se întâmplă la Odorheiu Secuiesc. Doamna consilier judeţean se întreabă dacă va fi folosit în mod corespunzător şi cu acel randament cu care se aşteaptă de la un astfel de investiţie. Cu toate că este de acord cu această iniţiativă şi consideră un lucru îmbucurător anunţă că va vota cu abţinere în semn de protest pentru că nu a fost anunţat din timp de convocarea şedinţei .
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că această şedinţă a fost convocată conform prevederilor legale. Convocarea şedinţelor extraordinare se face cu cel mult trei zile înainte.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba întreabă dacă a fost revocat hotărârea adoptată cu privire la vânzarea acestui teren, şi al cui va fi dreptul de proprietate.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că proprietarul terenului este Consiliul Judeţean Harghita, în consiliul de administraţie vor avea loc şi consilierii locali, se va consulta în mod continuu cu reprezentanţii locali.
Domnii consilier judeţeni Bondor István şi Demény Gábor salută această iniţiativă de a reabilita acest focar de infecţie mai ales că acest lucru se va realiza din bani obţinuţi din proiect cu o contribuţie proprie de 2%. Domnii consilieri judeţeni subliniază că este un lucru foarte important că la Odorheiu Secuiesc se va realiza un astfel de incubator care dă un imbold oraşului şi ajută la dezvoltarea acelei regiuni.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt pune întrebarea dacă ar fi fost un punct în plus dacă judeţul ar fi depus acest proiect împreună cu oraşul Odorheiu Secuiesc?
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că doar proprietarul poate depune cererea de finanţare.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László semnalează că clădirea este puţin altfel decât celelalte din zonă. Îi întreabă pe proiectant dacă s-a ţinut cont de condiţiile meteorologice atunci când s-a decis pe lângă acoperiş plat?
Domnul Macalik Andor a răspuns că în cursul proiectării s-a ţinut cont de foarte multe lucruri cum ar fi dezvoltarea pe termen lung al oraşului, de atmosfera clădirii etc.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şiimplementarea proiectului „Centru inovativ de dezvoltare economică în Judeţul Harghita „Harghita Business Center”- Incubator de afaceri” finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4.Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şilocal, DMI 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şineutilizate şipregătirea pentru noi activităţi.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba subliniază importanţa efectuării unei negocieri cu privire la conducerea, funcţionarea acestei instituţii, să existe un acord politic.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că este foarte devreme să se discute despre acest lucru.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 2 Abţineri.
Un delegat din partea primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc citeşte mesajul domnului primar Bunta Levente în care protestează împotriva iniţiativei Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că domnul primar a fost informat de mai multe ori, Consiliul Judeţean Harghita a solicitat prin adresă informaţii dacă au fost depuse proiecte pentru bani comunitari pentru dezafectare.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 2 iulie 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 2 iulie 2010 care a fost adoptat cu 18 de voturi Da, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şicheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt informează pe cei prezenţi că nu va vota acest proiect de hotărâre pentru că nu a primit situaţia daunelor inundaţiilor.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 4/2010 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şiimplementarea proiectului „Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna” finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şia obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şiimplementarea proiectului „SITURI ISTORICE PRIN PANORAME SFERICE” reprezentat prin formula (SI)PSf + 4P= Victorie finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şia obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 138/2009, privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la realizarea proiectului internaţional FIDIBE din cadrul Programului Sud Estul Europei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Modelului Acordului de Cooperare privind Furnizare de Produse Alimentare şi a cantităţi de produse alimentare care urmează să fie furnizate către consiliile locale din Judeţul Harghita din cadrul PEAD 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 2 Abţineri.
Rezultatul votului secret:
Miklóssy Enikő: 19 Da, 1 Nu.
Dósa Erika: 19 Da, 1 Nu.
Zonda Erika: 19 Da, 1 Nu.
Szilágyi Kinga: 19 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 16 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.
Rezultatul votului secret:
Bende Sándor: 19 Da, 2 Nu.
Dimény Csaba: 18 Da, 3 Nu.
Magyari Vencel: 19 Da, 2 Nu.
Patka Enikő: 18 Da, 3 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind unele măsuri de reorganizarea managementului şiînfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şial Spitalului de Psihiatrie Tulgheş.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri.
Rezultatul votului secret:
Componenţa Consiliului de administraţie al Spitalului de Urgenţă Miercurea Ciuc:
Miklóssy Enikő: 19 Da, 1 Nu.
Dósa Erika: 19 Da, 1 Nu.
Zonda Erika: 19 Da, 1 Nu.
Szilágyi Kinga: 19 Da, 1 Nu.
Birta Antal: 19 Da, 1 Nu.
Máthé Árpád: 18 Da, 2 Nu.
Dr. Lőrincz Ana: 18 Da, 2 Nu.
Dr. Füstös Susana Eva: 19 Da, 1 Nu.
Dr. Miron Cornelia: 19 Da, 1 Nu.
Dr. Vass Előd: 19 Da, 1 Nu.
Dr. Vitos Attila: 19 Da, 1 Nu.
Dr. Csutak Mária Magdolna: 18 Da, 2 Nu.
Dóczi R. János: 18 Da, 2 Nu.
Ambrus Zoltán Mihail: 18 Da, 2 Nu.
Kovács Erika: 18 Da, 2 Nu.

Componenţa Consiliului de administraţie al Spitalului de PsihiatrieTulgheş :
Bende Sándor: 17 Da, 3 Nu.
Dimény Csaba: 19 Da, 1Nu.
Magyari Vencel: 19 Da, 1 Nu.
Patka Enikő: 18 Da, 2 Nu.
Kovács Árpád: 20 Da.
Koszta Csaba-János: 19 Da, 1Nu.
Dr. Lőrincz Ana: 17 Da, 3 Nu.
Dr. Füstös Susana Eva: 18 Da, 2 Nu.
Dr. Miron Cornelia: 16 Da, 4 Nu.
Dr. Vass Előd: 19 Da, 1 Nu.
Dr. Aszalos Albert: 19 Da, 1 Nu.
Dr. Simon Alpár: 19 Da, 1 Nu.
Barabás Kálmán Zoltán: 19 Da, 1 Nu.
Zöld Olga: 19 Da, 1 Nu.
Juravle Gabriela: 19 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 194/2009 privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L., cu modificările ulterioare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri.
Rezultatul votului secret:
Miklóssy Enikő: 19 Da.

La punctul Diverse conducerea şedinţei este preluată de către domnul vicepreşedinte Sófalvi László.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt a criticat munca angajaţilor Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba informează pe cei prezenţi, că împreună cu doamna consilier judeţean Kocs Ilona, în luna iunia a participat la un curs de perfecţionare şipune la dispoziţia celor intersaţi cd-ul cu materialul cursului.
Mulţumind pentru participare domnul vicepreşedinte Sófalvi László declară închise lucrările şedinţei.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 2 septembrie 2010 cu număr de înregistrare 18250/2010 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 2 septembrie 2010

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit,
Consilier
Barcsay Anna-Mária