Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 19 iulie 2024 08:53:52
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 21 septembrie 2010

 

PROCES VERBAL


Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 21 septembrie 2010.
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse
Catalogul membrilor :

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
13. LUKÁCS VILMOS UDMR
14. KOCS ILONA PCM
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. VAJNA EMERIC PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 1297, din 14 septembrie 2010, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, lipseşte domnul consilier judeţean Simon Csaba, urmând ca Biroul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita să solicite actele doveditoare conform reglementărilor proprii Consiliului Judeţean Harghita.
Consiliul este legal întrunit şi poate lucra valabil cu 29 de membri prezenţi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză.

La începutul şedinţei domnul Csák László prezintă principalele puncte ale studiului “Strategia de dezvoltare economică durabilă, inovativă şi orientată spre atragerea de fonduri monetare naţionale şi europene al judeţului Harghita” pregătită de CDC Consulting.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei cu propunerea ca la punctul diverse să fie inclus proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 146/2008 privind aprobarea majorării contribuţiei proprii al Consiliului Judeţean Harghita în cadrul proiectului „TEAM - Training pentru eficientizarea administraţiei” finanţat din cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1 ”Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice” DMI. 1.3. ”Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale” .
Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor finanţate în cadrul programului anual de “Protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita”, pe anul 2010 a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot includerea pe ordinea de zi al proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 146/2008 privind aprobarea majorării contribuţiei proprii al Consiliului Judeţean Harghita în cadrul proiectului „TEAM - Training pentru eficientizarea administraţiei” finanţat din cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1 ”Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice” DMI. 1.3. ”Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Nu.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 5 august 2010.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt solicită publicarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Harghita conform prevederilor legale în vigoare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 5 august 2010 care a fost adoptat cu 27 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizării din partea SC Romaqua Group S.A. din oraşul Borsec şi aprobarea contractului de sponsorizare;
Secretarul judeţului, domnul Egyed Árpád precizează că articolul 2 trebuie reformulat în felul următor: „Se aprobă defalcarea pe tipuri de cheltuieli a sumei echivalente în lei cu 1000 Euro şi contractul de sponsorizare încheiat cu SC Romaqua Group SA, prevăzut în Anexa nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel semnalează că trebuie trecut şi echivalentul în lei a 1000 de Euro în proiectul de hotărâre, aşa prevede legea.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse, care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010;
Proiectul de hotărâre este supus de către domnul preşedinte Borboly Csaba pentru a fi dezbătut şi fi votat pe articole şi în final în întregime.

Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 1 Nu, 7 Abţineri.
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 1 Nu, 7 Abţineri.
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de18 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri.
Articolul 7 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 8 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 9 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 10 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 11 a fost adoptat cu un cvorum de19 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 12 este completat cu punctul e): „Subcapitolul 80.02.01.10 – Programe de dezvoltare regională şi socială – Contribuţii la constituirea de asociaţii, titlul 72 – Active financiare cu suma de 200 mii lei, conform anexelor 1,2 şi 7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Articolul 12 a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri.
Articolul 13 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 14 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 15 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 16 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 17 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 18 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 19 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 20 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 21 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 22 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 23 a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 24 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri.
Articolul 25 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 26 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.
Articolul 27 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri.
Articolul 28 a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, care a fost adoptat cu un cvorum de 17 de voturi Da, 1 Nu, 9 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, pe anul 2010;
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă articolului 2 cu care va fi completat proiectul de hotărâre: „(1) În cazul în care rectificarea prevăzută la articolul precedent va influenţa în mod negativ realizarea investiţiilor deja începute de către unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 17/2010 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 22% din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita, pe anul 2010, Consiliul Judeţean Harghita va sprijini aceste unităţi în limita posibilităţilor financiare.
(2) Serviciul administraţie publică din cadrul Direcţiei administraţie publică locală va întocmi o situaţie cu stadiul realizării investiţiilor din unităţile administrativ-teritoriale interesate, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 17/2010.”
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona este de părere, că ideea de a scade egal de la fiecare consiliu local nu este tocmai bună fiindcă unii s-ar putea gândi că nu trebuie să facă nimic pentru că oricum o să primească ceea ce primeşte şi altul şi nu va exista un stimulent pentru aceea care lucrează în mod cinstit.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel pune întrebarea: ce poate să facă primarul în cazul în care consiliul votează împotriva rectificării bugetului?
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că primarul nu poate să facă nimic dar conturile primăriilor vor fi blocate în acest caz.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 2 Nu, 5 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economică durabilă, inovativă şi orientată spre atragerea de fonduri monetare naţionale şi europene al judeţului Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 5 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „ HARGHITA – COVASNA”, „HARGITA – KOVÁSZNA Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” din judeţul Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 2 Abţineri
Rezultatul votului secret: Borboly Csaba 22 de voturi Da
Birtalan József 23 de voturi Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 4 Abţineri.
Rezultatul votului secret: Borboly Csaba 25 de voturi Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 67/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean la proiectul internaţional Robinwood+, finanţat din cadrul programului Interreg IVC şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 6 Abţineri.


Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 65/2010 a Consiliului Judeţean Harghita cu privire la aprobarea Programului de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Harghita cu parteneri din judeţele Timiş, Bistriţa Năsăud, Alba şi Cluj, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din aceste judeţe;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna septembrie 2010;
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează pe consilierii judeţeni, că tabelul s-a completat cu o poziţie. Este vorba despre pârtia de schi de la Borsec.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre completat, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 88/2010 al Consiliului Judeţean Harghita privind derularea programului „Familia” pe anul 2010;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Editurii Harghita, respectiv constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Abţinere.
Rezultatul votului secret pentru constituirea Comisiei de concurs:
Miklóssy Ildikó 21 de voturi Da
Dósa Szilárd 21 de voturi Da
Mihálydeák Klára 21 de voturi Da
Márton Árpád 22 de voturi Da
Tövisi Zsolt 22 de voturi Da
Gyarmati Zsolt 22 de voturi Da
Hajdú Áron 22 de voturi Da
Szentes Antal 21 de voturi Da
Kozma Mária 22 de voturi Da
Rezultatul votului secret pentru constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor: Székely Kinga 24 de voturi Da
Lukács Levente 23 de voturi Da
Bors Béla 24 de voturi Da
Burus Botond 24 de voturi Da
Biró Zoltán 25 de voturi Da
Haáz Sándor 25 de voturi Da
Beder Tibor 25 de voturi Da
Rácz Árpád 23 de voturi Da
Mezei Ildikó 24 de voturi Da

Rezultatul votului secret pentru numirea secretariatului Comisiei de concurs:
György Enikő 25 de voturi Da
Kajtár Zsuzsanna 25 de voturi Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind constatarea suspendării de drept a contractului individual de muncă a doamnei Bene Ibolya, şef birou la Centrul Multifuncţional al Consiliului Judeţean Harghita şi numirea temporară a d-nei Székely Kinga pentru exercitarea funcţiei de şef birou al instituţiei;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Abţinere.
Rezultatul votului secret: Székely Kinga 27 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului „Reprezentare, promovare şi desfăşurarea activităţilor internaţionale ale judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene” pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind asigurarea conducerii interimare al Centrului Cultural Judeţean Harghita de d-na Márton Judit ca urmarea a suspendării contractului de muncă al managerului d-na Ferencz Angéla în perioada 1 octombrie–31 decembrie 2010;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Abţinere.
Rezultatul votului secret: Márton Judit 26 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita;
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere trimiterea materialelor în timp util pentru a putea fi studiate înainte de şedinţă
Domnul preşedinte Borboly Csaba refuzat intervenţia domnului consilier judeţean Árus Zsolt cu precizarea că fracţiune PCM a fost invitat la consultări în legătură cu acest proiect de hotărâre, dar a refuzat participarea. Domnul Árus Zsolt este rugat să clarifice cu fracţiunea PCM această situaţie.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba a precizat că din cauza lipsei de timp nu au putut participa la consultare, şi sprijină proiectul de hotărâre.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel menţionează faptul că nu a avut loc consultare între fracţiuni înaintea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere
Rezultatul votului secret: Voslaban Claudia 25 de voturi Da
Csipor Zita 25 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2010 a Consiliului Judeţean Harghita, decurgând din calitatea de membru în asociaţiile microregionale din judeţul Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia “Club Sportiv al Consiliului Judeţean Harghita” pe anul 2010;
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere un raport care cuprinde unde, când în ce ramură sportivă a participat această asociaţie.
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona se întreabă cum este posibilă creşterea cotizaţiei în timp ce bugetele altor activităţi din diferite domenii trebuie reduse.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Harghita a crescut cu 60% faţă de anul precedent. Sprijinirea vieţii sportive din judeţ este foarte importantă pentru că asigură o posibilitate pentru tinerii din judeţ şi participă şi la bunul renume al judeţului.
Domnul consilier judeţean Tamás Zoltán felicită această iniţiativă şi face observaţia că fotbalul nu a primit nici un sprijin în ultimii 2 ani. Informează pe cei prezenţi că Asociaţia de Fotbal Judeţean are sarcina de a înfiinţa un lot judeţean şi cere sprijin pentru elaborarea acestui proiect.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita Clubului Sportiv Progym pe anul 2010;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Harghita a locuinţelor de serviciu pentru medici din Miercurea Ciuc, str. Mikó f.n., şi aprobarea nivelului chiriei;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare, de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, asupra a unor spaţii din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situat în oraşul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile din domeniul public al statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în domeniul public al Judeţului Harghita şi în administrarea Consiliul Judeţean Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da.

Se trece la punctul Diverse:
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 146/2008 privind aprobarea majorării contribuţiei proprii al Consiliului Judeţean Harghita în cadrul proiectului „TEAM - Training pentru eficientizarea administraţiei” finanţat din cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1 ”Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice” DMI. 1.3. ”Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 1Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă scopul vizitei efectuate în Valle d`Aosta, Italia în perioada 6-9 septembrie 2010.
Domnul vicepreşedinte Sófalvi László informează pe cei prezenţi că în perioada 17-19 septembrie 2010 a fost în delegaţie în judeţul Győr-Moson-Sopron, Ungaria.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere ca declaraţia de avere a dumnealui să fie făcută public pe pagina de web al Consiliului Judeţean Harghita.
Secretarul judeţului, domnul Egyed Árpád precizează că declaraţia de avere trebuie depusă în original, cu semnătură şi nu trimisă prin e-mail. În continuare domnul secretar al judeţului prezintă raportul privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare şi activitatea de prevenire a abandonului copilului de către familie, pentru semestrul I 2010, înregistrat sub nr. 13581/2010, depus de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi aprobat de Comisia pentru Protecţia Copilului Harghita, împreună cu extrasele din Procesul verbal al şedinţelor Comisiei pentru Protecţia Copilului Harghita din data de 05 mai 2010, înregistrat sub nr. 8171/2010 şi din data de 21 iulie 2010 înregistrat sub nr.13862/2010.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 21 septembrie 2010 cu număr de înregistrare 19988/2010 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Miercurea Ciuc, 21 septembrie 2010.

 

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit,
Consilier

Barcsay Anna-Mária