Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 08 octombrie 2022 01:25:52
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 29.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 29 mai 2020

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Fodor Zoltán
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 184/2016 privind  declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 189/2016 privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 martie 2020
Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

5. Procesul verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 martie 2020
Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

6. Procesul verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 martie 2020
Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

7. Procesul verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată  a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2020
Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

8. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 14 aprilie 2020
Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

9. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public și darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a unor spații aflate în incinta Policlinicii Miercurea Ciuc, situat în Miercurea Ciuc, str. Mikó, nr. 1, județul Harghita precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 49/2004, privind darea în administrare Spitalului Judeţean Harghita „Dr. Dénes László” a unor imobile aparţinând domeniului public judeţean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

11. Proiect de hotărâre privind declararea din bun de interes public județean în bun de interes public local al imobilului Vila nr. 24 situată în localitatea Băile Homorod și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Orașului Vlăhița
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

12. Proiect de hotărâre privind luarea de act de către Consiliul Judeţean Harghita privind prelungirea contractului de închiriere a sediului de către Biblioteca Judeţeană „Kájoni János”
Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra sectorului de drum județean DJ 174/B de la km 2+700 până la km 10+388, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Bilbor
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 66/2020 privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar lunar din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita,  la derularea proiectului „Reducerea numărului de copii și tineri instituționalizați în județul Harghita prin furnizarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie și a serviciilor de tip familial” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a unor containere mobile cu utilizare specială aflate în proprietatea privată al judeţului Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

18. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită și acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita S.A, asupra suprafeței de teren de 1 mp ocupată definitiv pentru amplasarea unui stâlp în zona de siguranță al tronsonului de drum județean DJ 138, în partea stânga al acestuia, la poziția kilometrică 7+690, la o distanță de 6,16 m față de axa drumului, la limita proprietăţii private (limita zonei de protecție) pe toată durata existenței acestuia, în vederea realizării investiției „Implementare fibră optică în zonele rurale, Lot 1, - județul Harghita” .
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei județene privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Harghita 2019 - 2030
Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

20. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei pentru acord unic (C.A.U) în structura compartimentului funcțional Arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri în favoarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

22. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului  VILA "SPERANTA", nr. CAD. 369 situata in Oras. Borsec, , str. 7 Izvoare nr. 19/A parte a monumentului istoric Ansamblu balnear 7 Izvoare, cod LMI  HR-II-a-B-12759
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 85/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Miercurea Ciuc, 22 mai 2020

 

Supliment la PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 29 mai 2020


24. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Mihăileni în vederea realizării în comun a lucrărilor „Reamenajare intersecție pe DJ 124 – 124A”, pe parcursul anilor bugetari 2020 și 2021
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Sistem de alimentare cu apă în comuna Șimonești, sat Nicoleni, județul Harghita "
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 107/2018 privind aprobarea programului “Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care nu pot beneficia de fonduri guvernamentale sau europene” perioada 2018-2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

27. Proiect de hotărâre privind declararea din bun de interes public județean în bun de interes public local al Sistemului de alimentare cu apă a localității Ditrău, comuna Ditrău, județul Harghita și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Ditrău, Județul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

28. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita acordabil Asociației de Dezvoltare Microregională „Alcsík”, pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

29. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Barti Tihamér pentru votarea în Adunarea Generală a nivelului maxim al cotizaţiei Judeţului Harghita pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”, pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

30. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  domnului vicepreşedinte Barti Tihamér  în Adunarea Generală al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita de a vota  aderarea municipiului Odorheiu Secuiesc la asociaţie
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de formare profesională pentru anul 2020 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

32. Proiect de hotărâre privind mandatarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita de a transmite în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc imobilul Centrul Multifuncțional situat în mun. Miercurea – Ciuc, str. Szék nr. 152, care se află în proprietatea Județului Harghita și în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, de a îndeplini funcția de unitate de izolare și tratament destinat persoanelor infectați cu virusul COVID-19 asimptomatice, forme ușoare și fără factori de risc. și aprobarea modificării prin Act adițional al Contractului de administrare nr. 29.070/2016 în acest sens
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 27 mai 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár