Direcţia generală administraţie publică locală

Sub coordonarea d-lui  - Vágássy Alpár

Tel.: +40-266-207 704, +40-266-207705, interior - 1202
Fax: +40-266-207 709
E-mail: vagassyalpar@judetulharghita.ro
Camera: 215 (etajul II.)

Director general: Antal Renáta

Telefon: 0266-207700, interior: 1203
Fax: 0266-207709
E-mail: antalrenata@judetulharghita.ro
Camera : 214 (etajul II. )

Director general: Bodó Alpár

Telefon: 0266-207700, interior: 1223
Fax: 0266-207709
E-mail: bodoalpar@judetulharghita.ro
Camera : 217A (etajul II. )

 

Compartiment juridic, contencios, avizări acte administrative şi contracte

Este o structură de specialitate din cadrul aparatului de specialitate, care se îngrijeşte de coordonarea şi vegherea aspectelor juridice privind exercitarea atribuţiilor legale ale Consiliului Judeţean Harghita.

Sinteza atribuţiilor:

 • Acordarea asistenţei privind aspectele de legalitate ale proiectelor de hotărâri şi ale proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita;
 • Verificarea şi avizarea actelor administrative şi a contractelor;
 • Reprezentarea intereselor judeţului, prin Consiliul Judeţean Harghita, în faţa instanţelor judecătoreşti;
 • Urmărirea respectării modului de îndeplinire al actelor normative şi actelor administrative proprii;
 • Consultanţă juridică.

Compartiment comunicare și gestionare dispoziții,  răspunde, în principal, de:

 • ţinerea evidenţei statistice a dispoziţiilor preşedintelui Consiliul Judeţean Harghita şi asigurarea informării, pe bază de cerere, a persoanelor interesate;
 • ţinerea evidenţei Monitoarelor Oficiale în limba maghiară şi predarea de copii conform solicitărilor;
 • asigurarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a audienţelor ţinute de către secretarul judeţului;
 • asigurarea lucrărilor de secretariat pentru Direcţia generală administrația publică locală.

Compartiment arhivă, petiții, informații publice și editarea monitoarelor oficiale 

 - Petiții șinformaţii publice răspunde, în principal, de:

 • primirea, înregistrarea şi conducerea evidenţei petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Harghita de către persoane fizice şi juridice, conform metodologiei aprobate;
 • analizarea competenţelor şi repartizarea spre soluţionare a petiţiilor redirecţionate de către alte autorităţi sau instituţii publice;
 • trimiterea în termenul prevăzut de lege, la autorităţile şi instituţiile competente, a petiţiilor greşit îndreptate;
 • monitorizarea şi asigurarea respectării prevederilor legale cu privire la protejarea şi circulaţia datelor cu caracter personal;
 • înregistrarea şi transmiterea petiţiilor către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului, urmărirea soluţionării şi redactării răspunsului în termenul legal şi expedierea răspunsului către petiţionar;
 • pregătirea semestrială şi anuală a unui raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor.

  

 • înregistrarea şi transmiterea cererilor către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului, urmărirea soluţionării şi redactării răspunsului în termenul legal şi expedierea răspunsului către petiţionar;
 • colaborarea cu direcţiile de specialitate şi compartimentele care nu fac parte din structura vreunei direcţii din aparatul de specialitate al consiliului judeţean pentru crearea unei bazei de date şi publicarea anuală al unui buletin informativ cuprinzând informaţiile prevăzute în art. 5 din Legea nr. 544/2001;
 • asigurarea publicării anuale, din oficiu, a Buletinului informativ şi a raportului de activitate, inclusiv pe pagina web al instituţiei;
 • centralizarea datelor cu privire la formularea de răspunsurilor şi expedierea răspunsurilor la solicitările adresate în scris, referitoare la obţinerea informaţiilor de interes public, cu respectarea măsurilor de protejare a informaţiilor specificate în prevederile art. 12 şi 14 din Legea nr. 544/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
 • anual, asigurarea identificării şi actualizării informaţiilor care sunt exceptate de la liberul acces, potrivit legii, şi care sunt cuprinse şi în Buletinul informativ;
 • asigurarea măsurilor organizatorice necesare pentru realizarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei (lucrul cu publicul).

- arhivă răspunde, în principal, de:

 • arhiva Consiliului Judeţean Harghita, care conţine documente ce datează din 1986 până în prezent;
 • fondul arhivistic al Consiliului Judeţean Harghita, care conţine aproximativ 500 metri liniari de documente şi este format din următoarele tipuri de documente:
 • Decizii ale Consiliului Popular al judeţului Harghita, ale Primăriei judeţului Harghita şi ale Prefecturii judeţului Harghita
 • Autorizaţii de construire;
 • Decrete de expropriere şi documentaţiile aferente;
 • Dosare personale ale angajaţilor;
 • Planuri de dezvoltare economică ale judeţului;
 • Hotărâri ale Consiliului Judeţean Harghita
 • Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita,
 • State de plată ale drepturilor salariale ale angajaţilor
 • Documente contabile etc.

- editarea monitoarelor oficiale:

Are ca principală atribuţie

 • colectarea și selectarea actelor administrative proprii ale Consiliului Judeéan Harghita;
 • răspunde de organizarea Monitorului Oficial în fomat electronic pe pagina de internet a Consiliului Județean Harghita la eticheta „Monitorul Oficial”;
 • răspunde pentru publicarea tuturori informațiilor din domeniul său de activitate pe pagina de web al instituției.

 

Compartimentul de autoritate tutelară judeţeană:

Autoritatea tutelară intervine în cazul copiilor ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din drepturile părinteşti, copiilor abuzaţi, neglijaţi, în cazul în care nu s-a instituit tutela, copiilor care nu pot fi lăsaţi sub supraveghere părintească, care au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspund penal, respectiv când mama a părăsit copilul într-o unitate sanitară, iar măsura de protecţie este luată de către instanţa judecătorească.

În aceste cazuri drepturile şi obligaţiile părinteşti sunt exercitate de către preşedintele consiliului judeţean prin dispoziţii ale preşedintelui.

Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita

Tel: 0266-207710, interior: 1213
Camera: 229

CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA ASIGURĂ SUPORTUL LOGISTIC AL ŞEDINŢELOR CONSILIULUI JUDEŢEAN:

 • Asigură convocarea şedinţelor consiliului judeţean, cu respectarea termenelor legale.
 • Asigură transmiterea proiectelor de hotărâri şi a celorlalte materiale de şedinţă către consilierii judeţeni.
 • Asigură organizarea şedinţele comisiilor de specialitate.
 • Întocmeşte sinteza şedinţelor comisiilor de specialitate.

Cancelaria Consiliului Judeţean pregăteşte proiectele de hotărâri pentru şedinţele consiliului judeţean colaborând cu toate compartimentele aparatului de specialitate:

 • Ia în evidenţa proprie proiectele de hotărâri înaintate de către iniţiatori.
 • Transmite proiectele de hotărâri pentru întocmirea rapoartelor de specialitate compartimentelor corespunzătoare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
 • Efectuează demersurile necesare transparenţei decizionale conform Legii 52/2003.
 • Se îngrijeşte de întocmirea ordinii de zi, conform dispoziţiilor preşedintelui.
 • Pentru intrarea în vigoare a hotărârilor Consiliului Judeţean Harghita, Cancelaria comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita hotărârile adoptate.
 • Publică hotărârile de interes general în presă.
 • Publică hotărârile adoptate pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita şi le afişează la afişierul aflat în sediul său.
 • Comunică hotărârile consiliului persoanelor interesate.
 • Ca atribuţie conexă cu activitatea consilierilor judeţeni Cancelaria
 • Întocmeşte ordonanţările de plată privind drepturile băneşti ale consilierilor judeţeni.
 • Se îngrijeşte de alte documente referitoare la activitatea consilierilor judeţeni - declaraţii, procese verbele, rapoarte de activitate.
 • Cancelaria este responsabil pentru organizarea şedinţelor de consiliu, începând cu respectarea prevederilor legale, până la ordinea amănunţită din sala de şedinţă.
Compartimentul de colaborare interjudeţeană și secretariat ATOP
 
Telefon: 0266-207700 - interior- 1710 
E-mail: info@judetulharghita.ro
Sediu: P-ța Libertății,  nr. 5, camera nr. 226 (etajul II.)
 

Serviciul administraţie publică:

Székely Hajnal, consilier juridic
Telefon: + 40 - (266) - 207.700, interior: 1710
Fax: + 40 - (266) - 207.703
E-mail: info@judetulharghita.ro
Sediu: Str. Libertăţii nr. 5, camera nr.  226 (etajul II. )

În urma alegerilor locale din anul 2008, Consiliul Judeţean Harghita s-a reorganizat inclusiv prin înfiinţarea de direcţii şi servicii noi, pentru a conferi o nouă interpretare a administraţiei publice şi, totodată, pentru a contribui nemijlocit la o coordonare mai a bună a relaţiilor cu instituţiile şi autorităţile publice centrale, cu instituţiile şi autorităţile publice din judeţul Harghita, precum cu cele din judeţele vecine, din Ţinutului Secuiesc.

Serviciul de administraţie publică este structura de specialitate a cărui activitate principală constă în asigurarea unei colaborări strânse şi eficiente între Consiliul Judeţean şi autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, asigurarea secretariatului ATOP şi asigurarea facilitării accesului cetăţenilor la informaţiile privind U.E.

De asemenea, în vederea îmbunătăţirii şi simplificării comunicaţiei între instituţie şi cetăţean, Consiliul Judeţean Harghita a înfiinţat 5 compartimente relaţii publice pe teritoriul judeţului:

Scopul principal a activităţii acestor compartimente relaţii publice este să facă posibil ca beneficiarii serviciilor publice să relaţioneze mai eficient cu Consiliul Judeţean, în principal prin asistarea cetăţenilor în rezolvarea problemelor administrative fără să fie necesară deplasarea la sediul Consiliul Judeţean. Astfel, aceste compartimente relaţii publice asigură persoanelor fizice şi juridice posibilitatea de a depune cererile, plângerile, petiţiile şi de a aduce la cunoştinţa autorităţilor judeţene probleme nerezolvate (cum ar fi: cereri, petiţii, plângeri, etc.) care ţin de competenţa Consiliului Judeţean.

Dacă cererile, petiţiile şi celelalte documente adresate prin intermediul compartimentelor relaţii publice nu ţin de competenţa Consiliului Judeţean, acestea se transmit instituţiilor competente.

Mai mult, aceste compartimente relaţii publice stau la dispoziţia cetăţenilor pentru solicitarea autorizaţiilor de construire, a certificatelor de urbanism şi a avizului unic.

În plus, este sarcina compartimentelor relaţii publice de a organiza programul de audienţă în teritoriu a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean în fiecare lună a anului.

Compartimentele relaţii publice mai asigură şi colaborarea cu organizaţii neguvernamentale, cărora le oferă sprijin în rezolvarea problemelor legate cu diferite proiecte. Totodată, asigură colaborarea şi cu bisericile pe întreg teritoriul judeţului Harghita.

Tot aceste structuri de specialitate organizează şi reprezintă Consiliul Judeţean la şedinţele şi întrunirile din zonă, pe baza mandatului primit, respectiv asigură în mod continuu informaţii necesare pentru o bună funcţionare a primăriilor, prin relaţionarea directă a reprezentanţilor compartimentelor relaţii publice cu primarii şi consilierii locali.

 

Compartiment relaţii publice în zona Gheorgheni:

Persoană de contact: Eros Levente, inspector de specialitate
Telefon: + 40 - (266) - 361.313
Fax: + 40 - (266) - 361.313
Mobil: +40 - 758-095175
E-mail: eroslevente@judetulharghita.ro
Sediu: Str. Libertăţii nr. 15, Camera 5
Gheorgheni, Jud. Harghita, România
Cod poştal: 535500

Localităţi care aparţin de Compartimentul relaţii publice în zona Gheorgheni:

Consiliul local Unităţi arondate
Denumire maghiară Denumire română Denumire maghiară Denumire română
Gyergyószentmiklós Gheorgheni Gyergyószentmiklós Gheorgheni
    Gyilkostó üdülőtelep Staţiunea Lacu Roşu
    Kovácspéter Covacipeter
    Visszafolyó Visafolio
    Várpatak Vargatac
Borszék Borsec Borszék Borsec
Gyergyóalfalu Joseni Alfalu Joseni
    Borzont Borzont
    Bucsin Bucin
Gyergyócsomafalva Ciumani Csomafalva Ciumani
Gyergyóditró Ditrău Ditró Ditrău
    Cengellér Ţhengeler
    Orotva Jolotca
Gyergyóremete Remetea Remete Remetea
Gyergyószárhegy Lăzarea Szárhegy Lăzarea
    Güdüc Ghiduţ
Gyergyóújfalu Suseni Újfalu Suseni
    Kilyénfalva Chilieni
    Tekerőpatak Valea Strâmbă
    Libán Liban
    Szenéte Senetea

antetul paginii

Compartiment relaţii publice în zona Topliţa:

Persoană de contact: 
Telefon: + 40 - (266) - 315 144
Fax: + 40 - (266) -
Sediu: Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 14, camera 214
Topliţa, Jud. Harghita, România
Cod poştal: 535700

Raport anual - 2013

Localităţi care aparţin de Compartiment relaţii publice în zona Topliţa:

Consiliul local Unităţi arondate
Denumire maghiară Denumire română Denumire maghiară Denumire română
Balánbánya Bălan Balánbánya Bălan
Bélbor Bilbor Bélbor Bilbor
    Rakottyás Răchitiş
Gyergyóholló Corbu Gyergyóholló Corbu
    Capu Corbului Capu Corbului
Galócás Gălăuţaş Galócás Gălăuţaş
    Preluka Preluca
    Ármándombja Dealu Armanului
    Galócáspatak Gălăuţaş-Pârău
    Nucény Nuţeni
    Ploptyis Plopiş
    Tolésén Toleşeni
     Zápodéa Zăpodea
Salamás Sărmaş Salamás Sărmaş
    Kerekfenyő Platoneşti
    Runk Runc
    Fundoja Fundoaia
    Gyergyóhodos Hodoşa
Gyergyóvárhegy Subcetate Gyergyóvárhegy Subcetate
     Dudád Duda
     Fülpe Filpea
     Kalnács Călnaci
Maroshévíz Topliţa Maroshévíz Topliţa
    Válya Vale
    Kelemenpatak Călimănel
    Zsákhegy Zencani
    Lunkány Luncani
    Moglán Moglăneşti
    Vugány Vâgani
    Magyaros Măgheruş
    Székpatak Secu
Gyergyótölgyes Tulgheş Gyergyótölgyes Tulgheş
    Péntekpataka Pintic
    Récefalva Recea
    Hágótő Hagota
Vasláb Voşlăbeni Vasláb Voşlăbeni
    Marosfő Izvorul Mureşului

antetul paginii

Compartiment relaţii publice în zona Cristuru Secuiesc:

Persoană de contact:


Miklósi Ildikó, inspector de specialitate

Telefon: + 40 - (266) - 242.771
Fax: + 40 - (266) - 242.771
Mobil: 0758-056750
E-mail: miklosiildiko@judetulharghita.ro

Berei István, inspector de specialitate 

Telefon: + 40 - (266) - 242.771
Fax: + 40 - (266) - 242.771
Sediu: Str. Libertăţii nr. 55, etajul II
Cristuru Secuiesc, Jud. Harghita, România
Cod poştal: 535400

Localităţi care aparţin de Compartiment relaţii publice în zona Cristuru Secuiesc:

Consiliul local Unităţi arondate
Denumire maghiară Denumire română Denumire maghiară Denumire română
Székelykeresztúr Cristuru-Secuiesc Székelykeresztúr Cristuru-Secuiesc
    Betfalva Beteşti
    Fiatfalva Filiaş
Bögöz Mugeni Bögöz Mugeni
    Agyagfalva Lutiţa
    Béta Beta
    Décsfalva Dejuţiu
    Mátisfalva Mătişeni
    Székelydobó Dobeni
    Székelymagyaros Aluniş
    Vágás Tăietura
Etéd Atid Etéd Atid
    Énlaka Inlăceni
    Körispatak Crişeni
    Küsmőd Cuşmed
    Siklód Şiclod
 Felsőboldogfalva  Feliceni  Felsőboldogfalva  Feliceni
     Árvátfalva  Arvăţeni
     Bikafalva  Tăureni
     Farcád  Forţeni
     Hodgya  Hoghia
     Lengyelfalva  Poloniţa
     Ócfalva  Oţeni
     Patakfalva  Văleni
     Sándorfalva  Alexandriţa
     Sükő  Cireşeni
     Telekfalva  Teleac
 Galambafalva  Porumbeni   Galambafalva  Porumbeni
     Kisgalambfalva  Porumbenii-Mici
 Kányád  Ulieş  Kányád  Ulieş
     Abránfalva Obrăneşti
     Ége  Ighiu
     Jásfalva  Iaşu
     Miklósfalva  Nicoleşti
     Székelydálya  Daia
     Székelypetek  Petecu
     Székelyszentlászló  Vasileni
 Románandrásfalva  Săcel  Románandrásfalva  Săcel
     Hidegkút  Vidacut
     Kissolymos  Şoimoşu-Mic
     Nagysolymos  Şoimoşu-Mare
     Újlak  Uilac
 Siménfalva  Şimoneşti  Siménfalva  Şimoneşti
     Bencéd  Benţid
     Csehétfalva  Ceheţel
     Kiskadács  Cădaciu-Mic
     Kiskede  Chedia-Mică
     Kobátfalva  Cobăteşti
     Nagykadács  Cădaciu-Mare
     Nagykede  Chedia-Mare
     Nagymedesér  Medişoru-Mic
     Rugonfalva  Rugăneşti
     Székelyszentmihály  Mihăileni
     Székelyszentmiklós  Nicoleni
     Tarcsafalva  Tărceşti
     Tordátfalva  Turdeni
 Szentábrahám  Avrămeşti  Szentábrahám  Avrămeşti
     Csekefalva  Cecheşti
     Firtosmartonos  Firtănuş
     Firtos-Tanya  Laz- Firtănuş
     Gagy  Goagiu
     Kismedesér  Medişoru-Mic
     Láz-Solymos  Laz-Şoimoşu
     Magyarandrásfalva  Andreeni
 Székelyderzs  Dârjiu  Székelyderzs  Dârjiu
     Székeymuzsna  Mujna
 Újszékely  Secuieni  Újszékely  Secuieni
     Alsóbodogfalva  Bodogaia
     Székelyszenterzsébet  Eliseni

antetul paginii

Compartiment relaţii publice în zona Odorheiu Secuiesc:

Persoană de contact: Moldovan Radu, inspector de specialitate, Nagy Zoltán inspector de specialitate și Lázár Zoltán, inspector de specialitate

Telefon: + 40 - (266) - 210.351
Fax: + 40 - (266) - 210.314
E-mail: moldovanradu@judetulharghita.ro,
             nagyzoltan@judetulharghita.ro, 
             lazarzoltan@judetulharghita.ro

Mobil: 0734-994361
Sediu: 1918 december 1 utca 9 szám, II emelet
Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita, România
Cod poştal: 535600

Localităţi care aparţin de Compartiment relaţii publice în zona Odorheiu Secuiesc

Denumire maghiară Denumire română Denumire maghiară Denumire română
Székelyudvarhely Odorheiu-Secuiesc Székelyudvarhely Odorheiu-Secuiesc
Szentegyháza Vlăhiţa Szentegyháza Vlăhiţa
    Homoródfürdő Băile Homorod
Farkaslaka Lupeni Farkaslaka Lupeni
    Bogárfalva Bulgăreni
    Firtosváralja Firtuşu
    Kecset Păltiniş
    Kecsetkisfalud Satu-Mic
    Nyikómalomfalva Morăreni
    Szencsed Săncel
    Székelypálfalva Păuleni
    Székelyszentlélek Bisericani
Fenyéd Brădeşti Fenyéd Brădeşti
    Küküllőkeményfalva Târnoviţa
Homoródalmás Mereşti Homoródalmás Mereşti
Homoródszentmárton Mărtiniş Homoródszentmárton Mărtiniş
    Abásfalva Aldea
    Bágy Bădeni
    Gyepes Ghipeş
    Homoródkeményfalva Comăneşti
    Homoródremete Remetea
    Homoródszentpál Sânpaul
    Homoródszentpéter Petreni
    Kénos Chinuşu
    Lókod Locodeni
    Recsenyéd Rareş
    Városfalva Orăşeni
Kápolnásfalu Căpâlniţa Kápolnásfalu Căpâlniţa
Korond Corund Korond Corund
    Atyha Atia
    Fenyőkút Fântâna Brazilor
    Kalonda Calonda
    Pálpataka Valea lui Pavel
Lövéte Lueta Lövéte Lueta
    Kirujfürdő Băile Chirui
Máréfalva Satu Mare Máréfalva Satu Mare
Oklánd Ocland Oklánd Ocland
    Homoródkarácsonyfalva Crăciunel
    Homoródújfalu Satu Nou
Oroszhegy Dealu Oroszhegy Dealu
    Fancsal Fâncel
    Székelyszentkirály Sâncrai
    Székelyszenttamás Tămaşu
    Tibód Tibod
    Üknyéd Valea Rotundă
    Ülke Ulcani
Parajd Praid Parajd Praid
    Alsósófalva Ocna de Jos
    Békástanya Becaş
    Bucsin Bucin
    Felsősófalva Ocna de Sus
Székelyvarság Vărsag Székelyvarság Vărşag
Zetelaka Zetea Zetelaka Zetea
    Deság Deşag
    Ivó Izvoare
    Küküllőmező Poiana Târnavei
    Sikaszó Şicasău
    Zeteváralja Sub-Cetate


antetul paginii

Compartiment relaţii publice în zona Miercurea Ciuc:

Persoană de contact: Szebeni Erika, consilier, Bakó Annamária, consilier 
Telefon: + 40 - (266) - 207.773
Telefon: + 40 - (266) - 207.700 interior: 1411 sau 1417
Fax: + 40 - (266) - 207.770
E-mail: szebenierika@judetulharghita.ro
E-mail: bakoannamaria@judetulharghita.ro

Sediu: Str. P-ța Libertăţii, nr. 5, camera -parter-
Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, România
Cod poştal: 530 140

 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«mai, 2024»
lmmjvsd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774