Consiliul Judeţean Harghita
joi, 23 mai 2024 23:09:18
Procesul verbal al şedinţei CJH din 18 noiembrie 2009

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 18 noiembrie 2009
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse
Catalogul membrilor :

1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA -PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR


Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 616, din 06 noiembrie 2009, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
La şedinţă sunt prezenţi 23 de consilieri judeţeni şi absentând preşedintele consiliului judeţean domnul Borboly Csaba, domnii consilieri Györgypál László, Lukács Vilmos, Sófalvi László, Thamó Csaba, Vajna Imre, şi doamna consilier Papp Kincses Emese.
Şedinţa este condusă de domnul vicepreşedinte Petres Sándor.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domna directore Romfeld Maria Magdolna, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate a consiliului judeţean.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei.
Doamna consilier Kocs Ilona pune întrebarea de ce nu este trecută şi punctul diverse pe ordinea de zi.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde că săptămâna următoare va fi şedinţa ordinară, domnul preşedinte a convocat această şedinţă cu motivul de a dezbate singurul proiec de hotărâre de pe ordinea de zi. Consilierii vor avea posibilitatea de cere cuvântul după dezbaterea proiectului de hotărâre.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel s-a interesat dacă conducerea Consiliului Judeţean Harghita a modificat proiectul de hotărâre ţinând cont de propunerea a celor două ministere, care au acordat aviz conform L.215/2001.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor menţionează că acestă întrebare nu ţine de odinea de zi, dar dacă totuşi s-a pus în trebarea, răspunsul este da.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 30 octomrie 2009.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel menţionează că în procesul verbal din data de 30 octombrie 2009 nu sunt trecute frazele pe care le-a folosit dumnealui şi are rugămintea ca procesul verbal amintit să fie completat în aşa fel încât să conţină exact ceea ce a afirmat dumnealui.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor l-a asigurat pe domnul consilier Glodeanu Cristinel că procesul verbal va fi completat conform cerinţelor dumnealui.
Doamna consilier Kocs Ilona semnalează faptul că din procesul verbal lipsesc intervenţiile făcute de dânsa.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor adresează rugămintea către responsabilul din cadrul Biroului Cancelaria de a face completările solicitate.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 30 ctombrie 2009 care a fost adoptat cu 19 de voturi Da şi 3 Abţineri, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Înţelegerii de colaborare între judeţul Harghita din România, prin Consiliul Judeţean Harghita şi judeţul Hajdú-Bihar din Ungaria, prin Adunarea Generală a Autoguvernării Judeţului Hajdú-Bihar.
Domnul consilier Arus Zsolt menţionează că banii consiliului sunt mult mai valoroşi ca pentru un asemenea proiect de hotărâre să fie convocat consiliul. În legătură cu proiectul de hotărâre a subliniat că este foarte bun dar a pus întrebarea dacă s-a făcut modificările propuse de cele două ministere.
Rugămintea domnului consilier Glodeanu Cristinel este să se ţină cont de cele două adrese ale ministerelor, şi a cerut explicaţie la următorea frază: „deşi avizul este doar de oportunitate, din raţiuni juridice, propunem a se ţine cont şi de propunerile Direcţiei Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor”. Domnul consilier a mai întrebat dacă s-a stabilit ce fel de date vor intra în baza de date.
Doamna directoare Romfeld Maria Magdolna a răspuns că prin Legea 215 Consiliul Judeţean Harghita este obligat de a cere aviz, şi este vorba despre aviz de oportunitate vis-a-vis de descentralizările şi autonomia locală care este prevăzută în Legea 215. S-a ţinut cont de recomandările făcute de cele două ministere.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel reformulează întrebarea în legătură cu bazele de date. Ce conţin aceste baze de date? Să fie explicit la ce se referă aceste baze de date?
Domnul vicepreşedinte Petres Sandor menţionează că anexa nr. 1 a fost reformulat în aşa fel încât să nu mai există loc pentru neânţelegeri.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Înţelegerii de colaborare între judeţul Harghita din România, prin Consiliul Judeţean Harghita şi judeţul Hajdú-Bihar din Ungaria, prin Adunarea Generală a Autoguvernării Judeţului Hajdú-Bihar, cu observaţia ca recomandările făcute de cele două ministere să fie incluse în hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 23 de voturi Da.

Doamna consilier Kocs Ilona atrage atenţia celor prezenţi asupra stării agravate a drumului Odorheiu Secuiesc – Miercurea Ciuc.
Domnul vicepreşedinte Petres Sandor i-a mulţumit doamnei consilier Kocs Ilona pentru atenţionare, precizând că este vorba despre un drum naţional, şi vor semnala această.
Mulţumind pentru participare domnul vicepreşedinte Petres Sandor declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 18 noiembrie 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária