Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 19 iulie 2024 09:57:43
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței extraordinare CJH din 20 decembrie 2017

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 20 decembrie 2017

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 20 decembrie 2017

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

BREZOVSZKY GHEORGHE-ADAM

PSD

9

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

10

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

11

DAJKA TÜNDE

UDMR

12

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KOLCSÁR ANDRÁS

EMNP-PPMT

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

LŐRINCZ CSILLA

UDMR

20

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

21

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

22

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

23

PROCA ION

PNL

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

27

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

28

SÁNDOR BARNA

UDMR

29

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1790/ 2017, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita în Sala de protocol al Consiliului Județean Harghita. Salută pe toți cei prezenți și menționează că sunt 17 consilieri prezenți și dacă este cineva pentru care este urgent  să plece poate să facă, pentru că o să rămână 16 consilieri.

 

Domnul Egyed Árpád Secretarul Județului Harghita salută pe toți cei prezenți. Din cei 31 de consilieri județeni sunt prezenți 17 și sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea ședinței, există cvorum pentru luarea deciizilor.

 

Domnul Președinte Borboly Csaba spune, că sunt 6 puncte pe ordinea de zi pentru care a fost convocat această ședință. Caracterul de urgență a ședinței este dat de proiectul finanțat din banii europeni referitor la drumul județean. Întreabă pe domnii consilieri dacă sunt intervenții sau obiecții față de caracterul de urgență a proiectelor de hotărâri.

Pe ordinea de zi sunt 6 proiecte de hotărâri și punctul de pe ordinea de zi Diverse, și întreabă consilierii dacă mai sunt alte propuneri referitor la ordinea de zi de scoatere sau de punerea unor probleme pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Harghita.

Domnul președinte solicită pornirea aparatelor de vot și supune la vot aprobarea ordinii de zi.

 

Aprobarea ordinii de zi.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, ca să nu plece nici un consilier pentru că sunt nevoie de 16 voturi DA, pentru aprobarea proiectelor de hotărâri, deoarece este și o Abținere.

Domnul Egyed Árpád Secretarul Județului Harghita, menționează că sunt 18 consilieri județeni prezenți la ședință.

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acord cadru de colaborare nr. 604/15515/05.07.2017, încheiat între U.A.T. Județul Harghita și U.A.T. Județul Covasna în vederea participării în comun la Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T”, varianta corectată.

Domnul președinte Borboly Csaba solicită de la domnul vicepreședinte, să prezinte proiectele de hotărâri care urmează pe ordinea de zi.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér mulțumește colegilor pentru că au venit la ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita și menționează că era nevoie de convocarea ședinței din cauza proiectelor de finanțare europeană. Dânsul în legătură cu proiectul de finanțare europeană, prezintă că au primit răspunsul de la Agenția de Dezvoltare Regională Centru, că proiectul a fost aprobat și acum se află in faza de precontractare ceea ce înseamnă că Agenția solicită unele modificări și precizări în cadrul proiectului, partea tehnică a fost verificată, acum este în curs de verificare și partea economică a proiectului. Alaltăieri seara colegii au încărcat și răspunsurile la solicitările adresate, la care sunt nevoie de aprobarea unor hotărâri, sunt vorba despre modificări mici dar totuși este nevoie ca consiliul județean să aprobe modificările prin hotărâri.  La primul trebuie votat actul adițional la contractul de parteneriat care trebuie să fie semnat de către domnul președinte Borboly Csaba și domnul președinte Tamás Sándor, proiectul derulând în parteneriat cu Consiliul Județean Covasna. Celelalte proiecte de hotărâri se derivă din acest proiect de hotărâre, este vorba și despre modificarea DALI-ului, a activităților din proiect respectiv a bugetului proiectului. Mai precizează, că domnul secretar a semnalat dânsului că la proiectele de hotărâri sunt nevoie de unele corectări precum: în locul textului “se aprobă actul adițional” va fi „se aprobă proiectul actului adițional” la primul articol, la al doilea articol se împuternicește pe domnul Borboly Csaba cu semnarea actului adițional, și nu cu semnarea și aprobarea ci numai semnarea actului adițional.  La Anexe, se precizează că va fi conform anexei. Acestea vor fi modificările.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă consilierii județeni dacă este intervenție din partea dânșiilor, dacă nu, atunci supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 18 Da.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu nr. 142/2017, privind aprobarea constituirii parteneriatului Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Comuna Ulieș, Comuna Feliceni, Comuna Mărtiniș și Comuna Ocland în vederea realizării proiectului de finanțare ”Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000” în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 6. ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T”, varianta corectată.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că în proiectul de hotărâre va fi vorba despre constituirea parteneriatelor între Consiliul Județean Harghita și comunele Ulieș, Comuna Feliceni, Comuna Mărtiniș și Comuna Ocland și dă cuvântul domnului consilier Zakariás Zoltán.

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán consideră, că la acest proiect de hotărâre pe care au primit și dânșii în timp are două precizări, dacă proiectul de hotărâre a rămas la fel cum au primit și dânșii, atunci prima precizare se referă la faptul că după părerea dânsului lipsește un articol, iar conținutul articolului ar fi Anexa nr. 1 din Hotărârea nr. 142/2017 se înlocuiește cu Anexa nr. 1 din prezenta hotărâre, deoarece nu este vorba despre faptul că și Anexa nr. 1 să se modfice. Un singur articol este pus, care elimină modelul acordului de parteneriat, deoarece acum se aprobă în mod concret acordul de parteneriat ceea ce se poate înțelege însă lipsește textul ca și anexa se va modifica, care va fi un nou articol.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér întreabă dacă problema este ca modificarea anexei nu este inclusă în textul hotărârii?

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán precizează, că Art. nr. 1 este în ordine deoarece se va scoate modelul acordului de parteneriat dar mai trebuie încă un articol Art. nr. 2 în care se trece ca Anexa nr. 1 din Hotărârea nr. 142/2017 se înlocuiește cu Anexa nr. 1 din prezenta hotărâre. Iar a doua precizare a dânsului se referă la Expunere de motive unde este trecut greșit numărul hotărârii, în locul numărului de 142/2017 este trecut greșit număril 1142/2017.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că era a regulă, ca cine greșește vine cu o sticlă de vin.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre în forma corectată conform celor spuse de domnul consilier județean Zakariás Zoltán.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu nr. 186/2017, privind aprobarea  Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ”REABILITARE DJ 131 - DJ133 - DJ137A LOT 3 - DJ131 KM 38+621 - 54+984; DJ133 KM 25+000 - 41+866; DJ137A KM 0+000 - 16+000”.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că este vorba despre DALI-ul pe care în baza observațiilor controlorilor trebuia să fie corectat și întreabă dacă sunt intervenții, dacă nu atucni supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 18 Da.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu nr. 185/2017, privind aprobarea activităților prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000” în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 6. ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T”, varianta corectată și modificată.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că aici este vorba despre activitățile pe care Consiliul Județean Harghita trebuie să-și asume în cadrul proiectului și dă cuvântul domnului vicepreședinte Barti Tihamér.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér precizează ca tocmai când venea la ședință a primit infomația de la ADR Centru ca în bugetul proiectului mai trebuie efectuat o modificare, așa că 4 mii de lei de la capitolul Audit nu mai trebuie pus la capitolul Media.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre în forma corectată conform celor spuse de domnul vicepreședinte Barti Tihamér.

Rezultatul votului: 19 Da.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul fiscal 2018, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba spune că acum urmează proiectul de hotărâre privind taxele speciale ale județului Harghita pe anul 2018 și după cum știe și dânsul nivelul taxelor au rămas la fel ca și anul trecut și dă cuvântul domnului secretar al județului după care și domnului consilier Zakariás Zoltán.

Domnul Egyed Árpád Secretarul Județului Harghita, precizează, că raportul juridic acum a fost elaborat și propunerile acestuia nu au avut cum să fie incluse în proiectul de hotărâre, motiv pentru care citește toate completările. La primul articol la aliniatul 3 se propune o nouă formulare, însă dânsul nu poate citi scrisul doctorial al colegului și cere ajutorul domnului director adjunct Vágássy Alpár.  Așa că la Anexa nr. 1 la subtitlul 1.4 Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului de către structurile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Harghita se stabilește în sumă de 10 lei/Aviz. Aceasta este nivelul care a fost și în anul trecut și trebuie stabilit concret acest nivel, ceea ce a fost 10 lei anul trecut, să fie și anula acesta la fel și să nu fie formulat așa cum este acum ca acest nivel să fie stabilit de până la 15 lei, aceasta ar fi prima propunere de modificare. Al doilea ar fi ca aliniatul 2 ar fi completat cu următorul text “Taxele stabilite prin prezenta hotărâre constituie venit la bugetul Județului Harghita și se plătesc anticipat fie în numerar la caseria instituției sau fie prin ordin de plată cu excepția taxelor aferente eliberări certificatelor de urbanism și autorizaților de construire respectiv avizelor care se aplică în procent de ...” dânsul nu mai poate descifra scrisele colegului și cere ca să vină la ședință și domnul Császár István, cel care a făcut raportul de specialitate. Domnul secretar mai menționează că ceea ce este important este ca în Anexa nr. 2,  în timp s-a modificat Legea nr. 544/2001 și astfel accesul la informațiile publice trebuie să fie luate în seamă, prevederile legii trebuie să fie respectate și astfel textul ar trebuie să fie completat cu o mențiune ca taxele de mai sus nu se aplică în cazul copiilor solicitate în aplicarea dispozițiilor legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, pentru care copierea și taxele stabilite prin prezenta vor fi de cel mult 0,95 lei/pagină. Cu această completare și cu cele menționate mai sus pe care însă nu poate citi, ar propune spre aprobare proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, ca până când ajunge și domnul  Császár István la ședința Consiliului Județean Harghita va da cuvântul domnului consilier Zakariás Zoltán.

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán mulțumește pentru cuvânt și își cere scuze ca la întrebarea domnului președinte Borboly Csaba pusă la începutul ședinței  în 20 de secunde nu a reușit să răspundă și precizează că având în vedere ca consilierii județeni nu au reușit să studieze acest proiect de hotărâre și aceasta nu are  nici un caracter de urgență solicită ca tema să fie discutată și dezbătută în ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde la întrebarea domnului consilier Zakariás Zoltán, menționând că nu se poate deoarece este Legea nr. 544,  ceea care se referă la afișarea publică, astfel în ședință ordinară ar putea intra dacă ar trece cele 45 de zile de la afișare, acum nu sunt 45 de zile și trebuie să fie predat la finanțele publice și nu se poate începe noul an fără această hotărâre și din acest punct de vedere acest material trebuie să intre la această ședință sau o altă modalitate ar fi convocarea unei nouă ședințe extraordinare la care să intre iar altă modalitate nu există.

Domnul președinte Borboly Csaba solicită ca până când ajunge colegul și să termine dezbaterea proiectului de hotărâre cu taxele, propune ca să se discute despre ultimul proiect de hotărâre, care a fost ditribuită consilierilor și care este modficarea bugetului Consiliului Județean Harghita. Domnul președinte consideră ca să se poate încheia anul în ordine în buget ar trebui modificat bugetul celor două școli cu cele 30 de mii de lei. Mai precizează că nu sunt două solicitări, citind proiectul de hotărâre modificarea bugetului va fi în urma solicitări trimise de Școala Specială Bilbor. Materialul a fost distribuit consilierilor și întreabă consilierii dacă sunt intervenții din partea dânșiilor. Mai adaugă că în buget sunt două articole despre care trebuie votat.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

Rezultatul votului: 19 Da.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art.2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

Rezultatul votului: 19 Da.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017.

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba consideră că până când va veni colegul, să se discute despre problemele din cadrul punctului de pe ordinea de zi Diverse.

Domnul președinte Borboly Csaba mențioenază că după cum văd consilierii în fața dânsului este un mic cadou primit de la Asociația Persoanelor cu Dizabilități din județul Harghita și propune consilierilor ca după sfârșitul ședinței să cumpere cadouri din târgul organizat între arcade în fața Consiliului Județean Harghita. În această perioadă a anului este benefică cumpărarea unor astfel de cadouri colegilor, cunoștințelor și prietenilor. Cum zicea și dânsul la deschiderea târgului, că era o înțelegere la începutul anului despre construirea centrului pentru persoanele cu dizabilități, soluția cea mai potrvită din punct de veder juridic ar fi  dacă Consiliul Județean Harghita ar deveni membru în Asociația Persoanelor cu Dizabilități din județul Harghita care este de utilitate publică. Primul pas ar fi modificarea statutului în așa fel încât să permită și aderarea ca membru și a persoanelor juridce și nu numai fizice. Dânsul așa zicea afară, că rezolvarea problemei este în curs, se așteaptă modficarea statutului și după aceea se poate discuta dacă Consiliul Județean va intra și cu cuantumul cotizației pentru acest proiect de interes județean. Cu această problemă se va reveni, ca și răspuns pentru Comisia pentru familia, sănătate, social și culte,  problema nu a căzut pe pământ, vor fi demersuri la ceea ce s-a dat cuvântul. O altă tematică despre care s-a discutat era că s-a schimbat legea în ceea ce privește impozitările, Consiliul Județean Harghita a cumpărat nenumeroase obiecte de protocol, de la această asociație și acestea au fost predate cu mândrie și partenerilor județului deoarece era acel cadru financiar care permitea cheltuieli de acest gen, care acum este interzis prin lege, astfel acești bani intră ca impozite în bugetul central, începând cu luna ianuarei legea va permite angajarea dintre membrii asociației și angajările vor fi o prioritate și în această clădire vor fi angajați dintre membrii Asociației ceea ce va oferi un avantaj pozitiv atât asociației cît și aparatului de lucru. Salută cele două doamne de la liceul Joannes Kajoni, care execută practica la Consiliul Județean și de fapt este o întreagă clasă care este la Consiliul Județean. Consiliul dorește să ofere posibilitatea tinerilor să ofere informații privind cariera profesională și orientare în viață prin introducerea tinerilor în diferite faze de lucru în cadrul Consiliului Județean Harghita. Perioada aceasta este și un lucru bun și unul de rău deoarece colegii nu prea au timp și răbdare să fie alături de tineri deoarece au mult de lucru dar este și un lucru bun deoarece oferă posibilitatea tinerilor ca să vadă Consiliul la o turația mai mare, deoarece în această țară totul se rezolvă în ultimul moment.

 

 

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că între timp a venit și colegul Császár István cine va ajuta pe domnul secretar Egyed Árpád în prezentarea modificărilor referitor la taxele speciale ale județului Harghita pe anul 2018.

Domnul Egyed Árpád Secretarul Județului Harghita, precizează, că nu va mai prezenta din nou modificările referitoare la Alin.2 și va continua în felul următor, taxele stabilite cu excepția taxelor aferente eliberări certificatelor de urbanism și autorizaților de construire în baza avizelor primarilor, care se cuvin în procent de 50% în bugetul județului Harghita și în procent de 50% în bugetul comunei sau orașului după caz. Deci la urma urmei prevederile legale vor fi introduse aici, certificatele de urbanism, avizele vor fi eliberate de Consiliul Județean pe baza avizelor primarilor iar taxele vor fi împărțite egal 50% pentru Consiliul Județean și 50% pentru cealalată parte  conform legii. Cu aceste modificări și completări se solicită supunerea pentru aprobare proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul fiscal 2018, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita, varianta modificată.

Domnul președinte Borboly Csaba solicită ca cineva să cheme înapoi pe domnul vicepreședinte Barti Tihamér care a ieșit din sala de ședință și menționează că procedura de vot încă mai merge.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că până când revine domnul vicepreședinte Barti Tihamér în sala de ședință, va prezenta situația întreținerii de iarnă că după 18 decembrie au avut un angajament, și încă nu este totul în ordine dar  dânsul a semnat ieri contractele pentru 2 ani pentru zonele Gheorgheni și Ciuc, iar cei care sunt din aceste zone pot răsufla ușurați, pentru zona Odorhei, 3 firme locale au depus contestații la 6 loturi mici pentru care nu există contracte finale și astfel în această privință ceea ce a pomenit dânsul mai devreme că totul va ieși la iveală , nu se va realiza în acest moment ci după rezolvarea contestațiilor acestor firme. Toate documențațiile vor fi copiate și trimise la autoritatea pentru soluționarea contestațiilor. Și la aceste 6 loturi lucrările trebuie să fie executate și la același nivel calitativ și va fi diferit doar numărul contractului, și ceea ce vrea dânsul să menționeze este că în cadrul acestei situații toate zonele au avut de suferit ceea ce nu a fost prezentat pe facebook, și în mass media dar și în zona Ciucului doar la două drumuri au fost lucrări de întreținere, pe drumul către Harghita Băi și spre Casin, iar toate celelate drumuri erau fără întreținere de iarnă. În zona Ciucului probabil că nu a avut atât de multe reacții pe facebook sau oamenii nu erau așa de speriați, dar în această perioadă era foarte rece și era și zăpadă pe drumuri, dar în zona Ciucului lumea nu a avut atît de multe reacții negative și doar în două locuri a avut Consiliul contracte de întreținere de iarnă. Situațiile erau asemănătoare în toate zonele.  Are speranța că acum totul va fi în ordine, prețurile lucrărilor sunt bine stabilite, și după aceste contestații dânsul va reveni la dezbaterea acestori probleme. Firma câștigătoare SC Multipland SRL  trebuie să execute lucrările unde sunt contracte încheiate și la acele 6 locuri unde sunt contracte provizorii și cere sprijinul consilierilor pentru verificarea lucrărilor, pentru că contractele vor fi comunicate la toată lumea, firma trebuie să lucreze, drumurile sunt predate firmei și nu prea sunt posibilități ca zilnic să se intervină Consiliul Județean. Solicită de la consilieri ca și consilierii să verifice contractele încheiate, firma are obligații, de exemplu săruire preventivă, și să transmită informații referitoare la aceste lucruri. 

Domnul președinte închide procedura de vot.

Rezultatul votului: 18 Da, 1 Abținere.

Domnul președinte Borboly Csaba precizeazăză, că nu se vede la aparat cei care au votat ultimii, este un aparat de o vechime de 18 ani și este în curs achiziționarea unui aparat nou de vot și dă cuvântul domnului consilier Ion Proca.

Domnul consilier Ion Proca, vorbește și în numele colegului Ciobanu că există un precedent în Consiliu de a invoca anumite probleme și în fața parlamentarilor județului Harghita, față de parlamentarii UDMR și cere ca să fie transmis parlamentarilor UDMR, să nu voteze ceea ce tot se votează în parlamentul României în momentul de față, pentru că intervenția dânsului face parte dintr-un șir de evenimente, care se și vede la televizor, că este o situație disperată a unor oameni care nu mai înțeleg nimic, iar membrii grupului UDMR să nu mai facă parte din această situație foarte complicată care va lăsa urme rușinoase în istoria României.

Domnul președinte Borboly Csaba va transmite parlamentarilor ideiile domnului consilier Ion Proca.

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă rezultatele deplasării sale la Budapesta, unde a avut întrevederi în ceea ce privește gospodăririle agricole școlare și speră că și în această tematică să aibă inițiative atât de la Ministerul Agriculturii din țară cât și de la Ministerul Agriculturii din Ungaria și care să aibă rolul de a finanța cheltuielile acestori ateliere care au aproape rezultate imediate. Dânsul a mai avut și alte discuții în Budapesta după care la Miskolc, a semnat contractul de colaborare cu județul Borsod Abaúj Zemplén de a colabora cu acest județ și în următoarele 10 sau 20 de anii ca urmare a hotărârii aprobate de Consiliul Județean Harghita. Revenind la drumuri, în ceea ce privește

drumurile județene, în zona Odorhei în faza precedentă erau mai multe contracte care erau în ordine, decât în zona Ciucului, de exemplu DJ 134, DJ 134C, DJ134B, drumul spre Deaulu, spre Tibod și până în prezent erau cu contracte valabile, drumul  spre Mujna, Daia, Orășeni și drumul spre Petecu au avut contracte valabile atât și drumurile județene din Valea Homorodului, spre Feliceni, Mărtiniș, Sânpaul, Merești, toate aceste trei loturi aveau contracte valabile, toate celelalte au în prezent contracte previzorie, spre Liban, pe DJ 132, pe drumul Cristur – Odorhei, spre Uilac, pe drumul Cristur - Șoimușu Mic, spre Atid, Șiclod, Crișeni respectiv Goagiu, Firtănuș, Atid, Cobățești.  

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participarea consilierilor la ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita, menționând că vineri o să se întrunească din nou, dânsul nu poate promite că nu o să fie altă ședință extraordinară din anul 2017 dar are speranța că întotdeanua consiliul s-a reîntrunit pentru scopuri bune și cum permite situația, consilieiri în timp vor fi sunați și informați,

Solicită ca pentru colegi dânsului să răspundă concret dacă pot să participe la ședință sau nu, ca să nu fie convocat o ședință și să nu fie 16 consilieri. Acum trebuie să fie luate decizii care nu sunt nici politice nici referitoare la probleme de naționalitate ci sunt probleme de interes județean.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 decembrie 2017 cu număr de înregistrare  nr. 31305 / 21.12.2017 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 01 februarie 2018

 

 

      Președinte                                                                                          Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                                    Egyed Árpád

 

 

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter